Habarlaryň arhiwi (2019-7-3)

«Türkmengaz» gazhimiýa ulgamynda täze taslamalary hödürledi

Ýakyn ýyllarda Türkmenistanda gazhimiýa ulgamynda birnäçe täze taslamalary durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär. Bu taslamalar «Arçabil» myhmanhanasynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 12-nji awgustda geçiriljek Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp geçirilen halkara media-forumyň çäklerinde hödürlenildi. Media-foruma Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri, syýasatşynaslar, şeýle hem žurnalistika hünäriniň talyplary gatnaşdylar. «Türkmengaz» döwlet konserniniň...

TAP konsorsiumy Ýewropa täze gaz iberijileri çekmek üçin market-testlere başlady

Transadriatik (TAP) turba geçirijisini gurmak boýunça konsorsium tebigy gaz iberijilerde turba geçirijiniň kuwwatyna gyzyklanma döretmek hem-de has soňrakky tapgyrlarda TAP turba geçirijisini mümkin bolan täze kuwwatlyklar bilen üpjün etmek üçin market-testlere başlady. Bu barada Trend TAP Ag konsorsiumyna salgylanyp habar berýär. Market-test iki tapgyrda geçiriler: birinji tapgyr 2019-njy ýylyň 1-nji iýulyndan başlandy, ikinji tapgyr 2020-nji ýylyň...

2014