Habarlaryň arhiwi (2018-9-20)

Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi ýerli öndürijileriň önümlerini ýaýmagyna ýardam eder

Aşgabatda Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy ga­za­nan­la­ry­nyň ser­gi­si açyl­dy. Däp bo­ýun­ça Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy ta­ra­pyn­dan Wa­ta­ny­my­zyň baş baý­ra­my­nyň öň ýa­nyn­da gu­ral­ýan no­bat­da­ky yk­dy­sa­dy göz­den ge­çi­ri­liş öz ösü­şi­niň esa­sy ýo­lu­na dü­şen mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň haý­ran gal­dy­ry­jy üs­tün­lik­le­ri­niň aý­dyň su­but­na­ma­sy­na...

Türkmenistanyň DIM-inde Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň (JICA) Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlary boýunça departamentiniň direktory Hajime Taniguçiniň ýolbaşçylygynda iş sapary bilen gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaş ýurtlaryň ýapon tejribesinden ugur alyp bilim almakda peýda bolýan JICA-nyň wezipesini ýerine ýetirmek boýunça okuw...

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXI maslahatyna gatnaşyjylar işiň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilen Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň (DTYB) XXI maslahatynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Mas­la­ha­tyň işi­ne da­şa­ry ýurt­lar­da­ky türk­men kow­çum­la­ryn­dan hem-de Wa­ta­ny­my­zyň äh­li kün­je­gin­den ge­len we­kil­ler gat­naş­dy­lar. Mas­la­ha­tyň bar­şyn­da ýur­du­my­zyň çäk­le­rin­den da­şar­da hem ab­raý­ly hal­ka­ra gu­ra­ma­ bo­lan Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer...

2014