Habarlaryň arhiwi ()

Türkmenistan we Germaniýa türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň meseleleriniň çözgüdini tapyp biler — Angela Merkel

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa iş saparynyň çäklerinde köpsanly meseleleriň arasynda türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň mümkinçiliklerine hem deglip geçildi. Bu barada bilelikdäki metbugat maslahatynda GFR-iň Federal Kansleri Angela Merkel beýan etdi. Türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň mümkinçilikleri hakynda “Reuters” halkara habarlar agentliginiň wekiliniň sowalyna jogap bermek bilen  hanym Angela Merkel taraplaryň bu meseläni ara alyp maslahatlaşandygyny we...

Täze zawod üçin tebigy gaz

«Gündogar-Günbatar» magistral gaz geçirijisiniň 304-nji kilometrinde Owadandepede gurulýan Aziýa sebitinde tebigy gazdan benzin öndürýän iri zawod üçin turbalary çekmek işi başlandy. Sowma gaz geçirijisiniň uzynlygy ýedi kilometre deň bolup, ony «Türkmengazakdyryş» Birleşiginiň «Türkmengazinženerçilik we gurluşyk» müdirliginiň hünärmenleri gurýarlar. Bu iki kärhana hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň pudaklaýyn düzümleri bolup durýar. Buýrujysy «Türkmengaz» döwlet konserni bolup çykyş edýän tebigy...

Gyş möwsümine taýýarlyk

Häzirki wagtda Türkmenistanyň ähli ilatly nokatlarynda güýz-gyşky ýyladyş möwsümine taýýarlyk görmek boýunça işler dowam edýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň işgärleri ilaty gaz bilen üznüksiz hem-de howpsuz üpjün temek boýunça, şeýle hem degişli düzümleri ýyladyş möwsümine taýýarlamak boýunça işleri ýokary depginde alyp barýarlar. — Ýurdumyzyň çäginde durmuş we halk hojalyk ähmiýeti bolan dürli basyşly gaz geçirijileri...

Wenada Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň sekizinji mejlisi hem-de işewürler maslahaty geçiriler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň sekizinji mejlisine hem-de onuň çäklerinde geçirilýän işewürler maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2016-njy ýylyň 31-nji awgusty — 3-nji sentýabry aralygynda Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde gulluk iş saparynda bolarlar. Şeýle hem döwlet Baştutanynyň Karary esasynda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy. Kararda bellenilişi ýaly, bu...

Ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyk hytaý HBS-iniň Türkmenistan barada taýýarlan reportažlarynda beýan ediler

Şu günler «Sinhua» habarlar agentliginiň seljeriş merkeziniň direktory Szýao Sýufeniň ýolbaşçylygynda Hytaý Halk Respublikasynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýurdumyzda iş sapary bilen bolýar, olar «Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça bütindünýä syýahatçylygy» taslamasynyň çäklerinde hytaý žurnalistleri Türkmenistanyň barha ösýän mümkinçilikleri hakyndaky maglumatlary taýýarlaýarlar. Wideoreportažlaryň biri ýangyç-energetika toplumyna we bu ugurda HHR bilen hyzmatdaşlyga bagyşlanar. Saparyň barşynda...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, yşyklandyryş kerosini satyn aldylar. Beýik Britaniýadan, Singapurdan we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny hem-de göni arassalanan benzini, Türkiýeden gelen telekeçiler bolsa “B” kysymly karbamidi satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah...

Baş maksat – senagat taýdan ösen ykdysadyýeti döretmek

26-njy awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň 7 aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi, döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy we ýakyn döwür üçin anyk wezipeler kesgitlendi. Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 106,2...

Türkmenistan we Malaýziýa hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmäge gyzyklanma bildirýärler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Roseli bin Abduly kabul etdi. Diplomat duşuşygyň barşynda döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, Türkmenistanyň Prezidenti köpýyllyk döwletara gatnaşyklaryna täze itergi berjek möhüm işinde oňa üstünlikler arzuw etdi. Türkmen-malaýziýa gatnaşyklarynyň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmak bilen, taraplar söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer...

