Täzelikler

W.Putin Merkezi Aziýada we Hazarda durnuklylygy üpjün etmekde Moskwa bilen Aşgabadyň özara gatnaşyklarynyň möhümdigini belledi

Moskwa bilen Aşgabadyň özara gatnaşyklary Merkezi Aziýada we Hazarda durnuklylygy üpjün etmekde möhüm şert bolup durýar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda aýdylýar. «Geçen döwürde rus-türkmen gatnaşyklary strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykdy. Dürli derejede syýasy mazmunly dialoglar, söwda-ykdysady, energetiki, ylmy-tehniki, ynsanperwer we...

Amaly hyzmatdaşlygy ösdürmek Russiýanyň we Türkmenistanyň uzakmöhletleýin gyzyklanmalaryna laýyk gelýär — Dmitriý Medwedew

Amaly hyzmatdaşlygy doly derejede ösdürmek Russiýanyň we Türkmenistanyň uzakmöhletleýin gyzyklanmalaryna laýyk gelýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedew RF bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda aýdylýar. «Biziň ýurtlarymyzy wagtyň synagyndan geçen dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary birleşdirýär. Söwda-ykdysady, maýa goýum, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk...

Owganystan TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň ähmiýetini belledi

Owganystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygyň mysaly hökmünde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň we Atamyrat-Ymamnazar-Akina demir ýolunyň taslamalaryny aýtmak bolar. Bu barada Owganystanyň Prezidenti Mohammed Aşraf Ganiniň ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlap ýazan hatynda bellenilýär. Owganystan bilen Türkmenistanyň sebit ykdysady maksatnamalary laýyk gelýär. Bu bolsa iki ýurduň özara gatnaşyklaryny...

ÝET-niň 2017-nji ýylyň 3 aýynyň jemleri jemlenildi

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda nebitgaz toplumynyň 2017-nji ýylyň birinji çärýegi boýunça edilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat maslahaty geçirildi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Maksat Babaýew, «Türkmengaz», «Türkmennebit», «Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝPJ-niň we pudak ylmy institutynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda toplumyň kärhanalarynyň we...

Aziýanyň küşt federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip atlandyrdy

7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen «Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly kongresde hormatly Prezidentimize «Ýylyň adamy» hormatly derejesini bermek hakyndaky diplomy gowşurmak dabarasy boldy. Diplomy döwlet Baştutanymyza Aziýanyň küşt federasiýasynyň ýolbaşçysy Şeýh Sultan Halifa Sultan Şahbut Al-Nahaýan dabaraly gowşurdy. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 45 million 295 müň dollaryna deň boldy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan gelen telekeçilerTürkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň täjirleri göni arassalanan benzini, awtobenzini, dizel ýangyjyny (SNGIZ) satyn aldylar. Tehniki ýod (“Türkmenhimiýa” DK) BAE-den gelen işewür toparyň wekilleriniň...

Saxo Bank nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny aşaklatdy

Saxo Bank ýylyň ahyryna çenli nebitiň bahalaryna bolan çaklamasyny barrel üçin 58 dollara çenli aşaklatdy we islegiň artmagynyň we teklibiň çäklendirilmeginiň ahyrynda bahalara oňaýly täsir etjekdigini çaklaýar, diýip Saxo Bank-yň haryt-çig mal bazarynda strategiýalar bölüminiň başlygy Ole Slot Hansene salgylanyp Trend habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, geçen ýylyň ahyrynda ABŞ-da saýlawlarda Donald Trampyň gazanan ýeňşinden soň...

Türkmen-koreý işewürler mejlisinde hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary maslahatlaşyldy

Düýn günüň ikinji ýarymynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň işewürler toparlarynyň maslahaty, şeýle hem Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 6-njy mejlisi geçirildi. Bu gezekki duşuşyga gatnaşmak üçin Koreýanyň söwda, senagat we energetika ministri Ju Hýan Wan we Maliýe biržasynyň 40-a golaý ýolbaşçylary we hünärmenleri, öňdebaryjy kompaniýalar we korporasiýalar, şeýle hem iri...

Ykdysadyýetiň esasy pudaklary üçin wezipeler kesgitlendi

5-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere baha berildi hem-de döwlet durmuşynyň beýleki ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we guramaçylyk meselelerine seredildi. Ministrler Kabinetiniň...

Aşgabat we Seul türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý hökümetara toparynyň nobatdaky 6-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine türkmen tarapyndan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Maksat Babaýew, pudak ministrlikleriniň käbirleriniň ýolbaşçylary, şol sanda — senagat, gurluşyk we binagärlik, saglygy goraýyş we derman senagaty, energetika, dokma senagaty, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, awtomobil...

2017-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy

2017-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary boýunça Türkmenistanda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edildi, bu görkeziji 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,2 göterim artykdyr. Bu barada 2017-nji üç aýynyň jemlerine bagyşlanylyp geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedow şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabatynda habar berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, senagat ulgamynda...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝET-niň ýolbaşçylar düzümini üýtgetdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 5-nji aprelde geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýagşygeldi Kakaýewi başga işe geçýänligi sebäpli Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň wezipesinden boşatdy. Şeýle hem mejlisiň barşynda Ý.Kakaýewiň tejribesini «Galkynyş» käninden beýleki ugurlar boýunça esasy gaz geçirijileriň täze taslamalaryny işläp taýýarlamak babatdaky işlerde peýdalanmak baradaky karara gelnendigi habar berildi. Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Argus agentligi geljek bäş ýyl üçin nebitiň bahalaryna bolan çaklamasyny aşaklatdy

Argus agentligi ABŞ-da öňki garaşylyşyndan has durnukly ýagdaýda slanesli nebitiň çykarylmagy netijesinde geljek bäş ýyl üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny aşaklatdy, diýip Argus Dewitt agentliginiň nebithimiýa bölüminiň wise-prezidenti Deýw Makkaswil habar aýtdy. Bu barada Ria Nowosti habar berýär. «Geçen ýylky çaklamamyzda biz geljek bäş ýylyň dowamynda nebitiň bahalarynyň barrel üçin 75 dollara ýa-da ondan hem ýokary...

OPEC-iň nebit sebedi 4-nji aprelde az-kem arzanlady

OPEC-iň nebit sebediniň bahasy 4-nji aprelde barrel üçin 50,59 dollara barabar boldy. Bu görkeziji duşenbedäkiden 0,09 dollar azdyr, diýip gurama salgylanyp Trend habar berýär. OPEC-iň nebit sebediniň bahasy Saharan Blend (Alžir), Girassol (Angola), Oriente (Ekwador), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Eýran), Basra Light (Yrak), Kuwait Export (Kuweýt), Es Sider (Liwiýa), Bonny Light (Nigeriýa), Qatar Marine (Katar),...