Täzelikler

Nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam edýär: «Brent» - $65,42, «WTI» - $65,42

2018-nji ýylyň 19-njy fewralynda Moskwa wagty bilen 7:39-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,9 göterim ýokarlanyp, 65,42 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 1,4 göterim gymmatlap, 65,42 amerikan dollaryna barabar boldy. 16-njy fewralda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,8 göterim ýokarlanyp, 64,84 amerikan dollaryna, şeýle-de...

TNGIZT nebit koksunyň önümçiligini artdyrýar

2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) 12,2 müň tonna nebit koksuny öndürdi. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 21,8 göterim artykdyr. Bu barada ORIENT habarlar agentligi Türkmenistanyň Statistika hakynda döwlet komitetine salgylanyp habar berýär. Bellenilişi ýaly, 2017-nji ýylda nebit önüminiň bu görnüşiniň 146,3 müň tonnasy öndürildi. TNGIZT onuň önümçiligini artdyrmagyny,...

TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen hemişelik ýazylar — Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabatda geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 23-nji we 26-njy fewralda meýilleşdirilen çäreleriň taýýarlyk meseleleri maslahatlaşyldy. Olaryň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň, Türkmenistan – Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň, şu ugur boýunça optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygynyň başlanmagy, Owganystandaky Turgundy menzilinde Serhetabat — Turgundy täze demir ýolunyň,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 86-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiakerosini satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Şweýsariýadan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan gelen telekeçilere portlandsement, nah ýüplük, pagta süýümi ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň...

ÝB «Günorta gaz geçelgesine» Eýrany goşmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşmaga taýýar

Ýewropa Bileleşigi «Günorta gaz geçelgesine» Eýrany goşmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşmaga taýýar. Trendiň habar bermegine görä, bu barada Energetika boýunça Ýewrokomissiýanyň wise-prezidenti Maroş Şefçowiç penşenbe güni Bakuda geçirilen «Günorta gaz geçelgesiniň» Konsultatiw geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde ministrleriň duşuşygynyň netijeleri boýunça metbugat maslahatynda aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, bu şeýle hem Eýranyň strategiýasyna hem bagly bolar, çünki häzirki wagtda ýurt esasan...

ÝB Türkmenistanyň «Günorta gaz geçelgesine» goşulmagynyň ýollaryny gözlemegi dowam edýär – Şefçowiç

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistanyň «Günorta gaz geçelgesine» goşulmagynyň ýollaryny gözlemegi dowam edýär. Trendiň habar bermegine görä, bu barada Energetika boýunça Ýewrokomissiýanyň wise-prezidenti Maroş Şefçowiç penşenbe güni Bakuda geçirilen «Günorta gaz geçelgesiniň» Konsultatiw geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde ministrleriň duşuşygynyň netijeleri boýunça metbugat maslahatynda aýtdy. «Biz türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna çykarmaga ýardam berjek Transhazar gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça...

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Astana sammiti 2018-nji ýylyň ikinji ýarymynda geçirilip bilner – Gazagystanyň DIM-niň ýolbaşçysy

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Astana sammiti 2018-nji ýylyň ikinji ýarymynda geçirilip bilner – diýip Gazagystanyň daşary işler ministri Kaýrat Abdrahmanow belledi. Bu barada Interaks-Gazagystan habar berýär. «Bu günki gün biz ähli taraplaryň döwlet içindäki proseduralary (Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany ylalaşmak) tamamlamaklaryna garaşýarys. Soňra biz sammitiň geçirilmeginiň anyk senelerini kesgitläris. Garaşylyşy ýaly, bu işler uzak wagta –...

Aziýa söwdalarynyň barşynda nebitiň bahalary ýokarlanýar

Trendiň Interfaksa salgylanyp habar berşi ýaly, ABŞ-da harytlyk nebit ätiýaçlyklarynyň bilermenleriň howatyrlanmasyndan az derejede ýokarlanmagy netijesinde penşenbe güni aziýa söwdalarynyň barşynda nebitiň bahalary ýokarlanýar. 15-nj fewralda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,71 göterim artyp, 64,82 amerikan dollaryna, Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 1,21 göterim ýokarlanyp, 61,21 amerikan...

