Habarlaryň arhiwi (2018-5-9)

Iň gowy ylmy-populýar makala bäsleşiginiň jemleri jemlendi

Şu gün «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynda nebitgaz temasy boýunça iň gowy ylmy-populýar makala ýazmak boýunça geçirilen «Ylym – ösüşiň hereketlendirijisi» bäsleşiginiň ýeňijilerine baýrak gowşurmak dabarasy geçirildi. bäsleşik «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Nebit-Gaz» gazetiniň redaksiýasy we «Dragon Oil (Turkmenistan)» kompaniýasy tarapyndan gurnaldy. Bäsleşigiň netijeleri boýunça 3-nji orna «Türkmennebit» döwlet konserniniň ylmy-taslama institutynyň baş...

Biz halkymyzyň bagty üçin janlaryny pida eden gahrymanlarymyzy hormatlaýarys, biz tyl zähmetkeşleriniň ýadygärligini hatyralaýarys – Gurbanguly Berdimuhamedow

Sizi dünýä taryhynda aýratyn orun tutýan şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn – diýlip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen gutlagynda aýdylýar. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk, dostluk, belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň çuň many-mazmunyny özünde jemleýär, halklaryň agzybirligini hem-de jebisligini alamatlandyrýar. Hoşniýetlilik, açyklyk, parahatçylyk,...

2014