Habarlaryň arhiwi (2017-11-30)

Türkmenistanyň Prezidenti we ÝHHG-niň Baş sekretary energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Baş sekretary Tomas Greminger bilen Türkmenistanyň we ÝHHG-niň arasyndaky uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň mümkinçilikleri hakynda pikir alyşdy. Ol Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Myhman ÝHHG-niň Türkmenistan bilen däbe öwrülen hyzmatdaşlygy berkitmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, halkara hyzmatdaşlygyny onuň esasy ugurlarynda,...

Energetika Hartiýasynyň Aşgabat Jarnamasynda energiýa geçirijileriniň üstaşyr geçirilmegi boýunça Türkmenistanyň garaýyşlary goldanyldy

«Biz Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde energiýa göterijileriniň üstaşyr geçirilmegi ugrunda işleri goldaýarys we energiýanyň çeşmelerini we daşamaklygyň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak maksady bilen üstaşyr geçirimler, şeýle hem ygtybarly we howpsuz ulag geçelgelerini ösdürmek meseleleriniň üstünde işlemekligimizi dowam ederis. Bu barada 28-29-njy noýabrda türkmen paýtagtynda geçirilen Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisiniň jemleri boýunça kabul edilen Halkara Energetika Hartiýasynyň...

Durnukly energetika ösüşiniň meseleleri — Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň üns merkezinde

2017-nji ýylyň 29-njy noýabrynda «Oguzkent» myhmanhanasynda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi öz işini «Maýa goýumlaryny durnukly energetika geljegine gönükdirmek we daşamagyň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak» diýen temada dowam etdi. Mejlisiň ministrler bölümi ýokary derejeli şahslar üçin energetikada durnukly maýa goýumlary ulgamynda çözgütleri kabul etmäge we energetika kärhanalarynyň ýolbaşçylary üçin syýasy meseleler boýunça dialogy amala aşyrmaga, Halkara Energetika Hartiýasynyň...

2014