Täzelikler

Özbegistanyň awtomobil senagaty Türkmenistanyň nebitgaz pudagy üçin 800 sany awtobus getirer

Türkmenistan nebitgaz pudagy üçin Samarkand awtomobil zawodynda öndürilýän «ISUZU» kysymly awtobuslaryň 800 sanysyny satyn almagy meýilleşdirýär. «Özbegistanyň täzelikleri» internet-neşiriniň habar bermegine görä, bu barada ylalaşyk Hazar deňziniň türkmen kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji hazar ykdysady forumynyň çäklerinde gazanyldy. — Awtobuslar nebitgaz pudagynyň wahtalaýyn usulda zähmet çekýän işçilerini gatnatmak üçin niýetlenendir — diýip dilerlik kompaniýasynyň...

HYF-2019 — Hazar Konwensiýasynyň ilkinji miweleriniň biri — bilermen

«Awazada» geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň dowamyndan ykdysady ugurly özara bähbitli taslamalaryň ençemesi durmuşa geçiriler, diýip hukuk ylymlarynyň doktory, Türkmenistanyň at gazanan hukukçysy, professor Myrat Haitow belleýär. Bu barada CentralAsia.news habar berýär. — Bir ýyl mundan öň, 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Aktauda Russiýanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň liderler Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol...

Tatarystanyň kärhanalary Türkmenistan bilen awtomobilleri suwuklandyrylan gaza geçirmek tejribesini paýlaşar

Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Senagat we söwda ministrligine suwuklandyryaln tebigy gazy (STG) ilerletmek boýunça Türkmenistana ýardam etmekligi tabşyrdy. Bu barada Kazan Kremliniň resmi wekili Liliýa Galimowa gürrüň berdi, diýip «Tatar-inform» habar berýär. «Biziň senagat kärhanalarymyzyň hereket edip biljek Türkmenistanyň administratiw merkezleriniň birinde suwuklandyrylan tebigy gazy motor ýangyjy hökmünde ulanmagy öwrenmek boýunça başlangyç taslamany işläp düzmek...

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň I HYF gatnaşygynyň jemleri jemlendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurduň ýangyç-energetika toplumynyň birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmagynyň netijeleri jemlendi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow bu barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisinde «Türkmennebit» we «Türkmengaz» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, Gyýanlynyň polimer zawody...

Hazaryň energetika mümkinçilikleri Birinji HYF-nyň üns merkezinde boldy — dünýäniň HBS-leri

Ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçen birinji Hazar ykdysady forumy dünýä habar beriş serişdelerinde uly oňyn seslenme döretdi. daşary ýurtlaryň metbugat habarlarynda bu forumyň gün tertibine kenarýaka döwletleriň bäşisiniň hem-de gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlaryň netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge degişli möhüm meseleleriň giň toplumynyň girizilendigi bellenilýär. Britaniýanyň «BBC», «Londonpost», «Energyvoice», «Thisismoney» we beýleki neşirleriň belleýşi ýaly, Hazar deňziniň...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça birnäçe teklipler kabul edildi

11— 12-nji awgustda Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde geçirilen birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşyjylar «Hazarýaka döwletleriň ykdysadyýetleriniň energetika, senagat, ulag, söwda we beýleki pudaklaryna maýa goýumlaryny çekmegi hem-de innowasiýalary höweslendirmegi» teklip etdiler. Bu teklip Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça kabul edilen başlyklygyň Beýannamasynda bellenildi. Resminamada şeýle hem Hazar sebitiniň halkara ykdysady giňişligine mundan beýläk-de işjeň goşulyşmak maksady...

