Habarlaryň arhiwi (2018-5-29)

OPEC+ hyzmatdaşlygy giňeldilmelidir — Mohammed Barkindo

OPEC+ ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy nebit bazarynda durnuklylygy saklamak üçin giňeldilmelidir. Bu barada OPEC-iň baş sekretary Mohammed Barkindo Bakuda «Günorta gaz geçelgesiniň» açylyş dabarasynda aýtdy. «OPEC Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin islendik mümkinçiliklere seredip geçmäge taýýar. OPEC+ hyzmatdaşlygy giňeldilmeli hasap edýärin. Biz durnuklylyk dogrusynda pikir etmeli, bu ählumumy wezipedir» diýip onuň aýdanlaryny Trend getirýär. OPEC we gurama girmeýän döwletler...

ABŞ «Günorta gaz geçelgesi» taslamasyny goldaýar — Sandra Oudkirk

ABŞ Ýewropa energiýa serişdelerini ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýedigini nazara alyp, «Günorta gaz geçelgesi» taslamasyny onuň durmuşa geçirilip başlanan gününden bäri goldaýar. Trendiň habar berşi ýaly, bu barada sişenbe güni Bakuda «Günorta gaz geçelgesi» taslamasynyň birinji tapgyrynyň işe giriziliş dabarasynda eden çykyşynda ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň energetika diplomatiýasy meseleleri boýunça kömekçisiniň maslahatçysy Sandra Oudkirk belledi. ABŞ-nyň...

TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar

TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi bellenilen tertibe we türkmen tebigy gazyny Günorta Aziýa 2019-njy ýylda ýetirmek boýunça meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. TOPH temasy geçen hepde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Türkmenistanyň IX Halkara gaz kongresinde giňden şöhlelendirildi. Ýakyn wagtda Türkmenistan ägirt uly «Galkynyş» käninden Owganystana, Pakistana we Hindistana geçiriljek gaz geçirijiniň gurluşygyny tamamlamagy maliýeleşdirmek üçin...

2014