Türkmenistanyň Prezidenti we «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hazar deňzinde hyzmatdaşlygyň netijelerini we geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Piter Kallos bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Söhbetdeşligiň dowamynda işewür ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň ägirt uly energetika kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan bilen işewür gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

Türkmen Lideri ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy ugry bolan nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmak we hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça giň möçberli maksatnamany durmuşa geçirýändigini nygtap, bu strategik ulgamda uly tejribä hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurt kompaniýalaryna uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk üçin açykdygyny belledi.

Duşuşygyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz we myhman özara gatnaşyklaryň bilelikdäki işiniň netijelerini hem-de geljegini, şol sanda Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, deňizýaka döwletleriniň dünýäniň işewür bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy üçin täze mümkinçiligi açan Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýanyň ähmiýeti bellenildi.

Nebitiň we gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan hem-de dünýäniň birnäçe energetika ýurtlarynyň hataryna girýän Türkmenistanyň sazlaşykly ykdysady ösüşi, şeýle hem amatly maýa goýum ýagdaýy — bularyň ählisi daşary ýurt kompaniýalarynyň netijeli işlemegi, dürli ulgamlarda iki ýurduň iri, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi üçin şertleri döredýär diýip, Piter Kallos aýtdy.

Duşuşygyň ahyrynda myhman Gurbanguly Berdimuhamedowa işewür gepleşikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň dünýäniň işewürler toparlarynyň arasynda uly abraýdan peýdalanýan hem-de geljegi uly hyzmatdaş hasaplanýan Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

 

Meňzeş täzelikler

2014