Habarlaryň arhiwi (2018-6-26)

TNGIZT ýanwar-maý aýlarynda önümçiligini 24 göterim artdyrdy

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 2018-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda önümçiligini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 24 göterim artdyrdy, diýip Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi belleýär. Häzirki wagtda TNGIZT ýokary goşulan bahaly türkmen önümlerini esasy öndüriji bolmagynda galýar. Onuň önümçiliginiň artdyrylmagy halkara bazarlarynda uly islegden peýdalanýan, eksport ugurlary önümçiliginiň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa...

Hazarýaka döwletleri Hazar deňziniň asty boýunça suwasty kabelleri we turba geçirijilerini geçirip bilerler — Konwensiýanyň taslamasy

Hazarýaka bäşligi Hazar deňziniň asty boýunça suwasty kabelleri we turba geçirijilerini çekip bilmek boýunça ylalaşdylar, diýlip Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýanyň taslamasynyň tekstinde bellenilýär. Bu barada Interfaks habar berýär. «Taraplar Hazar deňziniň asty boýunça magistral turba geçirijilerini olaryň taslamalarynyň özleriniň gatnaşýan halkara ylalaşyklarynda, şol sanda 2013-nji ýylyň noýabryndaky Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýada...

2014