«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginde Täze ýyly zähmet üstünlikleri bilen garşyladylar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirligi 2016-njy ýylda welaýatyň 12 müň 800 kilometr töweregi çägini 4 müň 470 gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlar bilen ornaşdyrdy. Dürli ölçegdäki gaz turbalarynyň müňlerçe kilometri ulanyşa girizildi.

Geçen ýyl şeýle hem welaýatyň täze binalaryny we ýaşaýyş jaý zolaklaryny gaz bilen üpjün etmek maksady bilen 7 million 300 müň manat gönükdirildi.

Häzirki wagtda müdirlik ýerli ilatyň arasynda tebigy gazdan tygşytly hem ýerlikli peýdalanmak boýunça wagyz-nesihat çärelerini işjeň alyp barýar. mundan başga-da, dowam edýän gyş möwsüminde müdirligiň işgärleri hereket edýän içerki we daşarky täze hem-de hereket edýän gaz enjamlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler.

Meňzeş täzelikler

2014