Täzelikler

Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentiniň boljak saparynyň hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ähmiýete eýedigini belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýte boljak resmi sapary ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolar. Bu barada Kuweýt Döwletiniň Emiri Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda aýdylýar, diýip döwlet Baştutanynyň metbugat-gullugyna salgylanyp Turkmenportal habarlar saýty belleýär. Kuweýt Döwletiniň Emiri öz hatynda iki döwletiň arasynda oňat derejeli gatnaşyklaryň bardygyny belläpdir we iki ýurduň...

6-njy türkmen-rus ykdysady işewürler maslahatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollary kesgitlenildi

2017-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Aşgabatda altynjy türkmen-rus ykdysady işewürler maslahaty geçirildi, maslahaty gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Türkmenistana geldi. Wekiliýetiň düzüminde döwlet edaralarynyň we guramalarynyň birnäçesiniň, şeýle hem söwda, azyk senagaty, gurluşyk, elektron maglumat tehnologiýalary, maşyn gurluşyk, nebitgaz pudagy we beýleki ulgamlarda ýöriteleşdirilen kompaniýalaryň wekilleri bar. Türkmen tarapyndan bu duşuşyga pudaklaýyn ministrlikleriň we pudak edaralarynyň,...

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody ýokary oktanly benziniň önümçiligini ýola goýdy

ЛЧ-З5-11/1000  katalitik riforming desgasynyň işe girizileni bäri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda 100 müň tonna golaý ýokary oktanly awtomobil benzinini öndürildi. Bu desga awtomobil benzinini öndürmekde ulanylýan ýokary oktanly düzüm böleklerini almak üçin niýetlenendir. Seýdiniň NGIZ-de bu täze desga şu ýylyň maýynda işe girizilipdi. Birleşen Arap Emirliklerinden «WTL (FZE)» kompaniýalar topary we «Westport Trading Europe Limited»...

WTL (FZE) we Westport Trading Europe Limited kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda haýal kokslandyrma desgasyny gurar

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) BAE-den WTL (FZE) we ABŞ-dan Westport Trading Europe Limited kompaniýalarynyň konsorsiumy bilen täze haýal kokslandyrma desgasyny gurmak hakynda şertnama baglanyşdy, diýip Media-Türkmen ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Bu desga her ýylda 416 müň tonna dizel ýangyjyny, 191 müň tonna nebit koksuny, 16,4 müň tonna suwuklandyrylan gaz we 148 müň...

Hazarýaka döwletleriniň DIM-leriniň ýolbaşçylary 4-5-nji dekabrda maslahat geçirer – RF-iň DIM-i

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty 4-5-nji dekabrda Moskwada geçiriler. Bu barada RF-iň DIM-ine salgylanyp, Interfaks habar berýär. «Moskwada 4-5-nji dekabrda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahatyna taýýarlanmagyň çäklerinde Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy» - diýlip Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň Bakuda geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça RF-iň DIM-iniň habarynda aýdylýar.  ...

MAÖADBSM sebitde ýüze çykýan meseleleri parahatçylykly we ylalaşykly çözmek boýunça netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam berip geldi – Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabatda 2007-nji ýylyň dekabryndan bäri işleýän Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işiniň möhüm ähmiýetini belledi. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň MAÖADBSM-nyň açylmagynyň 10 ýyllygy hem-de şanly sene mynasybetli bu Guramanyň Baş Assambleýasynyň 17-nji noýabrda Türkmenistanyň başlangyjy bilen «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin sebit...

Owganystan TOPH boýunça tebigy gazyň üstaşyr geçirilmegi üçin her ýylda 1 mlrd amerikan dollaryny alar

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisi Owganystanyň býujetine her ýylda 1 milliard amerikan dollaryny getirer. Bu barada geçen hepdede Aşgabatda geçirilen Owganystan boýunça 7-nji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynda (RECCA VII) bellenildi. Аshgabad.net habarlar saýtynyň belleýşi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň forumda eden çykyşynda belleýşi ýaly, deslapky hasaplamalara görä,...