Seýdiniň NGIZ eksporta gönükdirilen önümleriň önümçilik maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirýär

Mart aýynyň başynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda A-98 (Ýewro-5 kysymly) ýokary oktanly benziniň önümçiligi boýunça desganyň işe girizilmegine bir ýyl dolýar, diýip «Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. mälim bolşy ýaly, bu kysymly benzin düzüminde az mukdarda kükürt we polisiklli ysly uglewodlary saklaýanlygy, netijede bolsa awtomobil hereketlendirijileriniň işleýiş hilini ýokarlandyrýandygy we atmosfera zyýanly zyňyndylary...

Türkmenistanda sebitde deňi-taýy bolmadyk aýna kärhanasy açyldy

Türkmenistanda ýurduň Senagat ministrliginiň buýurmasy esasynda gurlan sebitde iri aýna kärhanasy ulanyşa girizildi. Açylyş dabarasyna Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Mejlisiň Başlygy, hökümetiň agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn düzümleriň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň wekilleri, Ahal welaýatynyň häkimi, daşary ýurtly işewürler hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 2015-nji ýylda...

Türkmenistanyň Prezidenti hem-de Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy TOPH taslamasynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogly bilen geçiren duşuşygynda  bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň we hyzmatdaşlygyň geljegi uly täze ugurlarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Myhmanyň belleýşi ýaly, türkiýeli işewürleriň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge buýsanýarlar. Dürli ulgamlarda üstünlikli durmuşa geçirilen we häzirki wagtda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar bu hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigine şaýatlyk...

Bir pökgi «Ahaly» toparçalara bir adim ýakynlaşdyrdy

Şu gün «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň «Ahal» futbol topary AFK-nyň kubogynyň saýlama tapgyrynda Täjigistanyň «Hujand» toparyny kabul etdi. Balkanabadyň 10 müň orunlyk sport toplumynda geçirilen duşuşyk 1:0 hasabynda türkmen futbolçylarynyň ýeňşi bilen tamamlandy. «Ahal» hem, «Hujand» hem geçen ýyl milli çempionatlarda we kubok ýaryşlarynda birmeňzeş netijeleri görkezdiler. Toparlaryň ikisi hem Türkmenistanyň we Täjigistanyň çempionatlaryny ikinji orunda tamamlap, ýurduň...

«Mawy kenar» bilelikdäki kärhanasy Balkan welaýatynyň çäklerinde nebit bilen hapalanan meýdanlary arassalamak işlerini geçirer

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmennebit» döwlet konsernine Balkan welaýatynyň çäklerinde nebit bilen hapalanan meýdanlary arassalamak barada «Mawy kenar» bilelikdäki kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. «Türkmennebit» döwlet konsernine Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti hem-de Balkan welaýatynyň häkimligi bilen bilelikde ýokarda agzalan işleri ýerine ýetirmegiň Tertibini işläp taýýarlamak we...

Almata şäherindäki sergide uglewodorodlardan türkmen halylary görkeziler

Türkmenistanda öndürilen, «Nowruz haly»  söwda belgili adaty bolmadyk haly önümleri 24-27-nji fewralda Almatada geçiriljek öý dokma senagatynyň (Central Asia Home textile).15-nji halkara sergisinde görkeziler. Bu sergi Gazagystanyň Central Asia Trade Exhibitions sergi kompaniýasy tarapyndan gurnalýar. ORIENT habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, bu sergä gatnaşjak «Muhammet — Balkan» türkmen hojalyk jemgyýeti nebiti gaýtadan işlemegiň önümlerinden alynýan akril...

ÝB «Günorta gaz geçelgesi» boýunça Türkmenistandan we Gazagystandan gaz almagy meýilleşdirýär

Ýewropa Bileleşigi bilen Azerbaýjanyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň mejlisinde «Günorta gaz geçelgesi» taslamasyny durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Azerbaýjanyň DIM-niň habarynda bellenilişi ýaly, taraplar «Günorta gaz geçelgesi» (GGG-niň) düzüm bölegi bolan Transadriatik turba geçirijisiniň gurluşygynyň meselelerine aýratyn üns berdiler. Bu barada ORIENT habarlar agentligi belleýär. Häzirki wagtda Brýussel azerbaýjan gazyny Günorta Ýewropa ýurtlaryna ibermekligi göz öňünde tutýan GGG taslamasyny...

2014