Habarlaryň arhiwi (2019-6-25)

Owganystanyň howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Aşgabatda TOPH we beýleki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdulla Mohibiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana iş saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisiniň hem-de Türkmenistan-Owganystan-Päkistan ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygynyň taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça ara alyp maslahatlaşdylar. Bilermenleriň pikirine...

OPEC+ duşuşygynyň öňüsyrasynda ylalaşygyň möhletini uzaltmak boýunça garaýyşlar bölündi

Gazagystan nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek hakynda OPEC+ ylalaşygynyň möhletini häzirki şertlerde uzaltmagyň tarapynda çykyş edýär. Bu barada 24-nji iýunda Gazagystanyň Energetika ministri K.Bozumbaýew Sankt-Peterburgda geçirilen Dünýäniň nebit geňeşiniň Geljekki liderleriniň 6-njy forumynyň dowamynda belledi, diýip Russiýanyň HBS-leri belleýär. Hususan-da, Bozumbaýewiň delillendirmegine görä, nebitiň bahalarynyň barreli üçin 60-70 dollar bolmagy amatlydyr, nebitiň bahalarynyň mundan beýläkki ýokarlanmagy bolsa, ABŞ-da...

2014