Habarlaryň arhiwi ()

«TOPH taslamasyny durmuşa geçirmekde bäsdeşlik barada däl-de, özara bähbitli hyzmatdaşlyk barada gürrüň etmeli» — bilermen tassyklaýar

Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmekligiň çäklerinde käbir döwletleriň HBS-lerinde sebitde esasy öndürijiler — aziýa bazarynda gazy eksport edijileriň arasynda bäsdeşligiň bardygy hakynda doly esaslandyrylmadyk materiallar ýüze çykyp ugrady. Şol bir wagtyň özünde, TOPH taslamasyna gatnaşyjy ýurtlaryň, şeýle hem, Hytaýyň we tebigy gazy beýleki iri sarp edijileriň bu çig mala bolan islegi baradaky görkezijiler...

Türkmenistan we YÖB ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

Saud Arabystanyna resmi saparynyň jemleýji gününde, 3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslam ösüş bankynyň (YÖB) prezidenti doktor Ahmad Mohamed Ali Al-Madani bilen gepleşikleri geçirdi we olaryň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi. Şolaryň arasynda — Geljekki ösüş taslamalaryny maliýeleşdirmäge gatnaşmak boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Yslam ösüş bankynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky...

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň işewürlerine TOPH taslamasyna gatnaşmagyň üç ugruny teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň çäklerinde bu ýurduň işewür toparlarynyň wekilleri we maliýe edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň Saud Arabystanynyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygy 2-nji maýda Er-Riýad şäherindäki Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda bolup geçdi. Bu ýerde Türkmenistanyň Hökümet wekilýetiniň resmi sapary mynasybetli türkmen önümleriniň sergisi gurnaldy. Gurbanguly Berdimuhamedow öz...

Türkmenistan Saud Arabystanyny TOPH we ýangyç-energetika toplumyndaky beýleki taslamalary durmuşa geçirmeklige gatnaşmaga çagyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 1-3-nji maý aralygynda Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň çäklerinde geçirilen gepleşiklerde Türkmenistan bilen Saud Arabystanynyň arasynda energetika ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmeklik ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan iki döwletiň arasynda energetika ulgamynda ysnyşykly gatnaşyklary ösdürmegiň maksadalaýyklygy hakynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Saud Arabystanynyň...

TOPH taslamasynyň gurluşygynda iň häzirki zaman tehnologiýalar we enjamlar peýdalanylýar

«Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan» (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynda iň häzirki zaman tehnologiýalaryň we enjamlaryň peýdalanylmagy gurluşykçylara  möhüm ähmiýetli bu halkara infrastruktura taslamasyny durmuşa geçirmek işlerini ýokary hilli we ýokary depginlerde alyp barmaga ýardam edýär. «Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserniniň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň №5 gurluşyk-gurnama müdirliginiň gurluşykçy brigadalary ýedi kilometrden gowrak uzynlykda turbalary sepleşdirip, gaz geçirijiniň türkmen böleginde işleriň uly göwrümini gysga...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Türkiýäniň, BAE-niň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “B” kysymly karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna nah ýüplük...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

29-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem möhüm resminamalaryň birnäçesine garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Ý.Kakaýew ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we pudaklarda ýerine ýetirilýän işleriň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça...

Importa derek — ýerli polipropilen

Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynda ýerleşýän polietilen, polipropilen, aýnasüýüm turbalaryny öndürýän zawod ýerli çig mal serişdelerinden önümleri öndürmekligi ýola goýdy. Täze önümi öndürmek üçin Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda çykarylan polipropilen peýdalanyldy. Aşgabatlylar importyň ornuny tutujy bu çig mal serişdesinden köp mukdarda 10 litrlik plastmas bedreleriniň, ösümlikler üçin golçalaryň we dürli ölçegdäki güldanlaryň, elektrotehniki önümleriň, suw akdyrmak...

TOPH gaz geçirijisiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Owganystanda ähli zerur çäreler görülýär

Owganystanyň halky Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny doly goldaýar we owgan Hökümeti bu turba geçirijini gurmakda howpsuzlygy üpjün etmek boýunça ähli zerur çäreleri görýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, bu barada Owganystanyň günbatarynda ýerleşýän Hyrat welaýatynyň adybir Hyrat şäheriniň administratiw merkezinde geçirilen «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisiniň amala aşyrylmagynyň ähmiýeti» atly halkara maslahatynda...

