Habarlaryň arhiwi (2017-12-20)

2019-njy ýylyň ahyrynda Gyrgyzystanda Türkmenistandan Hytaýa üstaşyr gaz geçirijiniň gurluşygy başlanar

2019-njy ýylyň ahyrynda Gyrgyzystanda Türkmenistandan Hytaýa üstaşyr gaz geçirijiniň gurluşygy başlanar. Bu barada Bişkekden «Kabar» agentligi Senagat, energetika we tebigy baýlyklardan peýdalanmak boýunça döwlet komitetiniň başlygy Ulanbek Ryskulowa salgylanyp habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, gaz geçirijisi Türkmenistandan başlanyp, Özbegistandan we Täjigistandan geçip Gyrgyzystana düşýär, bu ýerden hem Hytaýa çekiler. «Gaz geçirijini SINO-Pipeline International Company Limited hytaý kompaniýasy...

Nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam edýär: «Brent» - $63,88, «WTI» - $57,72

2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,1 göterim ýokarlanyp, 63,88 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,3 göterim gymmatlap, 57,72 amerikan dollaryna barabar boldy. 19-njy dekabrda bassyr bäşinji hepde ABŞ-da nebit ätiýaçlyklarynyň azalmagy barada ýurduň Energetika ministrliginiň habaryna garaşylýan döwürde nebitiň bahalary ýokarlandy. Demirgazyk deňizde Forties Pipeline System...

ÝB Transhazar turba geçirijisine «Günorta gaz geçelgesiniň» goşmaça bölegi hökmünde garaýar

Ýewropa Bileleşigi üçin Merkezi Aziýadan Ýewropa bazarlary üçin gaz ibermekligi göz öňünde tutýan Transhazar turba geçirijisiniň gurluşygy «Günorta gaz geçelgesi» üçin möhüm goşmaça bölek bolup durýar. bu barada Trende Ýewrokomissiýanyň Energetiki birleşik meseleleri boýunça wise-prezidenti Maroş Şefçowiçiň kabinet başlygynyň orunbasary Bernd Birwert Transhazar gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bagly bolan Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky...

Aşgabatda Kembrij uniwersitetiniň Türkmenistanda ilkinji ygtyýarlandyrylan edebiýatynyň dükany açyldy

Daşary ýurt dilleriniň öwrenilmeginiň häzirkizaman usulyýetlerini ornaşdyrmak maksady bilen «Dalçyn» HK Kembrij uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekdi. Munuň özi türkmen kärhanasyna Beýik Britaniýanyň esasy okuw mekdepleriniň biri bilen ýurdumyzda okuw sapaklarynyň ilkinji resmi wekili bolmaga mümkinçilik berdi. Kembrij uniwersitetiniň Türkmenistanda ilkinji ygtyýarlandyrylan edebiýatynyň dükanynyň açylmagy oňyn hyzmatdaşlygyň netijesi boldy. Bu ýerde alyjylara diňe bir...

2014