Türkmenistan-Gazagystan: hyzmatdaşlygyň täze tapgyry

25-nji awgustda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň we Gazagystan Respublikasynyň senagat hem-de işewür toparlarynyň gatnaşmagynda türkmen-gazak işewürlik maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda iki dostlukly döwletiň bolşy ýaly, tutuş sebitiň durnukly ösmegine gönükdirilen özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmeklige gönükdirilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, hususan-da, ýangyç-energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri...

Týanszinde hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň nobatdaky mejlisi tamamlandy

Hytaýyň demirgazygynda ýerleşen port şäheri Týanszinde hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň dördünji mejlisi bolup geçdi. Mejlisi HHR-iň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Çžan Gaoli we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ýagşygeldi Kakaýew alyp bardy. Bu barada Gundogar news habarlar portaly habar berýär. Mejlisde Çžan Gaoliniň belleýşi ýaly, Hytaý we Türkmenistan HHR-iň Baştutany Si Szinpiniň we Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...

«Mawy ýangyç» — her bir öýe

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanda ähli şäherleriň we şäherçeleriň, hatda ýurduň iň bir çetki nokatlarynyň ýaşaýjylary hem tebigy gazdan üznüksiz peýdalanýarlar. Hususan-da, Lebap welaýaty boýunça häzirki wagtda 192 müň ýaşaýyş jaýlary tebigy gaz bilen üpjün edildi. Ýaşaýyş zolaklaryny, senagat kärhanalaryny elýeterli hem ekologik taýdan arassa ýangyç bilen üpjün edýän gaz turbalarynyň uzynlygy 7837 kilometre çenli uzaldyldy....

Türkmenistan we Hytaý strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edýär

Hytaý Türkmenistan bilen giň gerimli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge möhüm ähmiýet berýär, diýip Aşgabatda diplomatik işini tamamlaýan HHR-iň ilçisi Sýao Sinhua Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda belläp geçdi. Öz gezeginde Türkmenistanyň döwlet baştutany türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýete eýedigini nygtap geçdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi hakynda pikir alşyldy. Şol hyzmatdaşlyga ähli ugurlarda, şol...

Türkmenistan we Şri-Lanka energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýärler

Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri “Türkmengaz” döwlet konserninde Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap K.A. Rohanadjitha bilen bolan duşuşykda ara alnyp maslahatlaşyldy.  Söhbetdeşlikden öň “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy A.Begliýew myhmany Türkmenistanda diplopmatik işiniň başlanmagy bilen gutlady hem-de iki ýurduň özara bähbitli hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen işde üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.  Ilçi hoşniýetli...

Nebitgaz infrastrukturasy täzelenýär

Amyderýanyň üstünden geçýän Ýaşyldepe-Pelwert nebit geçirijisinden önümleri üstaşyr geçirmek boýunça kärhanany düýpli abatlamak boýunça gurluşyk işleri tamamlandy. «Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň tejribeli hünärmenleri bu tabşyrygy ýokary derejede ýerine ýetirdiler. Müdirlikde işlenilip taýýarlanylýan önümleri ýygnamak hem-de ugratmak boýunça işler hem netijeli alnyp barylýar. Çig mallary ugratmak boýunça üstaşyr kärhana birnäçe ýyllaryň dowamynda abatlaýyş işleriniň geçirilmegine mätäçdi. Şu maksat bilen...

TOPH taslamasyny durmuşa geçirmek üçin tejribeli konsalting kompaniýalary çekiler

«Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň üçünji tapgyrynyň we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyna gatnaşmak üçin abraýly daşary ýurt kompaniýalary we maliýa guramalary çagyryldy. Bu barada «Türkmengaz» döwlet konserniiň «TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň ýolbaşçylar geňeşindäki wekili Muhammetmyrat Amanow habar berdi. Şeýle hem ol «Galkynyş» gaz känini özleşdirmäge we TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegini gurmaga jogapkär bolan «Türkmengaz»...

2014