Habarlaryň arhiwi (2018-11-5)

CNPC Amyderýanyň kenaryndaky känlerde gaz çykarylyşyny artdyrýar

«Amyderýa» gaz kompaniýasy 29-njy oktýabrda Hytaýyň milli nebit korporasiýasynyň (China National Petroleum Corporation, CNPC) operatorlyk edýän «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägindäki Samandepe käninde dört sany kompressor desgasyny ulanyşa girizdi. ORIENT habarlar agentliginiň CNPC-niň metbugat relizine salgylanyp habar berşi ýaly, kompressorlary işe girizmeklik Samandepäni işläp taýýarlamagyň ikinji nobatdakysynyň çäklerinde amala aşyryldy. Häzirki wagtda kände 13 sany desga hereket edýär,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Maltadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, ýangyjy satyn aldylar. Russiýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri ýokary dykyzlykdaky polietileni, reňksiz aýnany, şeýle hem hojalyk pamygyny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy...

2014