Habarlaryň arhiwi (2018-11-20)

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXIII Halkara forumy öz işine başlady

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda ýangyç-energetika toplumynda ösüş ugurlaryna we halkara hyzmatdaşlygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018” (OGT-2018) atly XXIII halkara sergi we maslahat öz işine başlady. Pudaklaýyn forumy  “Türkmennebit” döwlet konserni hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy «Cifal Industrial Services» fransuz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurnady. В конференции «OGT-2017» принимают участие свыше 400 делегатов...

TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegi üçin polat turbalary satyn alynýar

Türkmenistana TOPH gaz ge­çi­ri­ji­si­niň türk­men bö­le­gin­iň gur­lu­şyk-gur­na­ma iş­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek üçin po­lat tur­ba­la­ryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu barada duşenbe güni Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň bir­nä­çe orun­ba­sar­la­ry­nyň, ýur­du­my­zyň kä­bir mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň...

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» atly foruma gatnaşyjylara Gutlag iberdi

«Ýur­du­my­zyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň ga­za­nan­la­ry­ny dün­ýä ýaý­mak mak­sa­dy bi­len Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­ýän «Türk­me­nis­ta­nyň ne­bi­ti we ga­zy — 2018» at­ly XXIII hal­ka­ra mas­la­ha­tyň we ser­gi­niň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!» diýlip Gutlagda bellenilýär. Ýur­du­my­zyň ne­bit­gaz se­na­ga­ty­nyň ga­za­nan­la­ry­ny...

2014