Habarlaryň arhiwi (2018-9-25)

Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýyl üçin maýa goýumlarynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi

Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti 2019-njy ýyl üçin Döw­let býu­je­ti­niň tas­la­ma­syn­da dur­muş-yk­dy­sa­dy ösü­şiň esa­sy ugur­la­ry­ny ara alyp mas­la­hat­laş­ma­gy tek­lip etdi. Döwlet Baştutany pu­dak­la­ry di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­me­giň ha­sa­by­na yk­dy­sa­dy ösü­şiň dur­nuk­ly ýo­ka­ry dep­gin­le­ri­ni sak­la­mak, hal­ka­ra we se­bit äh­mi­ýet­li iri hem-de aý­ra­tyn mö­hüm...

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň birinji mejlisini açdy

Sişenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň Halk maslahatynyň birinji mejlisi açyldy. Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da geçirilen umu­mymil­li mas­la­ha­tyň gün ter­ti­bi­ne türk­men döw­le­ti­ni we jem­gy­ýe­ti­ni mun­dan beý­läk-de hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­me­giň, esa­sy mak­sa­dy hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­ny üp­jün et­mek, uzak ­möh­let­le­ýin gel­je­gi na­za­ra al­mak bi­len ata Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp...

RF-iň Ilçisi Gurbanguly Berdimuhamedowa atasy Berdimuhamet Annaýewiň mynasyp bolan «Edermenligi üçin» diýen medaly gowşurdy

Duşenbe güni Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin Gurbanguly Berdimuhamedowa atasy Berdimuhamet Annaýewiň mynasyp bolan “Edermenligi üçin” diýen medalyny gowşurdy. Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň iýun aýynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Permanyna laýyklykda, Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýewe Watany goramakda we harby borjy ýerine ýetirmekde görkezen şahsy edermenligi, Beýik Watançylyk...

Türkmenistanyň Prezidenti 735 adamy raýatlyga kabul etmek barada Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk baýramynyň öňýanynda Türkmenistanyň Prezidenti 735 sany raýatlygy bolmadyk adamlary “Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek” hakyndaky Permana gol çekdi. Bu barada döwlet Baştutany 24-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berdi. Resminama gol çekmek bilen, Prezidentiň nygtaýşy ýaly, dürli taryhy ýagdaýlar sebäpli raýatlygyny ýitiren adamlaryň 700-den hem köpüsi Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hem-de bosgunlar we...

Türkmenistanda 1700-den gowrak iş kesilen raýatlaryň günäsi geçilip, azatlyga çykaryldy

Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanda iş kesilen 1722 adamyň günäsi geçilip, azatlyga çykaryldy. degişli Permana Prezident 24-nji sentýabrda gol çekdi. Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Baş prokuror B.Atdaýewe ýüzlenip, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilenleriň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur çäreleri...

2014