Owganystanda energetika, ulag we aragatnaşyk ulgamynda taslamalar sebitde howpsuzlygy berkider — ABŞ-nyň ýörite wekili

Wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçiren duşuşygynda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň başynda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek işinde oňyn netijeleri belläp, taraplar olary geljekde diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklikde gyzyklanma bildirdiler.

Owganystanyň daşyndaky syýasy ýagdaýyň gidişi boýunça meselelerine aýratyn orun berilen sebitleýin meseleler boýunça pikirleri alyşyp, taraplar iki döwletiň arasynda mümkinçiliklerine, şeýle hem halkara guramalaryň çäginde syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine seretdiler. Hususan-da, bitarap Türkmenistanyň Owganystan boýunça halkara başlangyçlarynyň işjeň agzasy bolmak bilen, birnäçe ýyllaryň dowamynda Owganystanda parahatçylygy dikeltmek boýunça tagallalary edip gelýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda esasy üns, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň goňşy Owganystanda parahatçylyk ýagdaýyny ýola goýmakda özüniň syýasy-diplomatik giňişligini bermäge taýýardygy baradaky başlangyjyna çekildi.

Owgan meselesine ünsi çekmek bilen Z.Halilzad Owaganystanda durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hem-de olaryň goňşy Owganystanda we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki zerurlygyny belledi. Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TAP) ugry boýunça elektrogeçirijileriň we optiki-süýümli aragatnaşygynyň geçirijisiniň şeýle hem Serhetabat-Turgundy-Gerat, Ymamnazar-Akina-Andhoý demir ýollarynyň durmuşa geçirilmegi sebitiň tutuş geosyýasy kartasyny üýtgeder diýip kabul edildi.

Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň yzygiderli ösdürilmeginiň zerurlygyny belläp, taraplar ony geljekde özara bähbitli esasda giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Meňzeş täzelikler

2014