Habarlaryň arhiwi (2019-2-22)

Sandra Oudkirk: ABŞ Ýewropany energiýa bilen üpjün etmekde «Günorta gaz geçelgesiniň» ähmiýetine oňat düşünýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Hazar sebitiniň döwleti üçin ykdysady bähbit nukdaýnazaryndan hem, Ýewropanyň energiýa üpjünçiliginiň diwersifikasiýalaşdyrylmagy nukdaýnazaryndan hem «Günorta gaz geçelgesiniň» (GGG) möhüm ähmiýetine oňat düşünýär. Bu barada Baku sapar bilen gelen ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň energetika diplomatiýasy boýunça geňeşçisiniň orunbasary Sandra Oudkirk belledi, diýip Trend ABŞ-nyň Azerbaýjandaky ilçihanasyna salgylanyp habar berýär. Oudkirk «Günorta gaz geçelgesi» boýunça Konsultatiw...

Türkmenistan «Günorta gaz geçelgesine» goşulmak üçin çakylyk aldy

Ýewropa Bileleşigi we Azerbaýjan Türkmenistana «Günorta gaz geçelgesi» taslamasyna goşulmagy teklip etdiler, çözgüt Aşgabada bagly. Bu barada býujet we adam resurslary boýunça ýewrokomissar Gýunter Ettingere salgylanyp Praým rus agentligi habar berýär. «GGG» goşulmak baradaky teklip «Günorta gaz geçelgesi» boýunça Konsultatiw geňeşiň mejlisinde berildi. Bu mejlis Bakuda Azerbaýjanyň Prezidenti Ylham Aliýewiň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlise Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri TOPH gaz geçirijisiniň ähmiýetine ýokary baha berdiler

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz  geçirijisiniň gurluşygynyň barşy 21-nji fewral Aşgabada resmi sapar bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşiklerinde esasy meseleleriň biri boldy. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň öňünde edilen çykyşda iki ýurduň Liderleri bu taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň sebitiň döwletleriniň mundan beýläkki...

2014