Täzelikler

Türkmenistan we Azerbaýjan hyzmatdaşlyk hakynda resminamalaryň toplumyna gol çekdiler

Giňişleýin düzümde türkmen-azerbaýjan gepleşikleri tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Şol resminamalaryň onusy iki ýurduň Hazar deňzinde özara gatnaşyklaryny berkitmeklerine degişlidir. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ylham Aliýew Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Döwletleriň arasynda gol çekilen resminamalaryň içinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ulag babatda hyzmatdaşlyk etmegiň 2019 — 2022-nji ýyllar üçin Maksatnamasy aýratyn...

Ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleri geçirildi

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda ýokary derejede ikiçäk gepleşikler tamamlanandan soňra, gepleşikler giňişleýin düzümde – iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda dowam etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Ylham Aliýewi Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin azerbaýjanly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi. Türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz bu sapara uly ähmiýet bermek bilen, oňa...

Aşgabatda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler başlandy

Şu gün irden Garaşsyzlyk meýdançasynda Aşgabada resmi sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ylham Aliýewi resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy. Soňra döwlet «Oguzhan» köşkler toplumynda ýokary derejede ikiçäk gepleşikler geçirildi. Garaşylyşy ýaly, bu ge­zek­ki du­şu­şy­gyň çäk­le­rin­de Pre­zi­dent­ler Gurbanguly Berdimuhamedow we Il­ham Ali­ýew türk­men-azer­baý­jan gat­na­şyk­la­ry­nyň mö­hüm ugur­la­ry, şeý­le hem öza­ra gy­zyk­lan­ma bil­di­ril­ýän se­bi­ta­ra we hal­ka­ra...

Pakistan TOPH taslamasynyň tiz wagtda durmuşa geçirilmegini tarapdary — Prezident Arif Alwi

Pakistanyň Prezidenti Arif Alwi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň tiz wagtda durmuşa geçirilmegi boýunça öz ýurdunyň borçnamasyny tassyklady. ORIENT habarlar agentliginiň Radio Pakistan radiosyna salgylanyp habar berşi ýaly, bu beýan sişenbe güni Yslamabatda Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamow bilen duşuşykda aýdyldy. — Türkmenistan sebitiň möhüm energetika habynyň wezipesini ýerine ýetirip...

TNGIZT-de önümçiligi döwrebaplaşdyrmagyň nobatdaky tapgyry meýilleşdirilýär

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işelýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) önümçiligini döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek boýunça mundan beýläkki meýilnamalar dogrusynda toplumyň baş direktory Döwletmyrat Bäşimow «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» (OGT-2018) halkara maslahatynyň jemleýji gününde nebiti gaýtadan işleýän pudagyň ösüşine bagyşlanan mejlisde habar berdi. Şeýlelikde, kärhanany mundan beýläk hem ösdürmegiň esasy maksatlarynyň hatarynda öndürilýän önümleriň görnüşlerini giňeltmek we hilini...

«OGT – 2018» halkara forumyna gatnaşyjylar TOPH taslamasynyň ähmiýetini belleýärler

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018» (OGT-2018) halkara maslahatynyň birinji gününde Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna bagyşlana diskussion sessiýa geçirildi. Onuň çäklerinde maslahatyň wekilleri taslamanyp taryhy, onuň durmuşa geçirilişi hakynda esasy maglumatlar, howandarlar, onuň syýasy we ykdysady ähmiýeti bilen tanyş boldular. «OGT-2018-e» gatnaşyjylar onuň ähmiýeti dogrusynda belläp geçdiler. Teh Ýat HONG, «PETRONAS...

Wang ZHONGCAI, «PetroChina» kompaniýasynyň wise-prezidenti, Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) direktorlar geňeşiniň başlygy:

– CNPC korporasiýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň netijelerine nähili baha berýärsiňiz? – Türkmen-hytaý energetika hyzmatdaşlygynyň on ýyllyk taryhy bar. Gaz pudagynda özara gatnaşyklarymyzyň iki sany esasy ugruny görkezmek bolar. Birinji ugur – bu «Apstrim» bolup, «Bagtyýarlyk» taslamasy onuň nyşany bolup durýar. Ikinji ugur – bu gaz söwdasynda hyzmatdaşlykdyr. Meniň pikirimçe, biziň hyzmatdaşlygymyz şol 10 ýylyň dowamynda üstünlikli...

