Habarlaryň arhiwi (2017-11-1)

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017» forumynda ÝET ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy we geljegi maslahatlaşylar

Ertir Aşgabatda ÝET ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň ýagdaýyna we geljegine bagyşlanan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017» atly XXII Halkara sergisi we maslahaty öz işine başlar. Pudaklaýyn forumyň guramaçylary hökmünde «Türkmennebit» döwlet konserni we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy çykyş edýär. «OGT — 2017» maslahatyna dünýäniň 37 döwletinden iri kompaniýalaryň, halkara guramalarynyň, ilçihanalaryň we HBS-leriň wekilleriniň 328-den gowragy gatnaşar. Garaşylyşy...

Polşa Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär – Prezident Anjeý Duda

Polşa Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, aýratyn hem ykdysadyýetde işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär, diýlip Polşanyň Prezident Anjeý Dudanyň türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda aýdylýar. «Siziň ýurduňyza we onuň ähli raýatlaryna parahat durmuş, gülläp ösüş we abadançylyk arzuw edýärin» diýlip hatda aýdylýar. «Türkmenistan we Polşa energetika, dokma senagaty, oba hojalygy, ýokary tehnologiýalar, syýahatçylyk ýaly geljegi uly ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek...

2014