Maýn boýundaky Frankfurtda geçirilen türkmen-german işewürler forumynda ÝET ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Germaniýada Maýn boýundaky Frankfurtda «Türkmenistan — Germaniýa: geljegi uly hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri» atly bilelikdäki işewür çäre dowam edýär.

GFR bilen nobatdaky bilelikdäki çäräniň maksatnamasynda iki ýurduň döwlet we işewür toparlarynyň wekilleriniň resmi duşuşyklarynyň tapgyry, türkmen wekiliýetiniň agzalarynyň «Neufeld» kompaniýasynyň önümçilik bölümlerine baryp görmegi ýaly çäreler göz öňünde tutuldy. Bu kompaniýa azyk senagatynda ýöriteleşdirilip, «BASF» iri himiýa konserniniň «SAP SE» programma üpjünçiligini öndüriji bolup durýar.

Gepleşikler we geňeşmeler özara gatnaşyklara täze çemeleşmeleri, söwda-ykdysady gatnaşyklaryny, işewür gatnaşyklary we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmegiň has amatly ugurlaryny kesgitlemäge we ylalaşmaga bagyşlandy.

Milli ykdysadyýete maýa goýumlaryny artdyrmak, iri möçberli taslamalara täze serişdeleri çekmek köp babatda kompaniýalaryň, işewür toparlaryň wekilleriniň, dünýä işewürligi babatda seljerijileriň we bilermenleriň maglumatlar bilen üpjünçiligine bagly bolýar.

11-nji iýulda türkmen-german işewürler maslahaty, türkmen önümleriniň sergisi hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Maslahatyň işine GFR-iň döwlet kärhanalarynyň we edaralarynyň wekilleriniň 100-e golaýy, kompýuter tehnologiýalary, nebitgaz we himiýa senagaty, energetika, gurluşyk we gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi, maşyngurluşygy, oba hojalygy we azyk senagaty, ulag we logistika, kommunikasiýa pudaklary, bank işi, ätiýaçlandyryş, saglygy goraýyş we bilim ýaly ugurlarda işleýän nemes kompaniýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşýarlar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy, biziň ýurdumyzyň Maýn boýundaky Frankfurtdaky konsullygy, şeýle hem «SAP SE» we «CLAAS» kompaniýalary çäräniň jogapkär guramaçylary bolup durýarlar.

Gün tertibine söwda-ykdysady gatnaşyklaryny meýilleşdirmek boýunça täze teklipler girizildi. Taraplar hyzmatdaşlykdan köp zada garaşýarlar hem-de özara mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak hakynda işewür pikirleri ara alyp maslahatlaşarlar, ozaly bilen, Türkmenistanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmagy, önümçilige, senagat düzümine ýokary tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagy nazara almak bilen ara alyp maslahatlaşarlar. Şunuň bilen baglylykda, milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow «Biz gerimi boýunça aýgytly, geljegi uly bilelikdäki taslamalaryň zerur bolan döwründe ýaşaýarys. Olar ykdysady hyzmatdaşlygyň kerwenbaşysy bolup, ony ösdürmegiň täze sepgitlerini açyp bilerdi» diýip belleýär.

Forumda döwletimiziň ykdysady kuwwatyna hemmetaraplaýyn baha berildi, dürli pudaklarda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler häsiýetlendirilip, has ähmiýetli görkezijiler we olary ösdürmegiň mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy, Türkmenistanyň we GFR-iň arasyndaky haryt dolanyşygynyň häzirki ýagdaýy seljeriler hem-de iki ýurduň bähbitlerini nazara almak bilen onuň möçberlerini has-da artdyrmak üçin çäreler ylalaşyldy.

Ykdysady özgertmeleriň innowasion esasyna, ýurdumyzdaky maýa goýum ýagdaýyna hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň işlemegi üçin döredilýän şertlere aýratyn üns berler, munuň özi daşary ýurt işewürleri üçin uly mümkinçilikleri berýär.

Energetika ulgamynda hem hyzmatdaşlygyň geljegi uludyr. Germaniýanyň nebit-gaz senagaty enjamlaryny öndürýän kompaniýalary üçin ýurdumyzyň durmuşa geçirýän Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy, tebigy gazy gaýtadan işlemek hem-de soňra onuň esasynda polietilen, polipropilen, sintetiki benzin hem-de beýleki önümleri öndürmek boýunça kärhanalar ýaly iri desgalar uly mümkinçilikleri açýar. Bularyň ählisi dünýäniň himiýa senagatynda işleýän ägirt uly düzümleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin giň meýdançadyr.

Türkmenistan şeýle hem elektroenergetika we elektrotehniki pudaklarda, şol sanda Türkmenistandan Owganystana we Pakistana elektrik geçiriji ulgamlary çekmek boýunça halkara taslamalaryny durmuşa geçirmekde geljekde hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerini içgin ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr.

Lukmançylyk senagaty we farmasewtika, biotehnologiýa, optika, syýahatçylyk hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary bolmagynda galýar. «Siemens», «Hospitalia international», «Fresenius Medical Care», «Drager» we «B.Braun» kompaniýalarynyň lukmançylyk enjamlary hem-de derman serişdeleri ýurdumyzda uly islegden peýdalanýar.

Türkmenistan Germaniýanyň maliýe ulgamynyň döredilmeginiň hem-de üstünlikli hereket etmeginiň, onuň maliýe-karz edaralarynyň, ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň, biržalarynyň oňyn tejribesini özleşdirmäge hem-de ornaşdyrmaga gyzyklanma bildirýärler. «Doýçebank» we «Komersbank» döwletimiziň öňden gelýän we ygtybarly hyzmatdaşlarydyr, olar beýleki nemes maliýe edaralarynyň tekliplerine hem garamaga taýýardyr.

Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynda jemi içerki önümiň möçberinde hususy bölegiň kärhanalarynyň paýynyň tapgyrlaýyn artdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şol sebäpli hem, iki döwletiň işewürlik bileleşikleriniň ugry boýunça göni we ýygjam gatnaşyklaryň ýola goýulmagy, maýa goýumlarynyň çekilmegi, dolandyryşyň netijeli usullarynyň, öňdebaryjy dolandyryş çözgütleriniň ornaşdyrylmagy hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarydyr.

Taraplar medeni-ynsanperwer ulgamynda hem bilelikde üstünlikli işlemegiň oňyn tejribesini topladylar. GFR-iň sungat ussatlarynyň Türkmenistanda guralýan konsertleri hem-de ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde geçirilen beýleki medeni çäreler asylly däbe öwrüldi. Golýazma mirasyny hem-de arheologiýa tapyndylary gorap saklamak ulgamynda türkmen we nemes alymlarynyň bilelikdäki işi hem netijeli häsiýete eýedir.

Şunuň bilen baglylykda, Margianada — Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç eýýamynyň şalygynda ýüze çykarylan gymmatlyklaryň sergisini guramak baradaky geçen ýyl gazanylan ylalaşyk uly ähmiýete eýedir, sergini 2018-nji ýylda GFR-de geçirmek göz öňünde tutulýar.

Syýahatçylyk ulgamynda baý tejribä eýe bolan Germaniýanyň kompaniýalary myhmanhana hojalygy, işjeň dynç alşyň düzümi, iň täze «ýaşyl» tehnologiýalary peýdalanmagyň esasynda tebigy, arheologiýa we taryhy-medeni desgalary abadanlaşdyrmak ulgamynda uly ýardam berip bilerler.

 

Meňzeş täzelikler

2014