Habarlaryň arhiwi ()

Türkmenistanyň deňiz serhetçileri Hazarda rus tankerinde ýüze çykan ýangyny söndürmäge kömek etdiler

«23-nji aprelde ir bilen Türkmenistanyň deňiz serhetçileri Hazar deňziniň türkmen çäklerinde ýerleşýän Russiýanyň “PALFLOT 2” tankerinde emele gelen ýangyn barada eşidilen ilkinji minutlardan Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary we guramalary tarapyndan heläkçilige uçran rus gämisine ähli zerur kömekleri bermek üçin degişli çäreler görüldi» diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Şeýle hem, şol ýerden uzakda bolmadyk we döwlet serhetlerini...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gonkongly telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Türkiýäniň işewürler toparynyň wekilleri “B” kysymly karbamid (“Türkmenhimiýa” döwlet konserni) satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Beýik Britaniýadan, Maltadan, Singapurdan, Türkiýeden, Gyrgyzystandan, Ukrainadan, Şweýsariýadan gelen telekeçilere daşary...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

21-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi, oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleleriň we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Ý.Kakaýew Ahal welaýatynda tebigy gazy...

Halkara gaz kongresi «Awazada» 30-a golaý döwletiň wekillerini jemlär

2016-njy ýylyň 20-21-nji maýynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda VII halkara gaz kongresiniň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galdy. Forumyň guramaçysy hökmünde «Türkmengaz» Döwlet konserni çykyş edýär. Bu foruma dünýäniň 30 döwletinden 400-e golaý wekiliň gatnaşmagyna garaşylýar. Her ýylda geçirilýän gaz kongresi iri nebitgaz kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryna, nebitgaz pudagynyň wekillerine we hünärmenlerine Türkmenistanyň gaz senagatynyň ösüşiniň möhüm...

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumy üçin — innowasiýalar we häzirki zaman tehnologiýalary

19-njy aprelde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde ýurduň nebitgaz pudagyna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmaklyga bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahat milli ykdysadyýetimiziň strategiki pudaklarynyň biri bolan ýangyç-energetika toplumyndaky ylmy we amaly barlaglary tejribede ornaşdyrmaklyga gönükdirildi. Maslahatyň işine Tehnologiýalar merkeziniň, Türkmenistanyň nebitgaz ministrliginiň hünärmenleri, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary, «Türkmengaz»...

Altyguýy käninde buraw işleriniň depgini ýokarlandyrylýar

Birinji çärýegiň jemleri boýunça «Türkmennebit» Döwlet konserniniň Körpeje müdirliginiň işgärleri Balkan welaýatyndaky Altyguýy käniniň möhüm ähmiýetli meýdanlarynda meýilnama boýunça meýilleşdirilen gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamak işlerini artygy bilen ýerine ýetirdiler. «Türkmennebit» DK-nyň Körpeje müdirliginiň habar bermegine görä, meýilnama boýunça 15 müň 401 metr meýdanda gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamak meýilleşdirilenliginde buraw müdirliginiň tejribeli hünärmenleri bellenilen wagtdan...

Ýylyň birinji çärýegi boýunça Merkezi Aziýadan Hytaýa iberilýän gazyň möçberi 33% artdy

«Merkezi Aziýa-Hytaý» gaz geçirijisiniň üsti bilen HHR-e iberilýän tebigy gazyň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, şu ýylyň birinji çärýegi boýunça 33% artdy we 10,6 mlrd kub metre barabar boldy, diýip ИНТЕРФАКС agentligi «Sinhua» (HHR) habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Türkmenistandan başlanýan bu gaz geçirijisi Özbegistanyň, Gazagystanyň we HHR-yň çäklerinden geçýär. «Sinhuanyň» nygtaýşy ýaly, «Merkezi Aziýa-Hytaý»...

Benziniň ýerine suwuklandyrylan gaz

Şu ýyl Türkmenistanda suwuklandyrylan gazyň 450 müň tonna golaýy işlenip çykarylar. Häzir bu gymmatly çig mal Naýyp ýataklar toparynda desganyň tehnologik ulgamlarynyň üçüsinde  we Bagaja ýatagynda desganyň tehnologik ulgamlarynyň ikisinde öndürilýär. Önümiň umumy mukdarynyň agramly bölegini – 340 müň tonna ýangyjy şu ýyl Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürmek meýilleşdirildi.   Suwuklandyrylan gaz uly islege...

«Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň maksady — ilata ýylylyk we eşret paýlamak

«Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserniniň düzümine girýän «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň işgärleri şu ýylyň birinji çärýeginde meýilleşdirilen işleri üstünlikli amala aşyrdylar. Trestiniň tejribeli gurluşykçylarynyň gurýan desgalarynyň hatarynda ýaşaýyş-hojalyk, sagaldyş, sport we medeni maksatly desgalar, şol sanda guramalaryň we kärhanalaryň administratiw binalary bar. Bu bolsa öz gezeginde bu gurluşyk bölüminiň alyp barýan işiniň köptaraplydygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda trestiň gurluşyk-gurnama...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden,Owganystandan we beýleki döwletlerden gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we az kükürtli ýangyç mazudyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakumly gazoýly satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna arassalanan...

«Turkmen Petroleum» türkmen ykdysadyýetiniň nebitgaz pudagynyň iň täze gazananlaryny hödürledi

2016-njy ýylyň 14-15-nji aprelinde Sankt-Peterburgda suwuklandyrylan gaz boýunça «Argus LPG - 2016» atly 11-nji halkara maslahat bolup geçdi. Maslahatyň işine dünýäniň 30 döwletinden, şol sanda, Gündogar we Günbatar Ýewropadan, Hazar sebitlerinde, Ýakyn Gündogar ýurtlaryndan we GDA döwletlerinden 250-den gowrak wekil gatnaşdy. Suwuklandyrylan gazyň Bütindünýä Birleşiginiň, Primagaz Central Europe, Sibur, V-gas Bulgaria, Белорусьнефть, Импекснефтехим, Sibir gaz...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdeleri dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Ý.Kakaýew “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” durmuşa geçirmegiň barşy,...

Merkezi Garagumdaky gaz guýularynyň sany artýar

Merkezi Garagumdaky Zeýakly-Derweze gaz kondensatly käniniň toplumynyň özleşdirilýän 4,5 gektardan gowrak meýdanynda 13 sany guýy burawlanylyp, şolaryň ikisi eýýäm ulanyşa taýýar edildi. «Türkmengaz» Döwlet konserniniň buýurmasy esasynda şu ýylyň başynda gurluşygy başlanan bu desgany özleşdirmek işini «Türkmennebitgazgurluşyk» DK-nyň «Türkmennebitgazýöritemontaž» ýöriteleşdirilen montaž tresti alyp barýar. — Häzirki wagtda kondensaty dökmek-guýmak üçin niýetlenilen sorujylary we transformator podstansiýalaryny oturtmak boýunça...

Çekişler ýatagyndaky täze guýudan senagat ähmiýetli tebigy gaz akymy alyndy

«Türkmennebit» Döwlet konserniniň buraw işleri boýunça müdirliginiň işgärleri Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda ýerleşýän Çekişler ýatagynda taslama çuňlugy 3250 metre barabar bolan nobatdaky barlag guýusynda buraw işlerini üstünlikli tamamladylar. Guýuda 3192-3198 interwal aralygynda we 8 millimetr diametrli ştuser bilen barlag geçirilende uglewodorodlaryň kuwwatly senagat akymy alyndy. Guýynyň gündelik debiti her günde 500 müň kub metr tebigy gaz...

Innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy Türkmenistanda köptaraply ykdysady ulgamyň döredilmegine ýardam edýär

Ýurduň kärhanalarynda täze tehnologiýalary we innowasiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna, Türkmenistanyň senagaty köptaraply we ylmy-tehniki täzeçillikleri kabul etmäge ukyply bazar ykdysadyýeti ulgamyny döretmek üçin ähli şertlere eýedir, diýip Türkmenistanyň strategik meýilnamalaşdyryş we ykdysady ösüş instituty belläp geçýär. Türkmen senagatynyň dünýä hojalygyna integrirlenmegi gazyp alyş we gaýtadan işleýiş toplumlarynyň hasabyna amala aşyrylýar. Uglewodorod serişdelerini çuňlaşdyryp gaýtadan işlemek we olary...

2014