Ýewropa we Hytaý kompaniýalarynyň konsorsiumy Hazarüsti gaz geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär

«Edison Technologies GmbH», «MMEC Mannesmann GmbH», «Air Liquide Global E&C Solutions» Ýewropa kompaniýalaryndan we Hytaýyň «SINOPEC Engineering Group» kompaniýasyndan ybarat bolan konsorsium hazarüsti gaz geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär. Bu taslamany amala aşyrmaga taýýardygy hakynda konsorsiumyň wekilleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow we Türkmenistanyň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew bilen duşuşygynda bellenilip geçildi. Hususan-da, konsorsium...

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde «Hazar deňzi: halkara ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň bähbidine» atly halkara maslahaty geçirildi, oňa Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Forumyň gün tertibi kenarýaka ýurtlaryň hem-de gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň netijeli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek bilen bagly möhüm meseleleriň giň toparyny öz içine aldy. Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlary mähirli mübärekläp, birinji...

Türkmenbaşy şäherinde Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergi geçirildi

Türkmenbaşy şäherinde birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergi geçirildi. Ägirt uly çäre Hazarýaka döwletleriň we olaryň hyzmatdaşlarynyň ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda gazananlaryny we bar bolan mümkinçiliklerini giňden görkezmäge ýardam berer. Bu giň gerimli gözden geçiriliş iň täze tehnologik işläp taýýarlamalary peýdalanmak boýunça işjeň tejribe alyşmak,...

«Berkarar» myhmanhanasynda halkara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy

«Berkarar» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Hazarýaka ýurtlaryň işewür toparlarynyň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň gün tertibine halkara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň, sebitiň döwletleriniň dürli ulgamlaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny we tehnologiýalary çekmegiň geljegi uly bilelikdäki taslamalary ara alyp maslahatlaşmagyň möhüm meseleleri girizildi. Şeýlelikde, bölümçeleriň biri nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge, onuň ugurlaryna we geljegine bagyşlanyldy. Onuň mejlisine «Türkmengaz» döwlet konserniniň, «Petronas»...

Türkmenistanyň Prezidenti täze binalaryň we Awazany ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ugrady. Howa menzilinden Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna tarap ugur aldy we ýolugra bu ajaýyp künjekde dynç almak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Türkmen Lideriniň tabşyrygyna laýyklykda, bu ýerde dynç alýanlara hödürlenilýän hyzmatlaryň üsti dürli kysymly welosipedleri kärendesine bermek hyzmaty bilen ýetirildi. «Awazanyň» çäklerinde...

Türkmenistanyň Prezidenti we «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi. Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutany forumyň guralmagy bilen gutlady hem-de onuň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi. Forum öz ähmiýeti boýunça diňe bir sebit derejeli däl-de, dünýä derejeli taryhy waka bolup...

Türkmenistanyň Prezidenti we «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygy üstünlikli dowam etmäge ynam bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi. Ol birinji Hazar ykdysady forumynyň çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistana geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda, şol sanda nebitgaz ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi barada düýpli pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu forum halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň mowzugy — «Maliýe we ykdysadyýet» žurnalynda

«Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky, şu ýylda çykan dördünji sany ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy. Şunuň bilen baglylykda, neşiriň täze sanynda yklymyň ykdysadyýetinde Hazar sebitiniň ornuny, onuň Ýewraziýadaky geosyýasy ýagdaýlara täsirini güýçlendirmegiň mümkinçiliklerini açyp görkezýän makalalar ýerleşdirildi. Bu babatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar ykdysady forumyny yzygiderli geçirmek hakynda...

«Galkynyş» käni özleşdirilýär

Energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmak bilen bir hatarda ýakyn geljek üçin öňde goýlan wezipeleriň hatarynda — tebigy gazyň we nebitiň çykarylyşyny artdyrmak, täze uglewodorod känlerini gözlemegiň we barlamagyň hasabyna pudagyň çig mal binýadyny berkitmek, guýulary burawlamak we düýpli abatlamak, şol sanda ýöriteleşdirilen daşary ýurt kompaniýalaryny we olaryň maýalaryny çekmegiň hasabyna boýunça işleri işjeňleşdirmek wezipeleri...

2014