Täzelikler

Türkmenistan BAE-de ADIPEC-2018 Halkara nebitgaz forumynda energetika mümkinçiliklerini görkezer

«Türkmengaz» döwlet konserni 12-15-nji noýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide geçiriljek ADIPEC-2018 Halkara nebitgaz sergisine we maslahatyna gatnaşar. Forumyň çäklerinde «TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy, «Türkmengaz» döwlet konserniniň wekili Muhammetmyrat Amanow çykyş eder. Onuň çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika syýasatynyň esasy ugurlary dogrusynda, hususan-da, TOPH gazgeçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi barada maglumat berler. Russiýa...

Hazarüsti gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilmegi «GGG» boýunça Ýewropa iberilýän gazyň möçberini artdyrar — Modern Diplomacy

Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurulmagy «Günorta gaz geçelgesi» (GGG) boýunça Ýewropa tebigy gazyň has köp mukdaryny ibermäge mümkinçilik berer. Bu barada Modern Diplomacy analitik neşirindäki makalada aýdylýar. Azerbaýjanyň Milli ylymlar akademiýasynyň Kawkazy öwreniş institutynyň öňdebaryjy hünärmeni Aliýar Azimow «German-russiýa energetika gatnaşyklary we Günorta Kawkaz» atly makalasynda Ýewropa Bileleşiginiň energetika serişdeleriniň çeşmelerini diwersifikasiýalaşdyrmagynda «Günorta gaz geçelgesi» taslamasynyň aýratyn...

Nebitiň bahalary dürlüçe üýtgeýär: «Brent» - $70,69, «WTI» - $60,52

2018-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-dt «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,06 göterim ýokarlanyp, 70,69 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,25 göterim aşaklap, 60,52 amerikan dollaryna barabar boldy. Dünýä bazarynda çig malyň teklibiniň artyk bolmak howpy bilen bagly howatyrlanmalar «gara altynyň» bahasynyň oktýabr aýynyň başynda soňky dört ýylda...

«Çalyk Holding» Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrik geçiriji ulgama 1,6 mlrd dollar maýa goýýar

Owganystanyň energetika we suw ministri Mohammad Gulem Hulmi we «Çalyk Holding» türk kompaniýasynyň başlygy Ahmet çalyk Kabulda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny (EGU) gurmak boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler, diýip ORIENT agentligi habar berýär. Gol çekmek dabarasyna Owganystanyň Prezidenti Aşraf Gani gatnaşdy. Ähtnama laýyklykda, bu EGU-nyň gurluşygyna türk kompaniýasy 1,6 mlrd...

Şanhaýda IMPORT EXPO sergisinde Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleri görkezilýär

Türkmenistan Şanhaý şäheriniň Milli sergi toplumynda ilkinji gezek geçirilýän hytaý halkara import sergisinde özüniň önümlerini hödürledi. Bu çärä wekilleriniň özüniň ösüşini we öndürýän harytlarynyň ýeten derejelerini görkezýän 80-den gowrak döwletiň söwda-maýagoýum pawilýonyna dünýäniň birnäçe ýurtlaryndan döwlet we hökümet baştutanlary gatnaşdylar. Bu çäre Bütindünýä söwda guramasynyň we BMG-niň howandarlygynda geçirilýär. Sergide Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, senagat,...

Seulda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 6-7-nji noýabry aralygynda Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde 11-nji mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetine bu forumda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary baştutanlyk edýär, diýlip Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär. Agzalan forumyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek,  şeýle...

Türkmen-türk hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmagyň meseleleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogly bilen geçiren duşuşygynda türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Myhman duşuşygyň dowamynda Türkiýäniň işewür toparlarynyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Döwlet Baştutany ýokary derejede gazanylan ylalaşyklaryň, kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň, Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň halklaryny birleşdirýän dostlukly...

