Habarlaryň arhiwi (2018-5-22)

Türkmenistanyň IХ Halkara gaz kongresine 70-den gowrak daşary ýurt kompaniýalary gatnaşar

23 — 24-nji maýda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Berkarar” myhmanhanasynda geçiriljek Türkmenistanyň IХ Halkara gaz kongresine 70-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmaga isleg bildirdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary M.Meredow geçen duşenbe güni geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda hasabat berdi. Wise-premýer şeýle hem maslahatyň dowamynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan...

Press-Reliz: TAPI Pipeline Company Limited

2018-nji ýylyň 21-nji maşynda irden sagat 9:00 töwereklerinde näbelli şahslar tarapyndan hüjüm etmek synanyşygy boldy. Bu hadysa Owganystanyň iň howply etraplarynyň birinde — Maýwand uýezdinde boldy. Muňa garamazdan, häzirki wagta çenli Owganystanda turba geçirijiniň ugrunyň, şol sanda ýokarda görkezilen uýezdde meýdan barlag işleriniň 70 göterimi üstünlikli tamamlandy ýa-da tamamlaýjy tapgyrda barýar. Bir ýarym müňden gowrak hünärmenleriň...

Waşingtonda Hazarda hyzmatdaşlygy berkitmekligi maslahatlaşdylar

ABŞ-nyň paýtagtynda 3-nji Transhazar forumy geçirildi. onda Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki döwletleriň wekilleri Hazar sebitinde hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdylar. Media-Turkmen ORIENT habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, bu duşuşygy Hazar syýasy Merkezi (HSM) we ABŞ-nyň söwda palatasy gurnady. Forumda Hazarda infrastrukturany ösdürmeklige aýratyn üns berildi. Bu ýerde ýakynda açylan Türkmenbaşy Halkara...

RT Derweze — Garagumuň özüne çekiji täsinligi hakynda film düşürer

Türkmenistana Russia Today (RT) halkara teleýaýlymynyň topary geldi. Bu topar özboluşly obýekti hem-de Türkmenistanyň esasy syýahatçylyk aýratynlyklarynyň biri bolan — Derwezäni – eýýäm köp on ýyllyklardan bäri dünýäniň dürli ýerlerinden adamlary özüne çekip gelýän gaz kraterini ýazgy etmeklige taýýarlyk üçin geldiler. Bu barada Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Gaz krateriniň 2017-nji ýylyň oktýabrynda Ruptly Live...

2014