Habarlaryň arhiwi (2017-10-9)

Türkmenistanda tebigy gaz, elektrik energiýasy, suw üçin tapgyrma-tapgyr tölegler giriziler

Ýur­du­my­zyň ila­tyň gir­de­ji­le­ri­niň yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy, iş bi­len üp­jün­çi­li­gi­niň go­wu­lan­dy­ryl­ma­gy ozal mugt ber­len dur­muş ýe­ňil­lik­le­ri üçin in­di bel­li bir de­re­je­de tö­leg­le­ri gi­riz­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşulularyň maslahatynda belledi. Prezidentiň aýtmagyna görä, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na...

Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynda ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy hödürlenildi

Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynda pikir alyşmalardan soňra «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýur­du­my­zy 2018-2024-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­sy­» kabul ediler. Bu mak­sat­na­ma­da Ga­raş­syz Wa­ta­ny­my­zy ýo­kar­da gör­ke­zi­len dö­wür­de dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­la­ry­nyň kes­git­le­nen­di­gi­ni, öň­de du­ran we­zi­pe­le­riň, esa­sy ýö­rel­ge­le­riň, ile­ri...

Türkmenistanda Ýaşulular maslahaty geçirilýär

Şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Now­ruz ýaý­la­sy­nyň ak öýi» bi­na­syn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da döw­le­ti­mi­ziň we jem­gy­ýe­ti­mi­ziň dur­mu­şyn­da mö­hüm wa­ka bo­lan Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­şu­lu­la­ry­nyň no­bat­da­ky mas­la­ha­ty öz işi­ne baş­la­dy. Mas­la­ha­tyň gün ter­ti­bi­ne ýur­du­my­zy mun­dan beý­läk-de hem­me­ta­rap­la­ýyn...

Wenesuelanyň Prezidenti nebit çykarýan döwletleriň sammitini geçirmekligi teklip etdi

Wenesuelanyň Prezidenti Nikolas Maduro Russiýa, Türkiýä we Belarussiýa blis-saparynyň dowamynda OPEC-e girýän we oňa girmeýän döwletleriň sammitini geçirmekligi teklip etdi. Bu barada Venezolana de Televisión ýaýlymynyň efirinde dynç güni habar berildi. Döwlet Baştutanynyň aýtmagyna görä, bu hili forum nebit üçin bahalary kesgitlemegiň täze formulasyny maslahatlaşmak we berkitmek üçin meýdança bolup biler. «Biz bir formulany işe girizdik. Bu...

2017-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,4 göterime deň boldy

Türkmenistany ykdysady taýdan ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi jemi içerki önümiň ösüşini ýokary depginde, ýagny 6,4 göterim möçberde saklamaga mümkinçilik berdi. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine bagyşlanyp 5-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde belledi. Biziň içeri syýasatymyz ýurdumyzy ösdürmegiň tassyklanan maksatnamalaryna...

2014