Habarlaryň arhiwi ()

«Mawy ýangyç» — her bir öýe

«Türkmengaz» Döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» Müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň birinji çärýegi boýunça ýokary netijeler gazandylar. Daşoguz welaýatynyň ilatyny, şeýle hem, edara-kärhanalaryny «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmek maksady bilen «Daşoguzgazüpjünçilik» Müdirliginiň baş potratçy bölümleriniň işgärleri şu ýylyň birinji üç aýy boýunça 2 million 429 müň manatlyk işleri ýerine ýetirdiler. Bu bolsa, bellenilen meýilnamadan 1,9 esse artykdyr. Ýanwar-mart...

Owganystanda «TOPH taslamasynyň ähmiýeti» atly halkara maslahat geçirilýär

25-nji aprelde Owganystanyň günbatarynda ýerleşýän Hyrat welaýatynyň adybir Hyrat şäheriniň administratiw merkezinde «TOPH taslamasynyň ähmiýeti» atly halkara maslahat öz işine başlady, diýip INTERFAKS habarlar agentligi Kabuldan habar berýär. Guramaçylarynyň maglumatlaryna görä, maslahatyň işine Owganystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary Halyl Karzaý we Wepa Hajyýew, Owganystanyň dag magdanlary senagaty ministriniň orunbasary Abdul Hamidi, Türkmenistanyň, Hindistanyň, Päkistanyň,...

Maý aýynda suwuklandyrylan gazdan ýangyç öndürýän zawodyň düýbi tutular

Ýakyn wagtda Türkmenistanda gazy gaýtadan işleýän iri toplumlaryň ýene-de biriniň gurluşygy başlanar. Maý aýynda tebigy gazy gaýtadan işlemegiň netijesinde sintetiki suwuk ýangyç öndürjek zawodyň gurluşygyna badalga berler. Täze senagat toplum ýylda 3,7 mlrd kub metr tebigy gazy gaýtadan işlemeklige, 1,1 million tonna dizel ýangyjyny we 400 müň tonna prýamagon benzinini (nafta) öndürmäge niýetlenendir. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji...

Täze tehnikalar nebitçileriň işiniň depginini ýokarlandyrmaga ýardam eder

Täze tehnikalaryň nobatdaky tapgyry «Türkmennebit» Döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň awtoulag müdirligine gelip gowuşdy. Şolaryň hatarynda, guýularyň düýpli abatlaýyş işleri üçin niýetlenilen XJ-250 kysymly toplumyň 5-si we «KA­MAZ» kysymly ýük awtoulaglarynyň 8-si bar. HHR-de öndürilen XJ-250 kysymly desgalaryň toplumy guýularda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredýär. Bu desganyň tapawutly aýratynlyklarynyň biri hem, olaryň ykjamlygydyr. Bir guýuda...

Malaý käninde kompressor stansiýasy gurulýar

Lebap welaýatynyň Malaý käninde gurluşygy alnyp barylýan kompressor stansiýasynyň taslama kuwwaty — ýylda 30 mlrd kub metr gaz almaklyga niýetlenendir. 600 inedördül metrlik meýdany özleşdirmek işi bilen «Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgazgurluşyk» trestiniň ýöriteleşdirilen 5-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri meşgullanýar. — Häzirki wagtda işgärler tehnologiki turbalaryň montaž işlerini, «A» bloguň ýapgydynyň fundamendiniň gurluşygyny, estakadynyň metalgurluşynyň montažyny alyp barýarlar....

Türkmenistanyň deňiz serhetçileri Hazarda rus tankerinde ýüze çykan ýangyny söndürmäge kömek etdiler

«23-nji aprelde ir bilen Türkmenistanyň deňiz serhetçileri Hazar deňziniň türkmen çäklerinde ýerleşýän Russiýanyň “PALFLOT 2” tankerinde emele gelen ýangyn barada eşidilen ilkinji minutlardan Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary we guramalary tarapyndan heläkçilige uçran rus gämisine ähli zerur kömekleri bermek üçin degişli çäreler görüldi» diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Şeýle hem, şol ýerden uzakda bolmadyk we döwlet serhetlerini...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gonkongly telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Türkiýäniň işewürler toparynyň wekilleri “B” kysymly karbamid (“Türkmenhimiýa” döwlet konserni) satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Beýik Britaniýadan, Maltadan, Singapurdan, Türkiýeden, Gyrgyzystandan, Ukrainadan, Şweýsariýadan gelen telekeçilere daşary...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

21-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi, oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleleriň we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Ý.Kakaýew Ahal welaýatynda tebigy gazy...

