Habarlaryň arhiwi ()

TOPH — dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň magistraly gurulýar

Ýyllyk kuwwaty 33 millard kub metr harytlyk gazyna barabar bolan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) döwletara gazgeçirijisiniň türkmen böleginiň gönüleýin böleginiň gurluşygyna taýýarlyk işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Baş potratçynyň — «Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserniniň bölümleri bir ulgama kebşirlemek üçin 260-dan gowrak birikdirijileri we 1420 mm diametrli turbalaryň 6312 pogon metrini taýýarladylar. «Marynebitgazgurluşyk»...

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi—durnukly ösüş we dolandyryş» atly sebit okuw maslahaty öz işine başlady

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Halkara ummanlar institutynyň wekilleriniň gatnaşmagynda «Hazar deňzi—durnukly ösüş we dolandyryş» atly sebit okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň guramaçylary hökmünde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasy hem-de Halkara ummanlar instituty (IOI) çykyş edýär. Okuw maslahatynyň gün tertibine...

«Gündogar-Günbatar» gazgeçirijisinden tebigy gaz akdyrylyp başlandy

Ýakynda işe girizilen «Gündogar-Günbatar» magistral gazgeçirijisinden akdyrylýan tebigy gaz Ahal welaýatynyň ilatly nokatlaryna ýetirilip ugrady. Häzirki wagtda potratçy guramalar gazgeçirijiniň göni gidýän böleginde elektrohimgorag gurluşlarynyň montaž işlerini we gazgeçirijini öňden bar bolan «Döwletabat-Derýalyk», «Şatlyk-Abadan», «Bamy-Serdar», «Orta Aziýa-Merkez» gazgeçirijileri bilen birleşdirýän desgalaryň gurluşyk işlerini tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Türkmen we ukrain hünärmenleriniň bilelikde taýýarlan taslamasynyň çäklerinde täze...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we binýatlyk ýagy satyn aldylar. Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “B” kysymly karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna  arassalanan pagta...

2016-njy ýylyň iki aýynda ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

5-nji martda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda geçirilen maslahatda pudak edaralarynyň şu ýylyň ýanwar-fewral aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny» durmuşa geçirmekde öňde goýlan wezipelere, gulluk borçlaryňy arassa ahlakly ýerine ýetirmek meselelerine seredilip geçildi. Maslahatda çykyş eden wise-premýer, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

4-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriň netijelerine garaldy we birnäçe ýolbaşçylaryň işi boýunça anyk çözgütler kabul edildi hem-de birnäçe guramaçylyk meselelerine seredildi. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän pudaklarynda işleriň alnyp barylyşy barada hasabat bilen çykyş etdiler. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň...

«Туркменистан» halkara žurnaly nebitgaz pudagynyň möhüm taslamalary hakynda belläp geçýär

Türkmen döwletiniň nebiti gaýtadan işleýiş we gaz pudagynyň iri taslamalarynyň durmuşa geçirilişi Russiýada iki dilde — rus we iňlis dillerinde neşir edilýän «Туркменистан» halkara žurnalynyň nobatdaky sanynyň üns merkezinde boldy. «Gaz geçiriji gözýetimden öňe gider» atly makala okyjylara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we bu möhüm ähmiýetli desga dahylly beýleki döwletleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda...

Tebigy gaz ähli obalara ýetirilýär

2016-njy ýylda «Türkmengaz» Döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» Birleşigi 400 kilometr gaz torlaryny çekmek maksady bilen, ýurdumyzyň iň çetki ilatly nokatlaryna tebigy gaz akdyrýan turbalary geçirmek işiniň depginini has hem ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär. — Ugrukdyryjy torlary oturtmak işleri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we etraplarynda dowam eder. Şol bir wagtda, 237 kilometrlik öňki bar bolan gaz geçirijilerde hem doly abatlaýyş işleri...

