Täzelikler

«Kawasaki Heavy Industries Ltd.» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi

Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasynyň energetika ulgamy hem-de önümçilik işläp taýýarlamalary boýunça prezidenti Tasuýa Watanabeni kabul etdi. Myhman şanly waka — karbamid dökünleriniň önümçiligi boýunça sebitde iri toplumyň ulanmaga berilmegi bilen döwlet Baştutanyny gutlady. Öz nobatynda, öňdebaryjy ýapon korporasiýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Baştutanyna Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça zawodyň...

«Garabogazkarbamid» GHT hil we netijelilik boýunca halkara sertifikatlaryna eýe boldy

«Garabogazkarbamid» zawodynyň açylyş dabarasynda halkara guramalarynyň wekilleri täze gazhimiýa toplumynyň ýolbaşçylaryna onuň önümleriniň hilini, önümçiligiň netijeliligini we innowasion tehnologiýalaryny kepillendirýän sertifikatlary gowşurdylar. Hususan-da, Dökünleriň bütindünýä kongresiniň wise-prezidenti, Hytaý Halk Respublikasynyň Ylymlar akademiýasynyň Şenýan bölüminiň ýolbaşçysy jenap Lanç Jiýe wekilçilik edýän guramasynyň işiniň mineral önümleri öndürýän ekologiýa taýdan howpsuz senagat desgalaryny goldamaga gönükdirilendigini aýtdy. Ol...

Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri karbamid toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Garabogaz şäherinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri senagat desgasynyň - “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy boldy, bu desga ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik düzümleriniň üstüni ýetirdi. Häzirki zaman kärhanasynda iň täze dünýä tehnologiýalary ulanyldy. Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň işläp taýýarlan tehnologiýalary her gije-gündizde 2 müň tonna, ýylda 660 müň tonna ammiagy öndürmäge mümkinçilik berýär, ol garyşdyrylan gaty azot...

Nebit ujypsyz arzanlaýar: «Brent» - $78, «WTI» - $68,72

17-nji sentýabrda nebitiň dünýä boýunça bahalary ujypsyz arzanlaýar. Moskwa wagty bilen 7:36-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,12 göterim pese düşüp, 78 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,07 göterim aşaklap, 68,72 amerikan dollaryna barabar boldy. Söwda gatnaşyjylar Baker Hughes amerikan nebitgaz hyzmat kompaniýasynyň anna günündäki maglumatlaryna, GE Company (BHGE) kompaniýasynyň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.  Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjy, polipropilen, az kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Türkiýeden, Serbiýadan, Owganystandan, Ukrainadan,...

Akhan diýen bedew — Ginnesiň rekordlar kitabynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň Akhan diýen bedewi Ginnesiň rekordlar Kitabyna girizilendi. Şeýdip, atyň üýtgeşik ukyby resmi taýdan bellige alyndy — oňa iki aýagynyň üstünde çarpaýa galyp, 10 metri bary-ýogy 4,19 sekuntda geçmek başartdy. Bedewiň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendigi hakyndaky şahadatnamany gowşurmak dabarasy şenbe güni Türkmenbaşy şäherinde boldy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi wekili hem-de emin Şeýda...

«Awazada» «Amul - Hazar 2018» halkara awtorallisiniň ýeňijilerine baýrak gowşurmak dabarasy boldy

Geçen şenbe güni «Amul - Hazar 2018» halkara awtorallisi üstünlikli tamamlandy. Şol gün agşam «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda awtomobil sportunyň ýyl ýazgysyna giren hem-de Türkmenistanyň geljekde hem sporty dünýä derejesinde ösdürmäge ýardam etmekde aýgytlylygynyň aýdyň subutnamasyna öwrülen awtomobil ýaryşyna gatnaşyjylaryň duşuşygynyň dabaraly çäresi geçirildi. Taryhy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça geçirilen “Amul — Hazar 2018” awtomobil...

«Amul — Hazar 2018» rallisiniň dördünji tapgyrynyň garaşylmadyk netijeleri

“Amul — Hazar 2018” rallisiniň dördünji tapgyry oňa gatnaşyjylarda üýtgeşik kynçylyklary döretmedi, oňa derek üçünji tapgyra garanda has täsirli boldy. Garri Hant we Bouter Rosgaar ilkinji orna ynamly dolandylar, olar Nani Romini we Aleks Harony birinji orundan ikinji orna süýşürdiler. Belarusly Sergeý Wýazowiçiň erk edýän MAZ awtomobili üçünji orny eýeledi, bu agyr ulag ispanlaryň MINI...