Halkara gaz kongresi «Awazada» 30-a golaý döwletiň wekillerini jemlär

2016-njy ýylyň 20-21-nji maýynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda VII halkara gaz kongresiniň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galdy. Forumyň guramaçysy hökmünde «Türkmengaz» Döwlet konserni çykyş edýär. Bu foruma dünýäniň 30 döwletinden 400-e golaý wekiliň gatnaşmagyna garaşylýar. Her ýylda geçirilýän gaz kongresi iri nebitgaz kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryna, nebitgaz pudagynyň wekillerine we hünärmenlerine Türkmenistanyň gaz senagatynyň ösüşiniň möhüm...

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumy üçin — innowasiýalar we häzirki zaman tehnologiýalary

19-njy aprelde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde ýurduň nebitgaz pudagyna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmaklyga bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahat milli ykdysadyýetimiziň strategiki pudaklarynyň biri bolan ýangyç-energetika toplumyndaky ylmy we amaly barlaglary tejribede ornaşdyrmaklyga gönükdirildi. Maslahatyň işine Tehnologiýalar merkeziniň, Türkmenistanyň nebitgaz ministrliginiň hünärmenleri, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary, «Türkmengaz»...

Altyguýy käninde buraw işleriniň depgini ýokarlandyrylýar

Birinji çärýegiň jemleri boýunça «Türkmennebit» Döwlet konserniniň Körpeje müdirliginiň işgärleri Balkan welaýatyndaky Altyguýy käniniň möhüm ähmiýetli meýdanlarynda meýilnama boýunça meýilleşdirilen gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamak işlerini artygy bilen ýerine ýetirdiler. «Türkmennebit» DK-nyň Körpeje müdirliginiň habar bermegine görä, meýilnama boýunça 15 müň 401 metr meýdanda gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamak meýilleşdirilenliginde buraw müdirliginiň tejribeli hünärmenleri bellenilen wagtdan...

Ýylyň birinji çärýegi boýunça Merkezi Aziýadan Hytaýa iberilýän gazyň möçberi 33% artdy

«Merkezi Aziýa-Hytaý» gaz geçirijisiniň üsti bilen HHR-e iberilýän tebigy gazyň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, şu ýylyň birinji çärýegi boýunça 33% artdy we 10,6 mlrd kub metre barabar boldy, diýip ИНТЕРФАКС agentligi «Sinhua» (HHR) habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Türkmenistandan başlanýan bu gaz geçirijisi Özbegistanyň, Gazagystanyň we HHR-yň çäklerinden geçýär. «Sinhuanyň» nygtaýşy ýaly, «Merkezi Aziýa-Hytaý»...

Benziniň ýerine suwuklandyrylan gaz

Şu ýyl Türkmenistanda suwuklandyrylan gazyň 450 müň tonna golaýy işlenip çykarylar. Häzir bu gymmatly çig mal Naýyp ýataklar toparynda desganyň tehnologik ulgamlarynyň üçüsinde  we Bagaja ýatagynda desganyň tehnologik ulgamlarynyň ikisinde öndürilýär. Önümiň umumy mukdarynyň agramly bölegini – 340 müň tonna ýangyjy şu ýyl Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürmek meýilleşdirildi.   Suwuklandyrylan gaz uly islege...

«Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň maksady — ilata ýylylyk we eşret paýlamak

«Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserniniň düzümine girýän «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň işgärleri şu ýylyň birinji çärýeginde meýilleşdirilen işleri üstünlikli amala aşyrdylar. Trestiniň tejribeli gurluşykçylarynyň gurýan desgalarynyň hatarynda ýaşaýyş-hojalyk, sagaldyş, sport we medeni maksatly desgalar, şol sanda guramalaryň we kärhanalaryň administratiw binalary bar. Bu bolsa öz gezeginde bu gurluşyk bölüminiň alyp barýan işiniň köptaraplydygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda trestiň gurluşyk-gurnama...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden,Owganystandan we beýleki döwletlerden gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we az kükürtli ýangyç mazudyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakumly gazoýly satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna arassalanan...

2014