Habarlaryň arhiwi (2018-5-2)

Türkmenbaşy porty halkara hyzmatdaşlygy üçin täze mümkinçilikleri açýar – Türkmenistanyň Prezidenti

Türkmenistanyň Prezidenti «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky kongresler merkezinde “Beýik Ýüpek ýoly — täze ösüşlere tarap” atly ulag meseleleri boýunça halkara foruma gatnaşdy. Bu barada TDH habarlar agentligi belleýär. Forum daşary ýurtlaryň ençemesiniň hem-de abraýly halkara guramalaryň, şeýle hem ulag we logistika ulgamynda işleýän iri kompaniýalaryň wekillerini birleşdirdi. Türkmenbaşy portuny biziň sebitimiziň deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlary tarapyndan peýdalanylmagynyň...

TOPH taslamasyna gatnaşyjy ýurtlar onuň durmuşa geçirilişini tizleşdirmegi meýilleşdirýärler

Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýanlygy sebäpli bellenilen möhletden has öň tamamlanyp biler. Ýakynda onuň meýilnamasy taslama gatnaşyjy ýurtlar tarapyndan işlenip düzüldi we hödürlendi. Bu barada Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi Express Tribune neşirine salgylanyp habar berýär. Gaz geçirijiniň gurluşygy üçin 9 sany aýratyn bäsleşik yglan edildi. Şeýlelikde, her...

2014