Täzelikler

Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlaryny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady

Egsilmez ylham-joşgunyň, ak arzuwlaryň, ýagşy niýetleriň, belent maksatlaryň gözbaşy bolan bu baýramyň halkymyzyň ruhuny has-da belende göterip, tutumly, beýik işlere galkyndyrjakdygyna berk ynanýaryn – diýlip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesinde bellenilýär. Gadymy Nowruz baýramy müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik we hoşniýetli goňşuçylyk däplerini özünde jemleýär. Gündogar halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň hem baý...

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýaponiýada ýangyç-energetika toplumynda täze taslamalary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşar

Türkmenistanda amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän täze taslamalary ara alyp maslahatlaşmak we amala aşyrmak üçin ýurdumyzyň ýakynda Ýaponiýa gidýän wekiliýetiniň düzümine birnäçe ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we agentlikleriň ýolbaşçylary girizildi. Geljekki duşuşyklaryň gün tertibine ýangyç-energetika toplumynda, ulag ulgamynda, himiýa we bank ulgamlarynda, şeýle hem sport we suwdan peýdalanmak ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri girizildi. Ýaponiýa sapara görülýän taýýarlygyň meseleleri Prezident Gurbanguly...

Türkmenistanyň Prezidenti «Awazadaky» X Halkara gaz kongresine taýýarlyk işleri bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow 2019-njy ýylyň 21 — 22-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň X halkara Gaz kongresine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, degişli ähli guramaçylyk meselelerini öz wagtynda çözmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi. Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty...

«Galkynyş» käninde tebigy gazyň nobatdaky senagat akymy alyndy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawçylary «Galkynyş» ägirt uly gaz käninde burawlanan 301-nji ulanyş guýusynda tebigy gazyň senagat akymyny aldylar. «Mawy ýangyjyň» senagat akymy 4496-4342 metr çuňlukda alyndy. «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň hünärmenleriniň hasaplamagyna görä, bu ulanyş guýusynyň gündelik debiti 1 mln 868 müň kub metr tebigy gaza barabar bolar. «Galkynyş» ägirt uly gaz känini özleşdirmegiň...

Pekinde Birinji Hazar ykdysady forumynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

Pekindäki Hytaýyň nebit uniwersitetinde 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň HHR-däki Ilçihanasy hem-de Hytaýyň nebit uniwersitetiniň rektorlygy bilen birlikde gurnaldy. Çärä 300-den gowrak adam, şol sanda professor-mugallymlar düzümi, hytaýly we türkmen talyplary, şeýle hem jemgyýetçilik we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dabarada Türkmenistanyň...

Türkmenistan we Bahreýn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny kesgitlediler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda ikiçäk derejede, şeýle hem iki ýurduň resmi wekiliýetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde geçirilen gepleşiklerde özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Duşuşykda bellenilişi ýaly, Türkmenistan we Bahreýn Patyşalygy depginli ösýän, tebigy baýlyklary bolan, geografiýa taýdan amatly...

Bahreýniň Patyşasy Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi

Ýekşenbe güni agşam Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa türkmen paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we şu gün ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçiriler. Taraplar şu gezekki ýokary derejeli duşuşygyň çäklerinde özara hormat goýmak we hoşniýetli erk-isleg ýörelgeleri esasynda...

«Türkmengaz» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleri Bahreýniň GPIC kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyk baglanyşdylar

Geçen şenbe güni Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahaty geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistana Bahreýn Patyşalygynyň işewürler toparynyň wekilleriniň ähmiýetli wekiliýeti geldi. Duşuşyk Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa türkmen paýtagtyna döwlet sapary öň ýanynda gurnaldy. Işewürler maslahatyna Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şeýle hem hususy pudagyň kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Gatnaşyjylaryň çykyşlarynda...

Geçen häpdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gonkongdan, Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini, dizel ýangyjyny, owganystanly işewürler bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuum gazoýlyny satyn...

OPEC nebit öndürijileri 2019-njy ýylda hem bu bazaryň durnuklylygyny saklamagy goldamaga çagyrdy

OPEC nebit öndürijileri 2019-njy ýylda hem bu bazaryň durnuklylygyny saklamagy goldamaga çagyrdy, bu barada OPEC-iň aýlyk hasabatynda aýdylýar. «2019-njy ýylda nebite bolan islegiň kesgitli depginler bilen artmagyna garaşylýandygyna garamazdan, ol heniz hem gurama girmeýän döwletlerde şu ýyl üçin nebitiň çykarylyşynyň garaşylýan ösüşinden aşakda. Bu ähli öndüriji döwletleriň bazarda durnuksyzlygyň gaýtalanmagynyň öňüni almakda we 2019-njy ýylda hem...

Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk — hazarýaka döwletleriniň bilermenleriniň üns merkezinde

14-15-nji martda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň «Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň»  taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak we ylalaşmak boýunça birinji mejlisi öz işine başlady. Bu çäre ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guraldy. Oňa Azerbaýjan Respublikasynyň,...

Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny işjeňleşdirmeli – Gyrgyzystanyň Prezidenti

Gyrgyzystanyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekowyň bellemegine görä, Türkmenistandan Hytaýa barýan gaz geçirijiniň goşmaça ugrunyň gurluşygyny işjeňleşdirmeli. SPUTNIK Täjigistan agentliginiň habar berşi ýaly, bu barada Gyrgyzystanyň Baştutany ýurduň daşyndaky edaralaryň ýolbaşçylary bilen geçirne duşuşygynda belledi. Garaşylmagyna görä, Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasy (D) Türkmenistan-Özbegistan – Täjigistan – Hytaý ugry boýunça çekiler. Häzirki wagtda bu gaz geçirijisiniň...

Nebit soňky dört aýda iň ýokary nyrhda satylýar, «Brentiň» bahasy 67,83 dollar

Nebitiň etalon görnüşleriniň bahalary penşenbe güni dördünji sessiýa bäri ýokarlanmagyny dowam edip, soňky dört aýda iň ýokary derejesine ýetdi. Ýokary galyş ABŞ-da ýangyç ätiýaçlyklarynyň garaşylmadyk ýagdaýda çäklendirilmegi we OPEC ylalaşygynyň möhletiniň uzaldylmagynyň mümkinliginiň netijesinde boldy, diýip Interfaks habar berýär. Moskwa wagty bilen 8:10-da Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,41 göterim...

Astanada Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy

Astanada Ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda geçirilen toparyň 9-njy mejlisiniň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň gidişini ara alyp maslahatlaşdylar. Mejlise gatnaşyjylar Toparyň işi söwda-ykdysady, energetika we...

Aprel aýynda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana saparynyň bolmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda iki ýurduň daşary işler ministrleriniň derejesinde geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana sapar bilen gelmegine garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Koreýa Respublikasynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Daşary işler ministriniň orunbasary Ýun Sun-Gu ýolbaşçylyk etdi. Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, döwlet baştutanlarynyň özara saparlary ikitaraplaýyn...

2014