Habarlaryň arhiwi (2018-8-14)

GDA-da Merkezi Aziýa üçin şengen wizasynyň analogy dörediler

GDA döwletleri Merkezi Aziýa döwletleri üçin bütewi wiza giňişligini döretmekligi meýilleşdirýärler, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. Bu gadymy döwürlerde Merkezi Aziýa döwletleriniň çäklerinden Beýik Ýüpek ýolunyň geçendigi, häzirki wagtda bolsa dünýäniň bazarlarynda bu taryhy fenomen bilen baglanyşykly ähli syýahatçylyk önümleriniň ýokary islegden peýdalanýandygy bilen baglanyşyklydyr. Merkezi Aziýa döwletleri üçin «Ýüpek ýoly» bütewi syýahatçylyk wizasyny döretmegiň meseleleri GDA...

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama ýuridik güýjüne girýär

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama ýuridik güýjüne girýär. 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda 5-nji Hazar  sammitiniň öňüsyrasynda Aktau şäherinde 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda W.W.Putiniň Türkmenistana resmi saparynyň dowamynda  Aşgabatda gol çekilen, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamanyň tassyklanandygy baradaky hatlary alyşmak dabarasy boldy. Hatlary alyşmak baradaky degişli Teswirnama iki ýurduň Daşary...

«Balkan» gämigurluşyk we gämi abatlaýyş zawody nebit önümlerini eksport etmek üçin tanker flotuny ösdürmegi meýilleşdirýär

Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän «Bal­kan» gä­mi­gur­lu­şyk we gä­mi abat­la­ýyş za­wo­dy ne­bi­t önüm­le­ri­ni eks­port et­mek üçin tan­ker flo­tu­ny ös­dür­megi meýilleşdirýär. Bu barada Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hal­ka­ra de­ňiz por­tu­na bar­yp, bu ýer­de işiň gu­ra­ly­şy bi­len ta­nyş­lygynyň çäklerinde «Bal­kan» gä­mi­gur­lu­şyk we gä­mi abat­la­ýyş za­wo­dynyň wezipeleri bilen bagly eden çykyşynda aýdylýar. Muny ORIENT habarlar agentligi...

2014