Türkmenistanda tebigy gazdan benzin öndürýän iri zawod gurulýar

Ahal welaýatynyň Owadandepe obasynda tebigy gazdan awtomobil benzinini öndürýän iri zawodyň gurluşygy batly depginlerde dowam edýär. Kärhanada ulanylýan innowasion tehnologiýa Euro-5 standartynyň ekologiýa talaplaryna laýyklykda ýokary hilli benziniň 600 müň tonnasyny öndürmäge mümkinçilik berer.   Baş potratçynyň we buýrujynyň hereketlerini utgaşdyrmak, şeýle hem gurluşygyň barşyna gözegçilik etmek üçin “Türkmengaz” döwlet konserniniň ýanynda döredilen gazhimiýa toplumlarynyň gurluşygy...

Täze «КАМАЗ» maşynlary «Türkmengaz» DK-nyň ýöriteleşdirilen tehnikalarynyň üstüni ýetirdi

«КАМАЗ» kysymly ýöriteleşdirilen awtoulaglarynyň täze tapgyry «Türkmengaz» Döwlet konserniniň Mary welaýatyndaky Şatlyk ulag-aragatnaşyk müdirligine gelip gowuşdy. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan alnan täze awtoulaglar türkmen gaçzylary üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow özboluşly gymmatbahaly sowgady boldy. Kuwwatly, ýokary öndürijilikli bu awtoulaglar öňki bar bolan ýöriteleşdirilen tehnikalaryň üstüni ýetirdi. Bu häzirkizaman awtoulaglary «Türkmengaz» Döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň we konserne...

Türkmenistanyň we Hytaýyň telekeçileri nebitgaz toplumy üçin importuň ornuny tutujy önümleri öndürmekligi ýola goýmagy ylalaşdylar

Hytaý Halk Respublikasynyň esasy kompaniýalarynyň wekilleriniň Türkmenistana saparynyň netijesinde nebitgaz toplumy üçin importuň ornuny tutujy önümleri öndürjek bilelikdäki kärhanalary döretmek boýunça birnäçe resminamalara gol çekildi. Hytaý işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň çakylygy boýunça biziň ýurdumyza gelip gördüler. Hytaý işewürler toparynyň düzüminde diňe bir nebitgaz toplumynyň enjamlarynyň öndürijileri däl-de, eýsem azyk, dokma we ýeňil senagat kompaniýalarynyň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 85-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Germaniýadan, Awstriýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiokerosini, awtobenzini, suwuklandyrylan gazy, polipropileni, binýatlyk ýagy satyn aldylar. Tehniki ýody we uglerody (“Türkmenhimiýa” DK) Hytaýdan hem-de Russiýadan gelen täjirler...

Maroş Şefçowiç türkmen gazyny Ýewropa çykarmak baradaky gepleşiklerde gazanylan üstünlikler dogrusynda gürrüň berdi

Trend (Azerbeýjan) agentliginiň habar bermegine görä, Ýewrokomissiýanyň energetika meseleleri boýunça wise-prezidenti Maroş Şefçowiç türkmen gazyny Ýewropa çykarmak bilen baglanyşykly gepleşiklerde düýpli öňegidişlikleriň gazanylýandygy hakynda çykyş etdi. «Häzirki wagtda Ýewrokomissiýa Azerbeýjan, Türkiýe, Gruziýa hem-de Türkmenistan bilen birlikde türkmen gazyny Ýewropa çykarmagyň ýollary işläp düzmegiň, şeýle hem, munuň üçin Günorta gaz geçelgesini ulanmagyň mümkinçilikleriniň üstünde işleýärler» diýip, habarlar...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26-njy fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedow maliýe-ykdysady ulgamdaky işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Halkara zenanlar güni mynasybetli aýal-gyzlara pul sowgadyny dabaraly ýagdaýda gowşurmak hakyndaky buýrugyň taslamasy barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp,...

Dünýä belli «Galkynyş» gaz käninde V Aziýa oýunlarynyň alawynyň ýakylyş dabarasy geçiriler

Ägirt uly «Galkynyş» gaz käninde V Aziýa oýunlarynyň alawynyň ýakylyş dabarasy geçiriler. Çuňňur manysy bolan bu çäräni geçirmek pikirini hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça  V  Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisinde öňe sürdi. Mejlisde  2017-nji ýylda geçiriljek halkara derejesindäki sport ýaryşlaryna taýýarlyk görmegiň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet Baştutanymyzyň teklibine laýyklykda V Aziýa...

2014