Habarlaryň arhiwi ()

Türkmenistan we Pakistan hyzmatdaşlygy berkidýärler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 16-17-nji martda   Pakistan Yslam Respublikasyna amala aşyran resmi sapary iki ýurduň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly we doganlyk gatnaşyklarynyň taryhynda möhüm waka boldy. Bu saparyň barşynda döwlet Baştutanymyz Pakistanyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi, olar uly üstünlige eýe boldy. Gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi, olar Türkmenistanyň we Pakistanyň arasyndaky...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Germaniýadan, Türkiýeden, Gazagystandan we beýleki döwletlerden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy, nebit koksuny, az kükürtli ýangyç mazudyny, Beýik Britaniýadan we Owganystandan gelen işewürler bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen  dizel ýangyjyny satyn aldylar. ABŞ-nyň,...

“Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Milli bahar baýramynyň – Howruz baýramynyň öňýanynda “Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri” jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň 2016-njy ýylda ilkinji sany çapdan çykdy. Žurnalyň bu sanynyň esasy mowzugy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan döwlet energetika strategiýasynyň dürli ugurlaryna, “Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin döwlet maksatnamasynyň” ileri tutulýan taslamalarynyň amala aşyrylmagyna...

TNGIZT suwuklandyrylan gazyň ulanyş gerimini giňeldýär

Tebigy gazy dünýä bazarlaryna çykarmaklygy diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, Türkmenistan suwuklandyrylan tebigy gazyň önümçiligini we onuň eksportyny artdyrmak boýunça işleri ýokary depginlerde alyp barýar. Mysal üçin, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda geçen ýyl suwuklandyrylan gazyň 300 müň tonnadan gowragy öndürildi. Ýokary islegden peýdalanylýan bu önümiň aglaba böleginiň eksporta iberilýändigi hem möhüm ähmiýete eýedir....

Tagtabazar–I meýdançasyndan senagat ähmiýetli gaz akymy alyndy

Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda ýerleşýän Tagtabazar–I meýdançasyndaky burawlanan 2-nji guýusyndan «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Marynebitgazgözleg» müdirliginiň hünärmenleriniň geçiren barlag işleriniň netijesinde senagat ähmiýetli gaz akymy alyndy. «Mawy ýangyjyň» bu akymy 1877-1896 metr çuňlukda ýerleşýän aşaky orta ýura terrigen galyndylarynyň hasabyna alynýar. Guýudan gazylyp alynýan uglewodorod serişdeleriniň gündelik debiti 14 mm diametrli ştuserde 226,3 müň kub metr...

Türkmenistan we Päkistan TOPH gazgeçirijisini gurluşygynyň taslamasyny gysga wagtyň içinde durmuşa geçirmegi ylalaşdylar

Türkmenistan we Päkistan «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyny gysga wagtyň içinde durmuşa geçirmegi ylalaşdylar. Ylalaşyk 16-njy martda Yslamabatda ikitaraplaýyn gepleşikleriň netijesinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Päkistanyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarifiň gol çeken Bilelikdäki maglumaty bilen tassyklanyldy. Maglumatda nygtalyşy ýaly, energetiki serişdelerini baý ýurt bolmak bilen Türkmenistan Päkistanyň energiýa serişdelerini bolan islegini doly kanagatlandyrmaga ukyplydyr. Şeýle...

Türkmenistanyň Prezidenti we Pakistanyň Premýer-ministri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler

Şu gün Yslamabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Premýer-ministr Nawaz Şarifiň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýetleriniň gatnaşmagynda türkmen-pakistan gepleşikleri geçirildi. Günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti iki günlük resmi sapar bilen Pakistan Yslam Respublikasyna geldi. Pakistan Yslam Respublikasynyň Hökümet öýüniň binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Pakistanyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarifiň arasynda ikiçäk gepleşikler geçirildi. Özara düşünişmek, ynanyşmak we işewür ýagdaýda...

Türkmenistan bilen Pakistan ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çeker

Ertir, 16-njy martda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda ýurduň Hökümet wekiliýetiniň Pakistan Yslam Respublikasyna resmi sapary başlanar. Ýokary derejede geçiriljek  nobatdaky türkmen-pakistan duşuşygynyň gün tertibine soňky ýyllarda öz ösüşinde täze itergä eýe bolan döwletara gatnaşyklarynyň meseleleri giriziler. Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde bellenilişi ýaly, energetika, ulag ulgamlary, käbir beýleki pudaklar türkmen-pakistan gatnaşyklarynyň geljegi uly ugurlary ugurlary hökmünde görkezildi. Türkmenistanyň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we Täjigistandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, yşyklandyryş kerosini, dizel ýangyjyny, binýatlyk ýagy satyn aldylar. Owganystanyň, Türkiýäniň we beýleki ýurtlaryň işewür toparynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

11-nji martda gecirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň  birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. 16–17-nji martda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň Pakistan Yslam Respublikasyna boljak  resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada habar berildi. Ýokary derejede geçiriljek  nobatdaky türkmen-pakistan duşuşygynyň gün tertibine döwletara gatnaşyklarynyň meseleleri giriziler. Şol gatnaşyklar soňky ýyllarda öz ösüşinde täze...

Türkmenistanyň Prezidenti we BAE-niň döwlet ministri nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet ministri, Abu-Dabiniň “ADNOC” milli nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy jenap Sultan bin Ahmed Sultan Al-Jaberi bilen Aşgabat şäherinde geçiren duşuşygynda ýangyç-energetika toplumynda özara gatnaşyklary mundan beýläk hem giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol sanda nebiti gaýtadan işleýän, himiýa senagaty we gaýtadan dikeldilýän energiýa ulgamlarynda iki ýurduň özara gatnaşyklary giňeltmek...

TOPH — dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň magistraly gurulýar

Ýyllyk kuwwaty 33 millard kub metr harytlyk gazyna barabar bolan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) döwletara gazgeçirijisiniň türkmen böleginiň gönüleýin böleginiň gurluşygyna taýýarlyk işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Baş potratçynyň — «Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserniniň bölümleri bir ulgama kebşirlemek üçin 260-dan gowrak birikdirijileri we 1420 mm diametrli turbalaryň 6312 pogon metrini taýýarladylar. «Marynebitgazgurluşyk»...

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi—durnukly ösüş we dolandyryş» atly sebit okuw maslahaty öz işine başlady

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Halkara ummanlar institutynyň wekilleriniň gatnaşmagynda «Hazar deňzi—durnukly ösüş we dolandyryş» atly sebit okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň guramaçylary hökmünde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasy hem-de Halkara ummanlar instituty (IOI) çykyş edýär. Okuw maslahatynyň gün tertibine...

«Gündogar-Günbatar» gazgeçirijisinden tebigy gaz akdyrylyp başlandy

Ýakynda işe girizilen «Gündogar-Günbatar» magistral gazgeçirijisinden akdyrylýan tebigy gaz Ahal welaýatynyň ilatly nokatlaryna ýetirilip ugrady. Häzirki wagtda potratçy guramalar gazgeçirijiniň göni gidýän böleginde elektrohimgorag gurluşlarynyň montaž işlerini we gazgeçirijini öňden bar bolan «Döwletabat-Derýalyk», «Şatlyk-Abadan», «Bamy-Serdar», «Orta Aziýa-Merkez» gazgeçirijileri bilen birleşdirýän desgalaryň gurluşyk işlerini tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Türkmen we ukrain hünärmenleriniň bilelikde taýýarlan taslamasynyň çäklerinde täze...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we binýatlyk ýagy satyn aldylar. Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “B” kysymly karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna  arassalanan pagta...

2014