Habarlaryň arhiwi (2018-6-30)

«Rönesans Holding» kompaniýasynyň ýolbaşçysy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygy boýunça hasabat berdi

Penşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Işewür mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy doglan güni bilen mähirli gutlady hem-de milli Liderimize berk jan saglyk, rowaçlyk, egsilmez güýç-gaýrat we giň möçberli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi. “Rönesans Holdingiň” ýolbaşçysy wekilçilik edýän kompaniýasynyň netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝET-niň täze desgalarynyň gurluşygynyň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny tabşyrdy

Penşenbe güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde Prezident maksatnamasynyň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine garaldy. Şol sanda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň pudaklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, polipropilen plýonkalary öndürjek desgada ýerine ýetirilýän sazlaýyş-synag işleri barada hasabat berdi. Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, nebitgaz...

2014