Täzelikler

Türkmenistanda Gurban baýramy 22-24-nji awgustda bellenilip geçiler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Gurban baýramyny bellemek hakynda» Permana gol çekdi. Permana laýyklykda, 22-23-24-nji awgust iş günleri däl diýlip kesgitlenildi. Döwlet Baştutany degişli resminama Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki göçme mejlisinde gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara ýüzlenip, baýramçylyk günlerinde şäherleriň, şeýle hem etraplaryň häkimliklerinde, ministrliklerde, ähli edara-kärhanalarda nobatçylygy talabalaýyk...

Daşoguz welaýatynda nebit önümlerini saklamak we ýükläp ugratmak boýunça kärhana işe girizildi

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň çäklerinde «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň nebit önümlerini saklamak we ýükläp ugratmak boýunça Daşoguz kärhanasynyň binalar toplumy ulanyşa girizildi. Kärhana edaranyň abatlaýyş-gurluşyk kärhanasy tarapyndan bina edildi. Täze gurluşygyň umumy meýdany on gektara barabardyr. Bu ýerde her ýyl nebit önümleriniň 180 müň tonnasy hem-de çalgy ýaglarynyň 1,5 müň tonnasy ýangyç guýujy beketler üçin kabul ediler...

Nebit arzanlaýar: «Brent» - $71,61, «WTI» - $64,95

2018-nji ýylyň 20-nji awgustda Moskwa wagty bilen 8:31-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,31 göterim pese düşüp, 71,61 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,4 göterim aşaklap, 64,95 amerikan dollaryna barabar boldy. Söwda gatnaşyjylar Waşington bilen Pekiniň arasyndaky söwda gapma-garşylyklary HHR-iň ykdysadyýetine belli bir bökdençlikleri döredip başlamagyndan howatyrlanýarlar. Geçen hepdede resmi statistik maglumatlar...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Özbegistandan we we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit ýol bitumyny we nebit koksuny satyn aldylar. Russiýanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürdi satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Özbegistandan, Gyrgyzystandan,...

Hazar hakyndaky Konwensiýa energetika hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin möhümdir — RF-iň energetika ministri

Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýa gol çekilmegi ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiliklerini açýar. Bu pikiri RF-iň Energetika ministrliginiň ýolbaşçysy Aleksandr Nowak aýtdy. 12-nji awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň Liderleriniň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň netijeleri boýunça Hazar deňziniň hukuk derejesi boýunça Konwensiýa gol çekildi. Bu resminamanyň üstünde 22 ýyllap iş alnyp baryldy. Resminama...

Bäş sany Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlaryna Caspian Energy Award halkara baýragy gowşurylar

Caspian Energy we Caspian European Club «Hazar deňzinde syýasy, ykdysady we durmuş hyzmatdaşlygyny ösdürmekde aýratyn goşandy üçin» diýen ugurdan bäş sany Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlaryna «Caspian Energy Award-2018» halkara baýragyny gowşurar. Trendiň belleýşi ýaly, bu barada Caspian European Club edarasynyň başlygynyň birinji orunbasary we baş ýerine ýetiriji direktory Telman Aliýew aýdýar. Onuň belleýşi ýaly, bu baýrak taryhy...

Türkmenistanyň Baştutany ABŞ-nyň işewür toparlary bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “OSI Systems” we “S2 Global” kompaniýalarynyň prezidenti Jonatan Flemingi kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegi has-da işjeňleşdirmegiň geljegi barada pikir alyşmalar boldy. Şunuň bilen baglylykda, myhmanlar türkmen bazarynda öz eýeleýän orunlaryny...

Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda: «Brent» - $71,43, «WTI» - $65,48

2018-nji ýylyň 17-nji awgustynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 71,43 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,02 göterim gymmatlap, 65,48 amerikan dollaryna barabar boldy. 16-njy awgustda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,9 göterim gymmatlap, 71,43 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt...

Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýa TAP boýunça gazyň eksportyny artdyrmaga ýardam eder – bilermen

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitiniň dowamynda gol çekilen Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýa Transadriatik (TAO) gaz geçirijisiniň üstünden geçirilýän gazyň möçberini artdyrmaga goşmaça ýardam edip biler. Bu barada Moskwanyň Halkara gatnaşyklary döwlet institutynyň Energetika syýasaty we diplomatiýa halkara institutynyň direktorynyň orunbasary, ykdysady ylymlarynyň kandidaty Igbal Guliýew Trende habar berdi. «Aktaudaky sammitiň çäklerinde ýene-de alty sany ylalaşyga...

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri Soçide ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Pre­zi­den­ti­ Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Prezidenti Wla­di­mir Pu­ti­n So­çi şä­he­ri­nde res­mi däl ýag­daý­da türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi barada pikir alyşdylar. Gurbanguly Berdimuhamedow Türk­me­nis­ta­nyň we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň bi­rek-bi­re­ge hor­mat goý­mak esa­syn­da­ky döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry ýo­la goý­ýan stra­te­gik hyz­mat­daş­lar bo­lup...

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri Soçide gepleşikleri geçirer

15-nji awgustda Soçide Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda gepleşikler geçiriler, diýip Ria Nowosti Kremliň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär. Garaşylyşy ýaly, duşuşygyň dowamynda syýasy, söwda-ykdysady, ylym-bilim we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri, şeýle hem möhüm sebit meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar – diýlip habarda aýdylýar....

Hazar deňziniň hukuk derejesi boýunça Konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça topar güýzde Azerbaýjanda duşuşar

— Hazar deňziniň hukuk derejesi boýunça Konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlikleriniň derejesindäki ýörite iş topary güýzde Azerbaýjanda duşuşar, duşuşar diýip Gazagystanyň daşary işler ministri Kaýrat Abdrahmanow belledi, diýip Interfaks-Gazagystan habar berýär. «Eýýäm şu ýylyň güýzünde biziň toparymyzyň ýygnanşyp, gönüden göni işe başlajakdygy barada ylalaşyl bar. Deslapdan, gürrüň Azerbaýjanda geçiriljek duşuşyk barada...

BMG-niň Baş sekretary Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýanyň kabul edilmegini «taryhy» ähmiýetli diýip atlandyrdy

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýa gol çekilmegini goldady we ony sebit hyzmatdaşlygy ugrunda taryhy ähmiýetli resminama diýip atlandyrdy, diýip Interfaks habar berýär. «Bu taryhy resminama halkara parahatçylygyny we howpsuzlygyny goldamak üçin zerur bolan sebit hyzmatdaşlygynyň möhümligini görkezýär» diýlip BMG-niň Baş sekretarynyň beýanatynda aýdylýar. Baş sekretar Konwensiýa gol çeken döwletleri «sebit hyzmatdaşlygynyň...

GDA-da Merkezi Aziýa üçin şengen wizasynyň analogy dörediler

GDA döwletleri Merkezi Aziýa döwletleri üçin bütewi wiza giňişligini döretmekligi meýilleşdirýärler, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. Bu gadymy döwürlerde Merkezi Aziýa döwletleriniň çäklerinden Beýik Ýüpek ýolunyň geçendigi, häzirki wagtda bolsa dünýäniň bazarlarynda bu taryhy fenomen bilen baglanyşykly ähli syýahatçylyk önümleriniň ýokary islegden peýdalanýandygy bilen baglanyşyklydyr. Merkezi Aziýa döwletleri üçin «Ýüpek ýoly» bütewi syýahatçylyk wizasyny döretmegiň meseleleri GDA...

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama ýuridik güýjüne girýär

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama ýuridik güýjüne girýär. 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda 5-nji Hazar  sammitiniň öňüsyrasynda Aktau şäherinde 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda W.W.Putiniň Türkmenistana resmi saparynyň dowamynda  Aşgabatda gol çekilen, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamanyň tassyklanandygy baradaky hatlary alyşmak dabarasy boldy. Hatlary alyşmak baradaky degişli Teswirnama iki ýurduň Daşary...

2014