Türkmenistanyň VIII halkara gaz kongresiniň geçiriljek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň nobatdaky VIII halkara gaz kongresi 2017-nji ýylyň 23-24-nji maýynda Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler. Bu barada «Türkmengaz» döwlet konserni bilen bilelikde forumyň guramaçysy bolan Summit Conferences and Exhibitions Ltd. (Beýik Britaniýa) kompaniýasynyň press-relizinde habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, kongrese ýurduň nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň we edaralarynyň ýakynda bellenilen ýolbaşçylary gatnaşar. Pudak ýolbaşçylary hasabat bilen çykyş ederler, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen birnäçe resmi duşuşyklary geçirerler.

Şeýle hem habar berlişi ýaly, kongresde Türkmenistanyň hökümeti 2025-nji ýyla çenli senagat taýdan ösdürmek meýilnamalaryny, şol sanda geljegi uly täze taslamalary we halkara maýa goýumlary üçin oňyn mümkinçilikleri yglan eder.

Şeýle hem kongressiň geçiriljek ýeri hökmünde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Berkarar» otelidigi habar berilýär.

Meňzeş täzelikler

2014