Habarlaryň arhiwi (2018-10-30)

Türkmenistan Ženewadaky Bütindünýä maýa goýum forumyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 22-26-njy oktýabry aralygynda düzüminde ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri bolan Türkmenistanyň wekiliýeti Ženewada BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň gurnamagynda geçirilen Bütindünýä maýa goýum forumynyň (BMF-2018) işine gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-iniň saýtynda habar berilýär. Her iki ýyldan geçirilýän Bütindünýa maýa goýum forumy maýa goýum we ösüş üçin tutuş dünýäniň öňdebaryjy platformasy bolup...

«Günorta gaz geçelgesi» ÝB bilen Hazar sebitiniň bazarynyň arasyndaky köprä öwrüler – Ýewrokomissiýa

Azerbaýjan gazyny Ýewropa ibermekligi göz öňünde tutýan «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropa komissiýasy üçin möhüm taslamalaryö biri bolmagynda galýar, diýip Trende Ýewrokomissiýada ÝB-niň arassa energetika geçmek baradaky strategiýasy bilen taslamanyň utgaşyklylygy hakyndaky berlen soraga beren jogabynda aýdyldy. Ýewrokomissiýada bellenilişi ýaly, «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropa energetika howpsuzlygy üçin strategik ähmiýete eýedir, aýratyn hem Günorta-Gündogar Ýewropa we Günorta Italiýa...

Nebitiň bahalary: «Brent» - $77,19, «WTI» - $67,18

2018-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Moskwa wagty bilen 7:41-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,23 göterim aşaklap, 77,19 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,21 göterim arzanlap, 67,18 amerikan dollaryna barabar boldy. Noýabr aýynyň başyndan ABŞ-nyň Eýranyň nebit toplumyna garşy çäklendirmeleriniň güýje girmegi bilen bagly nebit bazarynda kesgitsizlik barha ýokarlanýar, diýip Ria...

2014