Habarlaryň arhiwi (2018-2-2)

Halkara sergi häzirki zaman enjamlary we tehnologiýalary bilen tanyşdyrýar

1-nji fewralda Aşgabatda senagat önümleriniň, enjamlarynyň döwrebap tehnologiýalarynyň Halkara sergisi geçirilýär, ony Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurady. Ýöriteleşdirilen gözden geçiriliş milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ösüş ýolunda gazanan ägirt uly sepgitlerini we mümkinçiliklerini, şeýle hem daşary ýurtly enjamlary öndürijileriň öňdebaryjy tejribelerini we işläp taýýarlamalaryny görkezýär, olar türkmen hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýärler. Sergi ýurdumyzyň haryt...

Mary welaýatynda Koreýa Respublikasynyň goldaw bermeginde gaz ulgamynda hünär taýýarlygy merkezi gurlar

Halkara hyzmatdaşlygynyň Koreý agentligi (KOICA) Türkmenistanyň Mary welaýatynda Gaz ulgamynda hünär taýýarlygy merkezini gurar. Häzirki wagtda KOICA Koreýa Respublikasynyň hökümetiniň maliýe goldawy esasynda guruljak Merkeziň taslamalaşdyrylmagy we gurulmagy üçin kwalifisirlenen potratçylary öwrenýär. Hünär taýýarlygy merkeziniň gurluşygynyň buýrujysy hökmünde KOICA we «Türkmengaz» döwlet konserni çykyş edýär. Iri koreý kompaniýalary, şol sanda LG International, Hyundai Engineering Co Türkmenistanyň nebitgaz...

Türkmenistanyň telekeçileri ýerli polipropilenden harytlaryň önümçiligini giňeldýärler

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti önümçiliginiň gerimini giňeldýär. Ýarym ýylyň içinde firma täze seh enjamlaşdyrar. Onda korpuslary hususy tehnologiýalaryň esasynda taýýarlanyljak we ýerli polipropilenden öndüriljek noutbuklary ýygnamak işi ýola goýlar. Bu barada ORIENT habarler agentlikleri belleýär. Firmanyň wekiliniň aýtmagyna görä, ýokary hilli türkmen polipropileni diňe bir öz firmalary üçin däl, eýsem, importyň ornuny tutmak boýunça maksatnamanyň kabul...

Türkmenistanda benzin we dizel ýangyjy gymmatlady, ýöne olaryň bahasy dünýäde iň pes nyrhlaryň biri bolmagynda galýar

1-nji fewraldan Türkmenistanda A-95 kysymly benziniň 1 litriniň bahasy 1,5 manat — Merkezi bankyň kursy boýunça 0,43 dollara deň boldy. Häzirki wagta çenli ýangyjyň bu kysmy 1 manatdan (28 sent) satylýardy. A-92 kysymly benzin we dizel ýangyjy 1 litri üçin 0,94 manatlygyndan 1,35 manada (38 sent) barabar boldy. A-80 benzini bolsa, öň 0,87 manatdan (25...

2014