Habarlaryň arhiwi (2017-9-26)

«Aşgabat 2017» oýunlaryny 82 döwletden 500-den gowrak žurnalist şöhlelendirýär

Türkmenistanyň paýtagtynda daşary ýurt žurnalistleriniň 500-den gowragy işläp, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň barşyny dessin beýan edýärler. Daşary ýurt metbugatynyň wekilleri üçin Olimpiýa şäherçesinde netijeli işlemek üçin ähli şertler döredildi. Ýaryşlary beýan edýän žurnalistleriň ygtyýarynda iň gowy döwrebap tehnikalar bolup, olar öz habar beriş serişdeleriniň redaksiýalary bilen aragatnaşyk hem-de amatly iş...

Oktýabr aýynda Aşgabatda ilkinji türkmen-hytaý innowasion forumy geçiriler

2017-nji ýylyň 11—12-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde «Innowasiýalar, täze tehnologiýalar hem-de olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» diýen at bilen I türkmen-hytaý ylmy-forumyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew geçen anna güni geçirilen mejlisde foruma görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, forum ylym we innowasiýalar ulgamynda özara gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlaryny ýüze çykarmaga...

Ýapylyş dabarasy «Aşgabat 2017» oýunlarynyň ýatdan çykmajak täsirli wakalaryň biri bolar — «Balich Worldwide Shows-yň» döredijilik işleri boýunça direktory

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň bar ünsi täzeden Olimpiýa şäherçesinde geçiriljek ýapylyş dabarasyna gönükdiriler. 27-nji sentýabrda jemleýji dabara Aziýanyň hem-de Okeaniýanyň jemi 65 wekiliýetinden gelen 6000-den gowrak türgeni gaýtadan bir ara getirer. Oýunlaryň Ýerine ýetiriji komitetiniň saýtynda habar berlişi ýaly, “Balich Worldwide Shows” (BWS – http://balichws.com) kompaniýasynyň döredijilik işleri boýunça direktory Simone...

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek kibersport boýunça ýaryşlar badalga aldy

Dünýä taryhyndaky ilkinji elektron sporty boýunça ýaryşlar Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda badalga aldy. Oýunlaryň Ýerine ýetiriji komitetiniň saýtynda habar berlişi ýaly, oýunlaryň çäklerinde «Dota 2», «StarCraft II», «Hearthstone» we «King of Fighters XIV» ýaly çylşyrymly kompýuter oýunlary boýunça ýaryşlar geçiriler. Elektron sporty Oýunlarda görkezme sporty bolar. Ýaryş Aşgabat 2017 oýunlarynyň soňky...

«Aşgabat 2017» oýunlary: Türkmenistanyň ýygyndy toparynda jemi 229 medal – 85 altyn, 65 kümüş we 79 bürünç bar

«Aşgabat 2017-niň» oýunlarynyň onunjy ýaryş gününde sportuň on bir görnüşi boýunça ýaryşlar geçirildi - olardan sambo, kikboksing, erkin göreş, agyr atletika, bilýard, sport tanslary boýunça türgenlerimiz 23 medala, şol sanda 6 altyn medala mynasyp boldular. Häzirki pursada çenli Türkmenistanyň ýygyndy topary jemi 229 medala – 85 altyn, 65 kümüş we 79 bürünç medala eýe bolup, umumy...

2014