Habarlaryň arhiwi (2018-9-10)

Nebit gymmatlaýar, «Brentiň» bahasy 77,3 dollara ýetdi

Duşenbe güni Aziýa boýunça söwdalaryň barşynda nebitiň ýokary derejeli söwda belgili görnüşleriniň bahasy ýokarlanýar. Olaryň ösmegine dünýä boýunça nebite bolan islegiň ynamly artýan döwründe Eýranyň nebit ibermelerini çäklendirmekligine garaşylmagy sebäp boldy, diýip Interfaks habar berýär. 10-njy sentýabrda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,57 göterim ýokarlanyp, 77,27 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň...

Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüş depgini 6,2 göterim derejede saklanýar

2018-nji ýylyň 8 aýynyň makroykdysady görkezijilere laýyklykda, jemi içerki önüm 6,2 göterim artdy, şol sanda ösüş depgini senagat pudagynda 4,4 göterim ýokarlandy. Bu barada geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi. Hasabat döwründe bölek-satuw haryt dolanyşygy 19,5 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwrüne görä, ortaça aýlyk zähmet haky 9,2 göterim ýokarlandy. Býujetden maliýeleşdirilýän we hojalyk...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň düzüm bölümleriniň işiniň netijeliligini ýola goýmagy talap etdi

Geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine seredildi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän nebitgaz toplumynda şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat...

Türkmenistanda ilkinji bug-gaz elektrik stansiýasy işe girizildi

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde utgaşykly dolanyşykda işleýän ýurdumyzdaky ilkinji bug-gaz elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde Energetika işgärleriniň gününe bagyşlanyp dabaraly çäreler geçirildi. Bu döwrebap elektrik stansiýasynyň umumy kuwwaty 1574 megawatta deň bolup, onda dünýä meşhur «General Electric» amerikan kompaniýasynyň her biriniň kuwwaty 263,25 megawatt bolan gaz...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýanyň we Şweýsariýanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna portlandsement, reňksiz aýna listi, trikotaž önümleri, hojalyk pamygy we pagta-süýümi, buýan köki, kök baldagy ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar:...

2014