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXIII Halkara forumy öz işine başlady

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda ýangyç-energetika toplumynda ösüş ugurlaryna we halkara hyzmatdaşlygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018” (OGT-2018) atly XXIII halkara sergi we maslahat öz işine başlady. Pudaklaýyn forumy  “Türkmennebit” döwlet konserni hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy «Cifal Industrial Services» fransuz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurnady. В конференции «OGT-2017» принимают участие свыше 400 делегатов...

TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegi üçin polat turbalary satyn alynýar

Türkmenistana TOPH gaz ge­çi­ri­ji­si­niň türk­men bö­le­gin­iň gur­lu­şyk-gur­na­ma iş­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek üçin po­lat tur­ba­la­ryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu barada duşenbe güni Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň bir­nä­çe orun­ba­sar­la­ry­nyň, ýur­du­my­zyň kä­bir mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň...

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» atly foruma gatnaşyjylara Gutlag iberdi

«Ýur­du­my­zyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň ga­za­nan­la­ry­ny dün­ýä ýaý­mak mak­sa­dy bi­len Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­ýän «Türk­me­nis­ta­nyň ne­bi­ti we ga­zy — 2018» at­ly XXIII hal­ka­ra mas­la­ha­tyň we ser­gi­niň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!» diýlip Gutlagda bellenilýär. Ýur­du­my­zyň ne­bit­gaz se­na­ga­ty­nyň ga­za­nan­la­ry­ny...

AÖB CAREC ýurtlaryna maliýe ýardamyny berer, TOPH taslamasyny goldamagyny dowam eder

Penşenbe güni Aşgabatda Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahaty geçirildi. Maslahata CAREC Maksatnamasyna girýän ýurtlaryň, şeýle hem Aziýanyň Ösüş bankynyň, Bütindünýä bankynyň, Yslam ösüş bankynyň, CAREC institutynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň, Halkara pul gaznasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň we beýlekileriň ýokary wezipeli wekilleri gatnaşdylar. Aziýanyň Ösüş bankynyň prezidenti...

Türkmenistandan Italiýa eksport 2018-nji ýylyň başyndan bäri üç essä golaý, Italiýadan import 50 göterim artdy – ilçi

2018-ni ýylyň başyndan bäri, Türkmenistandan Italiýa ugradylýan harytlar üç essä golaý, şol bir wagtyň özünde, Italiýadan getirilýän önümler 50 göterim artdy. Bu barada penşenbe güni Aşgabatda geçirilen türkmen-italýan işewürler maslahatynda eden çykyşynda Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Diýego Ungaro belledi. D.Ungaronyň sözlerine görä, Türkmenistandan Italiýa iberilýän harytlaryň esasy bölegi — Türkmenistanda soňky ýyllarda gurlan döwrebap zawodlarda öndürilen ýokary...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $67,17, «WTI» - $56,88

2018-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:57-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,84 göterim ýokarlanyp, 67,17 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,74 göterim gymmatlap, 56,88 amerikan dollaryna barabar boldy. Söwda gatnaşyjylar OPEC-iň nebitiň dünýä bazarynda teklibiniň artyklygynyň alamatlarynyň netijesinde onuň çykarylyşyny çäklendirmäge başlamaklaryna garaşýarlar, diýip Ria Nowosti habar berýär. Geçen...

Türkmenistanyň wekiliýeti «ADIPEС–2018» halkara nebitgaz forumyna gatnaşdy

2018–nji ýylyň 12–15-nji noýabry aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde bu ýurduň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň howandarlygynda “ADIPEС–2018” atly 21-nji halkara nebit-gaz sergisi we maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň wekiliýeti bu iri pudaklaýyn foruma işjeň gatnaşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar berşi ýaly, «ADIPEС–2018» — energiýa çeşmeleriniň gelejegini ara alyp maslahatlaşmak...

Aşgabatda energetika taslamalary boýunça hyzmatdaşlyk etmekde hakynda AÖB bilen ylalaşyklara gol çekildi

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň elektrik energetika ulgamyny berkitmek taslamasyny we Täjigistany Merkezi Aziýa energetika ulgamyna gaýtadan goşmak taslamasyny Aziýa ösüş banky tarapyndan maliýeleşdirmek boýunça iki sany ylalaşyga gol çekildi. Bu barada ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Ylalaşyklara şu gün Aşgabatda öz işine başlan Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatynda gol çekildi. Maslahata...

2014