Nebit ýene-de arzanlaýar: «Brent» - $72, «WTI» - $61,91

2018-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 8:05-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,18 göterim pese düşüp, 72 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,48 göterim aşaklap, 61,91 amerikan dollaryna barabar boldy. Çarşenbe güni maýadarlar API-niň maglumatlaryna üns berdiler. Onda 2-nji noýabrda tamamlanan hepdede ABŞ-nyň harytlyk nebit ätiýaçlyklarynyň 7,8 mln barrel...

Russiýa TOPH taslamasyna gatnaşmak mümkinçiliklerini öwrenýär

Russiýa we Pakistan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň we Eýran – Pakistan taslamasynyň gurluşygyna rus korporasiýalarynyň gatnaşmagynyň maksadalaýyklygynyň meselelerini öwrenýär. RF-iň HBS-leriniň habar bermegine görä, Russiýanyň premýer-ministri Dmitriý Medwedewiň Pakistanyň premýer-ministri Imran Han bilen geçiren duşuşygynda bellenilýär. Duşuşyk Şanhaýda geçirilen EKSPO-nyň çäklerinde boldy, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Rus...

Türkmenistan we Azerbaýjan ulag hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara toparyny döreder

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ulag ulgamynda özara gatnaşyklar boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, degişli meseleleri düýpli işlemek we öz wagtynda çözmek boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparyny döretmek maksady bilen degişli çäreleri görmegi tabşyrdy. Bu barada geçen hepdede geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenildi. Döwlet Baştutany Lazurit halkara ulag-üstaşyr geçelgesini döretmegiň ähmiýetini aýratyn belledi. Bu ýol ýurdumyzyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň,...

CNPC Amyderýanyň kenaryndaky känlerde gaz çykarylyşyny artdyrýar

«Amyderýa» gaz kompaniýasy 29-njy oktýabrda Hytaýyň milli nebit korporasiýasynyň (China National Petroleum Corporation, CNPC) operatorlyk edýän «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägindäki Samandepe käninde dört sany kompressor desgasyny ulanyşa girizdi. ORIENT habarlar agentliginiň CNPC-niň metbugat relizine salgylanyp habar berşi ýaly, kompressorlary işe girizmeklik Samandepäni işläp taýýarlamagyň ikinji nobatdakysynyň çäklerinde amala aşyryldy. Häzirki wagtda kände 13 sany desga hereket edýär,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Maltadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, ýangyjy satyn aldylar. Russiýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri ýokary dykyzlykdaky polietileni, reňksiz aýnany, şeýle hem hojalyk pamygyny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy...

Nebit arzanlamagyny dowam edýär: «Brent» - $72,83, «WTI» - $63,58

2018-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,07 göterim aşaklap, 72,83 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,16 göterim pese düşüp, 63,58 amerikan dollaryna barabar boldy. Penşenbe güni «Brentiň» bahasy 74 dollar aşak düşüp, awgustyň ahyryndaky iň pes görkezijisini täzeledi, soňra 73 dollardan hem aşak...

Türkmenistanda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

Türkmen paýtagtynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy boldy. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň düzümine girýän Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy çempionatyň dabaraly açylyşynyň geçirilýän ýeri boldy. Açylyş dabarasynda sport toplumynyň meýdançasynda owadan sahnalaşdyrylan edebi- sazly çykyş ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, «Türgenler parahatçylygyň ilçileridir. Siz Agyr atletika boýunça...

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin okuw maslahaty tamamlandy

Şu gün Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, dünýäde iri nyrh agentlikleriniň biri bolan «Argus Media» britan kompaniýasynyň, şeýle hem «BP», «Shell», «Buried Hill» britan kompaniýalarynyň gurnan «Tebigy gazyň monetizasiýalaşdyrylmagynyň strategiýasy» atly iki günlük okuw maslahaty tamamlandy. Okuw maslahatynyň ikinji gününde hem iki sessiýanyň dowamynda oňa gatnaşyjylaryň öňünde «Argus Media» kompaniýasynyň öňdebaryjy analitigi Anastas Gatunok...

2014