Habarlaryň arhiwi (2018-4-10)

Goşulyşmazlyk Hereketi ulag we energetika ulgamynda iri infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň başlangyçlaryny goldady

Ýakynda Bakuda geçirilen Goşulyşmazlyk Hereketiniň ministrleriň derejesindäki maslahatyna gatnaşyjylar ulag we energetika ugurlarynda iri infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi babatda Türkmenistanyň başlangyçlaryny goldadylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda aýdylýar. Ministrleriň maslahatyna Goşulyşmazlyk hereketiniň agzasy bolup durýan, şeýle hem bu guramada synçy statusy bolan 120 döwletiň we halkara guramalaryň ençemesiniň wekilleri, ýörite myhman hökmünde çagyrylan ýurtlaryň...

Gazdan benzin öndürmek boýunça Owadandepedäki GHT 2018-nji ýylyň dekabrynda işe giriziler

Tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça Owgadandepede gurulýan iri gazhimiýa toplumynda kömekçi enjamlarda sazlaýyş işleri başlandy. Häzirki wagtda suw arassalaýjy ulgamlaryň, barlag-ölçeg enjamlary üçin dykyzlanan howany işläp taýýarlaýan enjamlarda synag işleri geçirilýär. GHT-nyň gurluşygy «Türkmengaz» DK-nyň hem-de «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» (Ýaponiýa) we «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Tiçaret Anonim Şirketi» (Türkiýe) kompaniýalarynyň Konsorsiumynyň gol çeken...

TOPH we beýleki sebit taslamalary pakistan-owgan gatnaşyklaryny berkidýär

2018-nji ýylyň fewral aýynyň ahyrynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň başlanmagy sebit hyzmatdaşlygyny, şol sanda pakistan-owgan gatnaşyklaryny berkitmeklige oňyn şertleri döredýär. Netijede, ýakynda Owganystanyň we Pakistanyň Liderleri TOPH we CASA-1000 sebit energetiki taslamalarynyň tiz wagtda durmuşa geçirmäge gyzyklanmalaryny beýan etdiler. Bu we başga-da birnäçe meseleler boýunça ylalaşyk Pakistanyň...

2014