Türkmenistan we Tailand energetika, gurluşyk we syýahatçylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi meýilleşdirýär

Penşenbe güni Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedowyň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa Tai­land Pa­ty­şa­ly­gy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si ha­nym Pan­ti­pa Iam­sud­ha Ýe­ka­ro­hit­den ynanç ha­ty­ny ka­bul et­di. Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da il­çi Türk­me­nis­ta­nyň dur­muş ugur­ly döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň esa­sy ugur­la­ry bi­len...

Halkara ralli-reýde gatnaşyjylar «Garagum ýalkymyna» baryp gördüler

«Amul — Ha­zar 2018» aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­laryň geçýän ugrunda ýerleşen dört sany düşelgäniň biri hem Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşen «Garagum ýalkymydyr». Türkmenistanyň «Garagum ýalkymy» diýlip atlandyrylýan bütin dünýä belli alawy çölüň içinde ýerleşýär. Bu ýerde täsin görnüşde alaw ýanýar. Ag­şam düş­me­gi bi­len tä­sin­li­gi­ň ýo­kar­syn­da al öwüs­ýän öwüş­gin eme­le gel­ýär. Alaw bu...

Rallide ispanlar Nani Roma we Aleks Haro aralyk hem-de umumy hasapda öňde barýarlar

13-nji sent­ýabr­da “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar üçün­ji du­ral­ga — Ga­ra­gu­muň mer­ke­zin­de ýer­le­şen “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler. Ýa­ry­şa gat­na­şy­jy to­par­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­li” dü­şel­ge­si­ne ta­rap ug­rap, alaň­lar we ta­kyr­lar köp bo­lan ýa­ryş ýo­ly bo­ýun­ça 236 ki­lo­metr geç­di­ler. “Amul — Ha­zar 2018” ýa­ry­şy­nyň...

«Amul — Hazar 2018» halkara awtorallisiniň ikinji tapgyry tamamlandy

Çarşenbe güni «Amul — Ha­zar 2018» halkara aw­to­ral­li­si­niň ikinji tapgyry geçirildi. Şol gün ag­şa­ma­ra “Amul — Ha­zar 2018” halkara aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar Ahal we­la­ýa­tyn­da ýer­leş­ýän ikin­ji «Ga­ra­gum ýal­ky­my» dü­şel­ge­si­ne ýet­di­ler. Şu gün ir­den ýa­ryş ýo­lu­nyň uzyn­ly­gy 228 ki­lo­metr­den yba­rat no­bat­da­ky bö­le­gi­ni geç­mek üçin ulag­la­ryň 75-sin­den 55-si ba­dal­ga...

Russiýa «Günorta gaz geçelgesiniň» üsti bilen türkmen gazynyň Ýewropa iberilmegine garşy däl — SOCAR

Russiýa türkmen tebigy gazynyň «Günorta gaz geçelgesiniň» üsti bilen Ýewropa bazarlaryna iberilmegine garşy däl. Bu barada žurnalistlere Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) wise-prezidentiniň orunbasary Witaliý Baýlarbaýew Waşingtonda geçirilen Atlantika geňeşinde habar berdi, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. Baýlarbaýewiň sözlerine görä, «Günorta gaz geçelgesi» «Gazpromyň» Ýewropadaky taslamalaryna bäsdeşlik etmäge ýykgyn etmeýär. Ähli turba geçirijiler energiýa serişdelerine bolan...

ÝET-niň 2018-nji ýylyň 8 aýynyň jemleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda 2018-nji ýylyň geçen sekiz aýynda edilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat maslahaty geçirildi. maslahata şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew gatnaşdy. Maslahatyň dowamynda Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy D.Hajyýew, «Türkmengeologiýa» döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti we Eýranyň Prezidentiniň wanynyň başlygy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Çarşenbe güni Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedow Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň Di­wa­ny­nyň baş­ly­gy we iş do­lan­dy­ry­jy­sy Mah­mud Wae­zi­ni ka­bul et­di. Myh­man Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň mä­hir­li sa­la­my­ny hem-de äh­li türk­men hal­ky­na üs­tün­lik­ler we aba­dan­çy­lyk ba­ra­da­ky ar­zuw­la­ry­ny ýe­tir­di. Pur­sat­dan peý­da­la­nyp, je­nap Mah­mud Wae­zi mil­li Li­de­ri­mi­zi...

2014