Täzelikler

Owgan harytlary ýüklenen ilkinji synag ulag kerweni Lapis Lazuli geçelgesiniň türkmen bölegine geldi

Aşgabada ulag we üstaşyr hyzmatdaşlyk hakynda baglaşylan Ylalaşyga laýyklykda, “Lazurit” (Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) ugry boýunça ilkinji synag gatnawyny amala aşyrýan ýük ulaglar kerweni geldi. 13-nji dekabrda ýükli ulag kerweni Owganystanyň Hyrat şäherinden öz ýoluny başlap, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portuna tarap barýar. Bu ýerde ol parom aragatnaşygy arkaly Azerbaýjana iberiler,...

Gurbanguly Berdimuhamedow Gruziýa bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ösdüriljekdigine ynam bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň hem-de Gruziýanyň halklarynyň bähbidine ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekde hem ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynanýandygyny beýan etdi. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedowyň hanym Salome Zurabişwilä Gruziýanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli iberen gutlagynda aýdylýar. Döwlet Baştutany öz gutlagynda ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýär. Türkmenistanyň Prezidenti ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Gruziýanyň Prezidentine berk jan saglyk hem-de dostlukly gruzin...

Birinji Hazar ykdysady forumy 2019-njy ýylyň awgustynda geçiriler

2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek meýilleşdirilýär. Şol gün, däp bolşy ýaly, Hazar deňziniň güni bellenilýär. Bu barada geçen anna güni hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow habar berdi. Wise-premýer Türkmenistanda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada habar bermek bilen, şu maksat bilen...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynda meseleleri çözmekde toplumlaýyn çemeleşmäniň möhümligini belledi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümine girýän edara-kärhanalarda işleriň ýagdaýy hem-de “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystan Yslam Respublikasyndan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidroarassalanan dizel ýangyjyny hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Russiýa Federasiýasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Beýik Britaniýadan, Türkiýe Respublikasyndan we Özbegistan Respublikasyndan gelen täjirler “Türkmenhimiýa”...

Türkmenistanda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bellenilip geçilýär

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda» nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň ýeten sepgitleri» atly baýramçylyk maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary M.Meredow, Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy D.Hajyýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy...

Türkmenistanyň hünärmenleri TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynda innowasion enjamlary peýdalanýarlar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazinžinerçilik we gurluşyk» müdirliginiň hünärmenleri Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisiniň gurluşygynda uly diametrli turbalary (БТС-142В) awtomatik kebşirlemek üçin innowasion enjamlardan peýdalanýarlar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Gaz geçirijiniň türkmen böleginiň turba kebşirleýiş bazasynda turbalaryň sepleriniň üçturbaly seksiýalara birikdirilmegi indi aglomerirlenen flýusyň gatlagynyň astynda ikitaraplaýyn awtomatik...

YÖB Hazarüsti turba geçirijisiniň durmuşa geçirilmegine gatnaşyp biler

Yslam ösüş banky (YÖB) Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyny goldamak mümkinçiliklerini öwrenmäge taýýar. Bu barada YÖB-niň Türkiýedäki Sebit «habynyň» direktory Saleh Ýelassi «Trende» we «Azernewse» beren interwýusynda aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, eger-de Hazar deňzi boýunça turba geçiriji gurmaga gyzyklanma bildirýän döwletler YÖB mümkin bolan hyzmatdaş hökmünde ýüz tutsalar, onda bank bu taslamany goldamak meselelerini öwrenmäge taýýar. Ýelassiniň...

Lebap welaýatynda täze AÝGB ulanyşa girizildi

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününiň öňüsyrasynda Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Bitik geňeşliginde awtomobillere ýangyç guýujy bekediň açylyş dabarasy boldy. Täze AÝGB «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Lebap bölüminiň hünärmenleri tarapyndan guruldy. Täze AÝGB-nyň açylmagy mynasybetli medeniýet we sungat işgärleriniň baýramçylyk çykyşlary boldy. Onda Lebap welaýatynyň iň ökde artistleri çykyş etdiler. Täze döwrebap AÝGB bir günde dürli...

Balkan welaýatynda ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri üçin täze ýaşaýyş jaýy açyldy

Balkan welaýatynyň administratiw merkezi Balkanabat şäherinde iki sany şanly sene — Halkara Bitaraplyk güni we Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli täze ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy boldy. Ýangyç-energetika toplumynyň işgärleriniň maşgalalary üçin niýetlenen täze ýaşaýyş jaýy Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Balkannebitgazgurluşyk» müdirliginiň gurluşykçylary tarapyndan guruldy. Dört gatly jaýda ýagty hem-de giň otaglary, amatly...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz senagaty we geologiýa pudagynyň işgärlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady

Türkmenistan Watanymyz ägirt uly tebigy baýlyklara eýe bolmak bilen, iri energiýa serişdelerini öndüriji ýurt we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde bütin dünýäde uly abraýdan peýdalanýar. Biz öz tebigy baýlyklarymyzy diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, bütin adamzadyň abadan durmuşynyň, ýagty geljeginiň hatyrasyna gönükdirýäris. Muňa nebitgaz toplumynda amala aşyran we amala aşyrýan iri taslamalarymyz, hususan-da, dünýäde uly gyzyklanma döredýän...

Owganystanda energetika, ulag we aragatnaşyk ulgamynda taslamalar sebitde howpsuzlygy berkider — ABŞ-nyň ýörite wekili

Wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçiren duşuşygynda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň başynda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek işinde oňyn netijeleri belläp, taraplar olary geljekde diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklikde gyzyklanma...

Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk güni bellenilip geçildi

Türkmenistanda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2017-nji ýylyň fewralyndaky Rezolýusiýasy esasynda Halkara Bitaraplyk güni diýlip ykrar edilen sene — 12-nji dekabr dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi. Türkmenistanyň daşary syýasat ugruny beýan edýän bu şanly sene türkmen halkynyň parahatçylyga we dostluga ygrarlylygyny şöhlelendirýär. Bu baýramçylygy esaslandyrmak başlangyjyny Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda türkmen paýtagtynda geçirilen ýokary derejeli halkara...

Samandepede kompressor bekediniň ikinji blogy ulanmaga berildi

Samandepe ýatagynda Türkmenistan-Hytaý halkara gazgeçirijisi boýunça ugradylýan gazyň basyşyny artdyrmaga gönükdirilen taslamanyň ikinji tapgyryny amala aşyrmak işi tamamlandy. Birinji blogy geçen ýyl ulanmaga berlen täze beketde kompressor enjamlarynyň ýene-de 4-si gurnaldy. Bu bekediň geçirijilik ukybyny bir günde 6,5 million kubmetr gaz möçberde artdyrmaga mümkinçilik berdi. GKB-niň gurluşygyndan başga-da, bu taslama gaz toplaýjy bölümleriň ikisiniň durkunyň täzelenmegini...

Uzynadany öwrenmek işi dowam edýär

Ýurdumyzyň günorta-günbatarynda, Hazaryň kenarýaka zolagynda ýerleşen täze Uzynada ýatagyny öwrenmek boýunça işler dowam edýär. Häzirki wagtda “Türkmennebit” döwlet konserni bu ýerde iki guýynyň – 17-nji we 8-nji guýularyň gurluşygyny amala aşyrýar. Olar geljegi uly medançanyň kuwwatyny tassyklamalydyr.    Nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak, ýangyç-energetika toplumynyň çig mal binýadyny berkitmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde...

2014