Täzelikler

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Aşgabatda Ýerine ýetiriji geňeşiň 70-nji mejlisini geçirdi

Sişenbe güni Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Aşgabatda Ýerine ýetiriji geňeşiň 70-nji mejlisini geçirdi, bu barada «Aşgabat 2017-niň» saýty habar berýär. — Aziýanyň we Okeaniýanyň ýurtlaryndan sport maşgalasy, Halkara olimpiýa komiteti, Halkara federasiýalar we sport jemgyýetçiliginiň beýleki agzalary bilen bu ýerde bolmak meniň üçin bagt — diýip AOG-nyň prezidenti şeýh Ahmad Al Fahad Al Sabah aýtdy. — Türkmenistany Prezidenti...

Aşgabat we Tokio sport ulgamynda hyzmatdaşlygyny giňeldýär

19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy T.B. Kömekow bilen Ýapyk  binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen, Tokio -  2020 tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiniň prezidenti, türkmen-ýapon dostlugy parlament assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Endo Toşiakiniň baştutanlygyndaky ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Bu...

«Aşgabat 2017» geljekki yklym, dünýä derejesindäki sport çärelerde şowly çykyşlaryň esasy boljakdygyny görkezýär – Wahdat Sultan-zade

Bu gezekki Aziýa oýunlary ýurduň dünýä bileleşigine işjeň goşulýandygyny, geljekki yklym, dünýä derejesindäki sport we beýleki çärelerde şowly çykyşlaryň esasy boljakdygyny görkezýär—diýip, Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky 2010-1015-nji ýyllardaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, häzir bolsa «Aşgabat 2017» oýunlarynyň açylyş dabarasynyň hormatly myhmanlarynyň biri Wahdat Sultan-zade «Türkmenistan: Altyn asyr» gazetine beren interwýusynda aýdýar. Diplomatyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň...

«Aşgabat 2017» oýunlarynyň dördünji güni: Türkmenistan medal sany boýunça öňde

Olimpiýa şäherçesinde «Aşgabat 2017» oýunlary dowam edýär. Şu gün sportuň 11 görnüşi boýunça bäsleşikler geçirildi we olaryň bäşisinde medallar ugrundaky göreşler ýaýbaňlandyryldy. Bu gün biziň ýygyndy toparymyz sportuň guşakly göreş, jiu-jitsu we agyr atletika boýunça jemi 27 medala, şol sanda 14 altyn medala eýe boldy. Bu bolsa ýurdumyzyň toparyna umumy hasap boýunça öňdeligi saklamaga mümkinçilik...

Jiu-jitsu boýunça geçirilen ýaryşlaryň final gününde Türkmenistanyň zenanlar ýygyndy topary ähli derejeli medallara mynasyp boldular

Jiu-jitsu boýunça geçirilen ýaryşlaryň jemleýji gününde biziň zenan türgenlerimiz V Aziadanyň ähli derejeli medallaryna mynasyp boldular. Şu gün “Ne-waza” görnüşi boýunça medallar ugrundaky ýaryşlar dowam etdi. 70 kilogramdan ýokary bolan agram derejede zenanlaryň arasynda geçirilen final bäsleşigi tutuşlygyna türkmen türgenlerine degişli boldy. Onuň dowamynda Aýsoltan Garçowowa Sabina Agajanowadan üstün çykyp, altyn medal eýeledi. S.Agajanowa bolsa kümüş medala...

Türkmenistanyň ýygyndysy — ýaryşlarda milli göreş boýunça öňdeligi eýeleýärler

Duşenbe güni, ýagny, türkmen milli göreşi sport ugry boýunça geçirilen ikinji we soňky ýaryş gününiň netijeleri Türkmenistanyň bu sport ugrunda saýlanýandygyny doly subut etdi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde erkekleriň hem-de zenanlaryň arasynda türkmen milli göreşiniň nusgawy görnüşi boýunça 19 göreşijiniň çykyş etmeginde Türkmenistan 13 sany altyn medal gazanmak bilen,...

Olimpiýa şäherçesinde metbugat maslahaty geçirildi

18-nji sentýabrynda Olimpiýa şäherçesiniň Media merkezinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin metbugat maslahaty geçirildi. Maslahatyň esasy meseleleri gatnaşyklary berkitmek we Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýaryşlaryny şöhlelendirmek boýunça bilelikdäki tagallalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak boldy. Duşuşyga gatnaşyjylaryň bellemegine görä Türkmenistanyň köpçülikleýin  habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sport metbugatynyň assosiasiýalary bilen, şeýle hem öňdebaryjy habarçylary...

Aşgabat we Tokio söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga gelen Ýaponiýanyň Daşary işler ministriniň parlament meseleleri boýunça orunbasary Horii Manabuny kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Duşuşygyň barşynda Horii Manabu Türkmenistany V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň üstünlikli geçirilimegi bilen gutlady. Duşuşygyň barşynda taraplar...

BMG-niň Adam hukuklary boýunça geňeşi Türkmenistanyň başlangyjy boýunça öňe sürlen jarnamany kabul etdi

Ženewa şäherinde şu günler Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça 36-njy maslahaty geçirilýär. Onda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça Türkmenistanyň «Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda» Jarnama biragyzdan kabul edildi, soňra oňa Braziliýa hem goşuldy. BMG-niň agzy döwletleriniň 29-sy bu resminamanyň awtordaşlary hökmünde çykyş etdiler, olaryň hatarynda...

«Aşgabat 2017» oýunlary dünýäniň 57 ýurdunda şöhlelendiriler

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, церемония открытия которых состоялась в воскресенье, будут транслироваться для многомиллионной публики по всему миру. Об этом сообщает официальный сайт V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Отмечается, что это спортивное событие привлечет более 6000 спортсменов и официальных представителей из 65 делегаций стран Азии и Океании. На церемонии открытия в...

«Aşgabat 2017» oýunlarynyň üç güni: Türkmenistanyň ýygyndy toparynda – 29 altyn, 21 kümüş we 12 bürünç medal

18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi. Şunda dürdi derejeli baýraklaryň 25-si, şol sanda 13 altyn, 7 kümüş we 5 bürünç medallar bilen ýurdumyzyň sportda gazananlarynyň hatary artdy. Häzire çenli ýaryşlaryň geçirilen günleriniň netijeleri boýunça milli ýygyndy toparymyzyň...

Nebitiň bahalar az-kem ýokarlanýar: Brent - $55,62, WTI - $49,89

Duşenbe güni irden nebitiň bahalary az-kem ýokarlanýar. Brent kysymly nebitiň noýabrdaky fýuçersleriniň bahasy Londondaky biržada 7:50 wagta çenli 7 sent (0,13 göterim) ýokarlanyp, barreli 55,69 dollara deň boldy. WTI kysymly nebitiň oktýabrdaky fýuçersleriniň bahasy 2 sent ýokarlanyp, barreli 49,91 dollara barabar boldy. 15-nji sentýabrdaky söwlalaryň netijeleri boýunça Brent kysymly nebitiň noýabrdaky fýuçersleriniň bahasy Londondaky ICE Futures biržasynda...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Täjigistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, ýangyç mazudyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Kiprden, Gruziýadan, Pakistandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçilere tüýjümek önümler,...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Baştutanlary bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Türkmenistanyň Baştutany özbek kärdeşini Aşgabatda kabul etmäge örän şatdygyny belläp, türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň häzirki ýokary derejesiniň we netijeliliginiň iki tarapyň ähli ugurlar boýunça özara hereketleri hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmaga berk syýasy erkiniň bardygyny...

2014