Özbegistandan gelen okuwçylar Hazaryň türkmen kenarynda dynç alarlar

Balkan welaýatynyň deňizýaka şäheriniň Halkara howa menzilinde «Awaza»

milli syýahatçylyk zolagyna dynç almak üçin Özbegistan Respublikasyndan gelen

çagalaryň uly toparyny garşylamak dabarasy boldy. 

Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Özbegistanyň

Zenanlar komitetiniň başlygy T.Narbaýewanyň ýolbaşçylygyndaky doganlyk

döwletiň wekiliýeti Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň maý aýynyň

başynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen geçiren

telefon gepleşiginde teklip eden çakylygy boýunça geldi.

Şol telefon gepleşiginde milli Liderimiz Hazaryň ekologik taýdan arassa

türkmen kenaryndaky çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezleriniň, kottej

toplumlarynyň we kaşaň myhmanhanalaryň Özbegistanyň okuwçylaryny dynç

almak üçin kabul etmäge taýýardygyny belledi. Ine, şu gün bolsa goňşy ýurduň

dürli sebitlerinden — Buharadan, Nowaýydan, Horezmden, Garagalpagystandan

bolan çagalaryň 100-e golaýy «Daýanç» çagalar sagaldyş merkezine ýerleşdi.

Awazanyň ýaş myhmanlaryna 25-nji maýa çenli dowam etjek dynç alyş

döwründe türkmen deňiz şypahanasy boýunça gyzykly gezelençler, aýdym-sazly

we sport çäreleri garaşýar. Mysal üçin, ýeňil atletika we suwda ýüzmek boýunça

ýaryşlar, şeýle hem döredijilik bäsleşikleri, ýaş bilermenleriň bäsleşigi, edebi

agşamlar, ýörişler, gezelençler we beýlekiler garaşýar. 

Türkmen tarapyndan çagalaryň kabul edilmegini we dynç almagyny —

ýurdumyzyň Bilim, Daşary işler, Medeniýet ministrlikleri, Sport baradaky döwlet

komiteti, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Balkan welaýatynyň

häkimligi, TNGIZT hem-de ýurdumyzyň ýaş işjeňleri gurnadylar.

Meňzeş täzelikler

2014