Habarlaryň arhiwi (2019-5-22)

TOPH taslamasyny ilerletmekde Owganystanda düýpli ösüş gazanyldy – Abdulla Asifi

— TOPH taslamasyny Owganystanyň çäginde ilerletmekde düýpli ösüş gazanyldy – diýip, Owganystanyň şahtalar we nebit ministriniň uly geňeşçisi, TOPH-nyň utgaşdyryjy edarasynyň ýolbaşçysy Abdulla Asifi Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşmagynyň çäklerinde aýtdy. Bu barada Turkmenportal habar berýär. Goňşy döwletde transmilli turba geçirijiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişini häsiýetlendirip, Asifi şeýle belledi: «Turba geçirijiniň geçjek ugruny barlamakda biz düýpli...

«Awazada» Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi öz işini jemledi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda gaz pudagynda döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlän we geljekde bilelikdäki meýilnamalaryň utgaşdyrylmagyny şertlendiren X Halkara gaz kongresi öz işini tamamlady. «Türkmengaz» döwlet konserniniň guramagynda geçirilen bu ýöriteleşdirilen çärä 30 döwletden 450-ä golaý wekil gatnaşdy. Jemleýji mejlisiň barşynda dünýäniň gaz bazarynyň geljekki ugurlary, onuň ösüşi, sebit we sebitara gaz geçiriji...

Eder Leontiý: Türkmenistanyň gaz ulgamynda mümkinçilikleri örän ýokary

— Geçen 10 ýylda yzygiderli Türkmenistanda geçirilip gelinýän Halkara gaz kongresi Hazar sebitini we umumylykda Merkezi Aziýa sebitiniň döwletlerini ösdürmek meselelerini maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança öwrüldi. Bu ýerde dünýäniň gaz bazarynyň öňdebaryjy wekilleri duşuşýarlar. Bu bolsa hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we berkitmäge hyzmat edýär. Bu barada «Gazprom WNIIGAZ-nyň» ösüş boýunça baş direktorynyň orunbasary Eder Leontiý Turkmenportala...

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresinde «Galkynyş» känini özleşdirmegiň tejribesi maslahatlaşyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresiniň işiniň birinji gününde Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýerleşen ägirt uly «Galkynyş» gaz käniniň tanyşdyrylyşy geçirildi. Forumyň barşynda «Galkynyş» — özleşdirmegiň bäş ýyllyk tejribesi» doklad bilen «Türkmengaz» DK-nyň Tebigy-gazyň ylmy-barlag institutynyň barlaghanasynyň müdiri Igor Prihodko çykyş etdi. Ol bu kän boýunça Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllaryndan ýüze çykarylan geologik, promysel...

2014