Habarlaryň arhiwi (2018-9-7)

Awstriýada Türkmenistanyň Ýewropa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 5–6-njy sentýabry aralygynda Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde geçirilen “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”  atly maýa goýum we hyzmatdaşlyk maslahatynda Türkmenistanyň Ýewropa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy, bu barada Türkmenistanyň DIM-iniň saýtynda habar berilýär. Ýokarda agzalan çäräniň dowamynda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşi babatynda wideo şekiller görkezildi, şeýle hem ykdysadyýet, daşary söwda, ulag, tebigy magdanlary...

Aşgabatda Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň halkara sergisi geçirilýär

Aşgabatda Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da «Türk­me­nis­ta­nyň ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň ösü­şi­niň esa­sy ugur­la­ry» ady bi­len hal­ka­ra ser­gi we mas­la­hat öz işine başlady. Ýö­ri­te­leş­di­ri­len bu fo­ru­my Ener­ge­ti­ka mi­nistr­li­gi bi­len Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy bi­le­lik­de gu­ra­dy­lar. Ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň iş­gär­le­ri­niň hü­när baý­ram­çy­ly­gy­nyň öňü­sy­ra­syn­da her ýyl­da...

2014