Habarlaryň arhiwi (2017-9-6)

«Türkmenistan — sportuň, sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly bäsleşigiň jemleri jemlendi

Şu gün Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň binasynda «Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasynyň, Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärdeşler arkalaşygynyň, «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gurnamagynda «Aziadanyň ýolunda sagdynlyk we ruhubelentlik bilen» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna, şeýle hem «Nebit-gaz» gazetiniň döredilmeginiň 6 ýyllygyna bagyşlanyp gurnalan bu çäräniň dowamynda «Nebit-gaz» gazetiniň...

«Aşgabat 2017-niň» resmi hemaýatkärleriniň üsti «Hoş zaman» we «Huawei» kompaniýalary bilen ýetirildi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy hökmünde çykyş edýän türkmen kompaniýalaryň sany barha artýar. Häzirki wagtda olaryň üsti «Hoş zaman» guşçulyk hojalygy hem-de «Huawei Tech. Investment Co., Limited» hytaý kompaniýasy bilen ýetirildi. 2004-nji ýylda döredilen we goňşy ýurtlardan işewürlik boýunça kärdeşleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýän bu kärhana durnukly ösýär hem-de häzirki...

Nebit arzanlaýar

Çarşenbe güni irden nebitiň dünýä boýunça bahalary pese düşýär, çünki ABŞ-nyň NGIZ-lerinde «Harwi» harasadyndan soňra gaýtadan işleýän kuwwatlyklarynyň haýal dikeldilmeginiň netijesinde energiýa serişdelerine bolan isleg pese düşýär, diýip Ria Nowosti söwda geleşikleriniň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. 08:08 wagta çenli ýagdaýda Brent kysymly nebitiň noýabrdaky fýuçersleriniň bahasy 0,39 göterim aşaklap, barreli 53,17 dollara, WTI kysymly nebitiň oktýabrdaky...

Türkmenistanda Gurban baýramy giňden bellenildi

Türkmenistanda 2-4-nji sentýabrda Gurban baýramy giňden bellenilip geçildi. Ol üç günüň dowamynda tutuş ýurdumyz boýunça giňden bellenildi. Asylly däbe görä, baýramçylygyň birinji gününde irden paýtagtymyzyň we welaýatlaryň ähli metjitlerinde Baýram namazy okaldy. Bu nurana baýramçylyk mynasybetli adamlar hökmany suratda özleriniň ýakynlarynyňka, dostlarynyňka we goňşularynyňka myhmançylyga bardylar, özleri hem myhmanlary kabul etdiler, sadaka berdiler, her bir öýde...

Financial news of the last week

Last week at the biddings of the State commodity and raw exchange of Turkmenistan 21 transactions were registered. For foreign currency entrepreneurs from Russia, UAE and Turkey purchased refined cotton oil, colored terry products, Portland cement. Total amount of transactions made about 1 million 486 thousand US dollars. For manat funds entrepreneurs from Russia, India and Pakistan bought refined...

2014