Habarlaryň arhiwi (2018-9-11)

Türkmenistan we Belarus nebithimiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşýarlar

Aşgabada «Belneftehim» döwlet konserniniň başlygy Andreý Rybakowyň ýolbaşçylygynda Belarus Döwletiniň wekiliýeti geldi. ORIENT habarlar agentliginiň habar bermegine görä, belarus wekiliýeti türkmen paýtagtynda nebithimiýa we daghimiýa senagaty pudaklarynda türkmen-belarus hyzmatdaşlygynyň meselelerine degişli birnäçe duşuşyklary geçirdi. Hususan-da, Belarusdan gelen myhmanlar «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň ýolbaşçysy bilen duşuşdylar. Belarusyň nebithimiýa pudagynyň ýolbaşçysy A.Rybakow «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly...

Türkmenistanyň MB «Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisiniň hormatyna ýadygärlik teňňeleri goýberdi

«Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­dal­ga be­ril­me­gi­niň öň ýa­nyn­da Türkmenistanyň Mer­ke­zi ban­ky her bi­ri­niň no­mi­na­ly 100 ma­na­da deň bo­lan al­tyn we kü­müş ýa­dy­gär­lik teň­ňe­le­ri goý­ber­di. Ýa­dy­gär­lik teň­ňe­ler Sin­ga­pur Res­pub­li­ka­sy­nyň “Eng Leong Me­dal­liс In­dust­ries Pte Ltd” kom­pa­ni­ýa­sy ta­ra­pyn­dan taý­ýar­la­nyl­dy. Olar ýur­du­my­zyň we da­şa­ry ýurt­ly...

Türkmenistanyň Prezidenti «Amul — Hazar 2018» awtoralli ýaryşynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

10-njy sentýabrda Türkmenabat şäheriniň baş meýdançasynda Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­tiniň gatnaşmagynda «Amul — Ha­zar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan ýöriş geçirildi. Da­ba­ra­ly ýö­ri­şe je­mi 150-den gow­rak sü­rü­ji we ştur­man-kö­mek­çi sü­rü­ji gat­naş­dy, ola­ryň kö­pü­si ga­ry­şyk dü­züm­de – in­ter­na­sio­nal to­par­da çy­kyş eder. Iri möçberli ýaryşy 25 ýurt­dan köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş...

2014