Habarlaryň arhiwi (2018-5-8)

ÝET — türkmen hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda

Geçen hepdede Berlinde geçirilen Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň 8-nji mejlisinde ikitaraplaýyn gatnaşylaryň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Maslahata gatnaşyjylar iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän iri taslamalara, şol sanda nebitgaz we energetika pudaklaryna, ulag-üstaşyr ulgama maýa goýumlary çekmek babatda pikir alyşdylar Bellenilişi ýaly, duşuşygyň dowamynda nebit we gaz çykarmak, olary gaýtadan işlemek boýunça türkmen...

«Galkynyş» gaz käni — dünýäniň kuwwatly täze gazy gaýtadan işleýän kuwwatlyklarynyň hatarynda

2018-2022-nji ýyllarda Türkmenistandaky «Galkynyş» gaz känini işläp taýýarlamagyň ikinji tapgyrynyň desgalary iň ýokary önümçilik görkezijili täze gazy gaýtadan işleýän önümçilikleriň hataryna girer. Bu barada bazarlary öwrenmek boýunça öňdebaryjy kompaniýa bolan Global Data-nyň täze synynda gürrüň edilýär. Bu syn global gazy gaýtdan işleýän senagata bagyşlandy, diýip Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Hasabata laýyklykda, 2022-nji ýyla çenli...

Türkmen “mawy ýangyjy” GGG boýunça ibermeleriň möçberini artdyrar

Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow türkmen “mawy ýangyjynyň” “Günorta gaz geçelgesi” boýunça Ýewropa ibermeleriň möçberini artdyryp biljekdigini belledi, diýip Trend habar berýär. “GGG” Transanatoliý (TANAP) we Transadriatik (TAP) turba geçirijilerini birleşdirýän taslama bolup, onuň kömegi bilen Ýewropa Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýäniň üsti bilen Hazar sebitinden gaz almaga göni mümkinçilik alar. 2017-nji ýylyň ahyrynda we 2018-nji ýylyň başynda...

2014