Aşgabat we Brýussel energetika babatda hyzmatdaşlygy ösdürmekligiň meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýewropa Geňeşiniň Energetika boýunça direktoratynyň ýolbaşçysynyň orunbasary jenap Kristofer Jonsyň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň we ÝB-niň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikirler alşyldy. Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary bilen özara gatnaşyklary geljekde ösdürmäge ygrarlylygyny belläp, taraplar...

«Mawy ýangyç» — her bir öýe

«Türkmengaz» Döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» Müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň birinji çärýegi boýunça ýokary netijeler gazandylar. Daşoguz welaýatynyň ilatyny, şeýle hem, edara-kärhanalaryny «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmek maksady bilen «Daşoguzgazüpjünçilik» Müdirliginiň baş potratçy bölümleriniň işgärleri şu ýylyň birinji üç aýy boýunça 2 million 429 müň manatlyk işleri ýerine ýetirdiler. Bu bolsa, bellenilen meýilnamadan 1,9 esse artykdyr. Ýanwar-mart...

Owganystanda «TOPH taslamasynyň ähmiýeti» atly halkara maslahat geçirilýär

25-nji aprelde Owganystanyň günbatarynda ýerleşýän Hyrat welaýatynyň adybir Hyrat şäheriniň administratiw merkezinde «TOPH taslamasynyň ähmiýeti» atly halkara maslahat öz işine başlady, diýip INTERFAKS habarlar agentligi Kabuldan habar berýär. Guramaçylarynyň maglumatlaryna görä, maslahatyň işine Owganystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary Halyl Karzaý we Wepa Hajyýew, Owganystanyň dag magdanlary senagaty ministriniň orunbasary Abdul Hamidi, Türkmenistanyň, Hindistanyň, Päkistanyň,...

Maý aýynda suwuklandyrylan gazdan ýangyç öndürýän zawodyň düýbi tutular

Ýakyn wagtda Türkmenistanda gazy gaýtadan işleýän iri toplumlaryň ýene-de biriniň gurluşygy başlanar. Maý aýynda tebigy gazy gaýtadan işlemegiň netijesinde sintetiki suwuk ýangyç öndürjek zawodyň gurluşygyna badalga berler. Täze senagat toplum ýylda 3,7 mlrd kub metr tebigy gazy gaýtadan işlemeklige, 1,1 million tonna dizel ýangyjyny we 400 müň tonna prýamagon benzinini (nafta) öndürmäge niýetlenendir. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji...

Täze tehnikalar nebitçileriň işiniň depginini ýokarlandyrmaga ýardam eder

Täze tehnikalaryň nobatdaky tapgyry «Türkmennebit» Döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň awtoulag müdirligine gelip gowuşdy. Şolaryň hatarynda, guýularyň düýpli abatlaýyş işleri üçin niýetlenilen XJ-250 kysymly toplumyň 5-si we «KA­MAZ» kysymly ýük awtoulaglarynyň 8-si bar. HHR-de öndürilen XJ-250 kysymly desgalaryň toplumy guýularda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredýär. Bu desganyň tapawutly aýratynlyklarynyň biri hem, olaryň ykjamlygydyr. Bir guýuda...

Malaý käninde kompressor stansiýasy gurulýar

Lebap welaýatynyň Malaý käninde gurluşygy alnyp barylýan kompressor stansiýasynyň taslama kuwwaty — ýylda 30 mlrd kub metr gaz almaklyga niýetlenendir. 600 inedördül metrlik meýdany özleşdirmek işi bilen «Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgazgurluşyk» trestiniň ýöriteleşdirilen 5-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri meşgullanýar. — Häzirki wagtda işgärler tehnologiki turbalaryň montaž işlerini, «A» bloguň ýapgydynyň fundamendiniň gurluşygyny, estakadynyň metalgurluşynyň montažyny alyp barýarlar....

2014