Habarlaryň arhiwi ()

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Birleşen Arap Emirliklerinden, Lýuksemburgdan, Latwiýadan we beýleki döwletlerden gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, nebit koksuny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna arassalanan pagta ýagyny, nah ýüplügi Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Türkiýeden, Koreýa...

Taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär

Marynyň döwlet elektrik bekediniň çäginde bug-gaz elektrik bekediniň, şeýle hem beýleki birnäçe bilelikdäki taslamalaryň, şol sanda Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherçesinde karbamid önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu barada 21-nji iýulda türk işewüri, «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ähmet Çalyk Türkmenistanyň Prezidentine gürrüň berdi. Bug-gaz elektrik bekediniň gurluşygy 2015-nji ýylyň iýulynda başlandy. Maýa...

Türkmenistan we ÝHHG energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

20-nji iýulda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutany hanym Natalýa Drozdy kabul etdi. Milletiň Lideri ÝHHG-niň wekilini Türkmenistanda jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa täze işinde uly üstünlikler arzuw etdi we hyzmatdaşlygyň giň ugry boýunça köpýyllyk gatnaşyklaryň dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi, şunda syýasy, ykdysady, ekologiýa hem-de ynsanperwer gatnaşyklara ilkinji derejeli ähmiýet berilýär. Bellenilişi...

Türkmenistan – Germaniýa: hyzmatdaşlygyň geljegi

19-njy iýulda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Margret Mariýa Ýubberi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Türkmen Lideri Ýewropa Bileleşigi, şol sanda Germaniýa bilen  uzakmöhletli we doly möçberli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň milli daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtap, ýurdumyzyň  netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklary...

Ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

18-nji iýulda Nebit-Gaz toplumynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ýagşygeldi Kakaýewiň gatnaşmagynda «Türkmengaz» Döwlet konserniniň pudak kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky maslahaty geçirildi. Maslahatyň barşynda şu ýylyň 6 aýynyň önümçilik işleriniň we ykdysady ýagdaýynyň netijeleri, şeýle hem «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň» çäklerinde ýakyn aýlarda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän möhüm ähmiýetli wezipeler...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Lýuksemburgdan, Eýrandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny, az kükürtli ýangyç mazudyny, awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýanyň, Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “B” kysymly (“Türkmenhimiýa” DK) karbamidi  satyn aldylar. Şeýle hem daşary...

Özgertmeleriň baş maksady – halkyň mynasyp durmuşyny üpjün etmek

15-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň alty aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işiniň netijelerine garaldy, milli maksatnamalaryň amala aşyrylyşyna baha berildi. Şeýle hem gün tertibine möhüm resminamalaryň taslamalary hem-de ýolbaşçylary wezipelere bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler girizildi....

Nebitgaz toplumyny mundan beýläk hem kämilleşdirmek maksady bilen

Nebitgaz toplumyny dolandyrmak ulgamynyň işi özgerdiler. Bu barada şu ýylyň alty aýynda ýurdy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow  nebitgaz toplumyny dolandyrmak işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, pudagyň işini gowulandyrmak we gelip gowuşýan maýa serişdelerini tertipleşdirmek maksady bilen, Nebit we gaz ministrliginiň ýatyrylýandygyny yglan etdi. Ýatyrylan ministrliginiň esasy işi Ministrler...

Owadandepede tebigy gazdan ýokary hilli benzin öndürýän zawodyň gurluşygy ýokary depginler bilen dowam edýär

Owadandepede gazy gaýtadan işleýän iri kärhananyň — tebigy gazdan ýokary hilli benzin öndürýän zawodyň gurluşygy ýokary depginler bilen dowam edýär. Şu günki güne çenli taslamak hem-de taslama resminamalaryny taýýarlamak işleriniň 60 göterimden hem gowragy ýerine ýetirildi, tehnologiki we kömekçi enjamlaryň hem-de materiallaryň ýüklemek we getirmek işleri ýola goýuldy. Ägirt uly senagat kärhanasy Türkmenistanyň paýtagtyndan 30 kilometrlikde...

«Hazar bäşligi» Konwensiýanyň taslamasyny ylalaşýarlar

Çarşenbede Astana şäherinde bäş sany hazarýaka döwletleriniň (Gazagystan, Russiýa, Azerbaýjan, Türkmenistan we Eýran) daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň mejlisi öz işine başlady. Gepleşikleriň esasy temasy Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakyndaky Konwensiýanyň taslamasyny ylalaşmak hem-de Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk etmegiň dürli ugurlaryny ýola goýmak boýunça işleriň gidişi hakynda boldy. Hazar deňzinde howpsuzlyk hakyndaky bu ylalaşyk çarçuwaly resminama bolup,...

Hyzmat BK-lary pudagyň ösüş ugry hökmünde

Metal gurluşlarynyň, turba önümleriniň, elektrotehniki enjamlaryň önümçiliginde daşary ýurt maýalaryny çekmek arkaly enjamlary abatlamak we olara hyzmat etmek boýunça bilelikdäki hyzmat ediş kärhanalaryny döretmek — «Türkmengaz» Döwlet konserniniň durmuşa geçirýän iri göwrümli taslamalarynyň esasy talaby bolup durýar. Paýnamalaýyn esasda şeýle BK-lary döretmek meseleleri şu ýylyň maý aýynda geçirilen VII Halkara gaz kongresinde giňden ara alnyp...

TOPH üçin täze guýular

HHR-de öndürilen ZJ-70DBS kuwwatly buraw enjamlary «Türkmengaz» Döwlet konsernine «Galkynyş» ägirt uly gaz käninde alnyp barylýan buraw işleriniň depginini has hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Täze guýularyň ulanyşa girizilmegi bellenilen meýilnama laýyklykda çykarylýan gazyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer. Galyberse-de, bu özboluşly gaz käniniň ulanyşdaky hemme guýulary ýokary öndürijiligi bilen tapawutlanýar. «Galkynyşdaky» bir guýynyň her gündäki ortaça debiti...

Ylmy oýlap tapyşlaryň esasynda

Gaz känleriniň ýagdaýynyň barlamak, tehniki-ykdysady bahalandyrmak we olary özleşdirmegiň taslamalarynyň seljermek, taýýar edilen känleri tejribe-senagat ulanyşyna girizmegiň maksadalaýyklygy hakyndaky tehniki-ykdysady hödürnamalary düzmek, ýurduň gaz senagaty pudagyny ösdürmegiň ýollaryny çaklamak — ine, «Türkmengaz» Döwlet konserniniň garamagynda ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň amala aşyrýan işleriniň doly däl sanawy. Hususan-da, buraw bölüminde  poslama, gazyň we kondensatyň düzümini we häsiýetlerini, buraw...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 8-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Täjigistandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Mundan başga-da, russiýaly işewürler daşary ýurt puluna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri, boýalan tüýjümek matany, nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 2 million 147...

Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy

8-nji iýulda Lebap welaýatyna iş saparynyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň «CNPC» milli nebitgaz korporasiýasynyň Direktorlar geňeşiniň başlygy jenap Wan Ilini, «Petro China Company Limited» kompaniýasynyň wise-prezidenti we «CNPC-niň» baş direktory jenap Lýuý Gunsuny hem-de «CNPC-niň» ýurdumyzdaky wekilhanasynyň baş direktory jenap Den Minmini kabul etdi. Hytaýyň esasy işewür düzümleri, şol sanda «CNPC» ýangyç-energetika ulgamynda ýurdumyzyň...

2014