Global Pipe Company «Türkmengaz» üçin 40 mln amerikan dollarlyk turba önümlerini satyn alar

«Global Pipe Company» kompaniýasy 2018-nji ýylda «Türkmengaz» üçin 40 mln amerikan dollarlyk turba önümlerini satyn alar. Media-Turkmen ORIENT habarlar agentliginiň belleýşi ýaly, birinji tapgyry 2018-nji ýylyň 1-nji çärýeginde ýüklemek meýilleşdirilýär. Bellenilişi ýaly, degişli şertnama şu aýda Er-Riýadda geçirilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň 5-nji mejlisinde «Türkmengaz» DK bilen «Global Pipe Company» kompaniýasynyň arasynda gol çekildi. Bilelikdäki...

Nebit dürlüçe bahalanýar: «Brent» - $62,58, «WTI» - $56,61

20-nji noýabrda «Brent» söwda belgili nebitiň ýanwardaky fýuçersleriniň bahasy 8:02 wagta çenli ýagdaýda 14 sent dollar (0,2 göterim) aşak düşüp, barreli 62,58 dollara deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy söwdalaryň barşynda 6 sent (0,1 göterim) ýokarlanyp, barreli 56,61 dollara deň boldy, diýip Nebitgaz habarlary agentligi habar berýär. Saud Arabystanynyň nebit çykarylyşyny çäklendirmek baradaky...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 88-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Hytaýdan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen tehniki kükürdi, ABŞ-den gelen telekeçiler bolsa, tehniki ýody we ýodly kaliýi satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna boýalan tüýjümek önümleri, nah ýüplükleri, bugdaý uny, dürli konditer önümleri ýerlenildi. Olary Russiýa...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, şeýle hem Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda haýal kokslandyrma desgasynyň gurluşygyny tamamlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu...

«Brent» barreli üçin 61,2 dollara çenli arzanlady

Anna güni öňdebaryjy nebit kysymlarynyň nyrhlary gowşak hem-de dürlüçe ýagdaýda üýtgäp, oktýabryň başyndan bäri döwürde ilkinji gezek hepdäni pes nyrhlarda jemleýär. Bu barada Interfaks agentligi habar berýär. «Brent» söwda belgili nebitiň ýanwardaky fýuçersleriniň bahasy 8:13 wagta çenli ýagdaýda Londondaky ICE Futures biržasynda 0,20 dollar (0,33 göterim) aşak düşüp, barreli 61,16 dollara deň boldy. Öňki söwdanyň ýapylmazynyň öň...

Türkmenistan we Germaniýa Owganystandaky ýagdaýy maslahatlaşdylar

Aşgabatda Türkmenistana iş sapary bilen gelen, GFR-iň Federal hökümetiniň Owganystan we Pakistan boýunça ýorite wekili, Günorta Aziýa boýunça komissary Markus Potsel bilen duşuşyk geçirildi, diýip DIM-iň saýtynda habar berilýär. Bellenilişi ýaly, gepleşikleriň barşynda taraplar sebitleýin ykdysady gatnaşyklarda Owganystanyň integrasiýasyna gönükdirilen Türkmenistanyň energetika, ulag we ykdysady ulgamlarynda işjeňligini ara alyp maslahatlaşdylar. « Hyzmatdaşlygyň giň ulgamlarynda bar bolan kuwwatyny...

Aşgabatda gol çekilen «Lýapis Lazuli» halkara ulag-üstaşyr geçelgesini döretmek hakynda Ylalaşyk Aziýadan Ýewropa göni söwda ýoluny açýar

Aşgabatda geçirilen Owganystan boýunça 7-nji sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) ministrler derejesindäki mejlisinde Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe «Lýapis Lazuli» täze halkara ulag geçelgesini döretmek hakynda bäştaraplaýyn Ylalaşyga gol çekildi. Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani öz çykyşynda «Lýapis Lazuli» ulag geçelgesi boýunça ylalaşyga gol çekilmegi, gürrüňsiz suratda, Aşgabat...

Türkmenistan we Gruziýa energetika, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda özara gatnaşyklary giňeltmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII) çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Gruziýanyň Hökümetiniň Wise-premýeri,  Daşary işler ministri Miheil Janelidze bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-iniň saýtynda habar berilýär. Gepleşikleriň dowamynda halkara derejesindäki işjeň hyzmatdaşlyk barada aýdyp, taraplar Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň...

2014