Habarlaryň arhiwi (2018-6-6)

TNGIZT täze önümiň synag tapgyryny çykardy

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze önümiň — 20 we 25 mikron galyňlykdaky bir gatly ýuka örtgüleriň (BÝPÖ) synag tapgyryny öndürdi. Indoneziýanyň «P.T. Istana karang Laut» kompaniýasynyň oturdan bios ýöriteleşen polipropilen örtgülerini öndürýän desgasynda täze önümiň eýýäm 90 tonnadan gowragy öndürildi. Desgada sazlaýyş işlerini tamamlanlaryndan soňra zawodyň işgärleri 1-nji iýuldan başlapdürli görnüşli we maksatly örtgüleri, şol...

Italiýa we Türkmenistan: energetikadan başlap arheologiýa çenli

Esaslandyryjylarynyň biri hem Italiýa bolup durýan Ýewropa Bileleşigi, öňden bolşy ýaly, Türkmenistanyň bitaraplygyny we sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilen energetikany we infrastrukturalary ösdürmek syýasatyny goldap çykyş edýär. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Diego Ungaro Italiýa Respublikasynyň esaslandyrylmagynyň 72 ýyllygy mynasybetli Aşgabatda geçirilen kabul edişlikde eden çykyşynda belledi, diýip Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Türkmen-italýan gatnaşyklarynyň häzirki...

2014