Habarlaryň arhiwi (2019-2-19)

OPEC+ döwletleri fewral aýynda nebit çykarylyşyny çäklendirmegi çaltlandyrarlar — BAE-niň energetika ministri

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygynyň ýerine ýetirilişi gowulanar, birinji çärýekde bolsa bu görkeziji 100 göterime deň bolar. Bu barada BAE-niň energetika ministri Suheýl al-Mazrui Abu-Dabidäki IDEX-2019 halkara goranmak sergisiniň çäklerinde TASS-a habar berdi. «Ýanwar aýynda ylalaşygyň ýerine ýetirilişi gowy boldy. Fewral aýynda netijeler gowulanar. 100 göterim görkezijä ýetmedik döwletler oňa ýeter. Birinji çärýekde doly görkezijini...

Ýewrokomissar: «Günorta gaz geçelgesiniň» kuwwatlylygynyň giňeldilmegi ÝB Hazar sebitinden goşmaça gaz almaga mümkinçilik berer

Azerbaýjan gazyny Ýewropa ibermekligi göz öňünde tutýan «Günorta gaz geçelgesi» (GGG) Ýewropa Bileleşigi üçin geým-çeýnjer bolup durýar, çünki 2020-nji ýyla çenli ol Hazar sebitinden Ýewropa ilkinji gezek gaz iberer, diýip Býujet we adam resurslary boýunça Ýewrokomissar Gýunter Ettinger Trend agentligine habar berdi. «Şu manyda bu taslama ibermeleriň täze ugruny açar we ÝB Energetika howpsuzlyk strategiýasyna we...

Türkmenistanyň Prezidenti TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilişi bilen tanyşdy

Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda duşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň durmuşa geçirilişiniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 2015-nji ýylyň dekabrynda badalga berlen turbageçirijiniň...

2014