Azerbaýjanyň Prezidentiniň jemgyýetçilik-syýasy meseleleri boýunça kömekçisi Ali Gasanowyň pikirine görä, geljekde Transanatoliý gaz geçirijisi (TANAP) boýunça Türkmenistandan, Yrakdan we Eýrandan gaz ibermek meselelerine garalyp bilner. Bu barada Interfaks-Azerbaýjan habar berýär. “12-nji iýunda TANAP gaz geçirijisiniň resmi taýdan işe girizilmeginden soňra türk bazaryna 6 mlrd kub metr gaz iberiler (Şah-Deňiz azerbaýjan käninden – IF-Az). 2020-nji ýylda ýene-de...