Täzelikler

Kenarda nebit önümlerini guýmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamy işe giriziler

Kenar nebit önümlerini saklamak we ýüklemek boýunça kärhanasynda awtomatlaşdyrylan estakady ulanyşa girizmek boýunça işler tamamlanyp barýar. «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň habar berşi ýaly, oktýabr aýynyň ikinji ýarymynda onuň işe girizilmegi bilen kärhana bir günde bir wagtda 28 demir ýol sisternalaryny doldurmaga mümkinçilik alar. Bu ulgam ýeňil nebit önümlerini demir ýol sisternalaryna guýmak prosesini kompýuter...

Türkmenistanyň we Owganystanyň pudaklaýyn ministrlikleri TOP elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekdiler

Aşgabatda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi. Mälim bolşy ýaly, täze energiýa köprüsiniň binýadynyň düýbüniň tutulyş dabarasy Türkmenistanyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň we Hindistan Respublikasynyň döwlet we Hökümet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda 2018-nji ýylyň fewral aýynda...

Yslamabatda parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde TOPH gaz geçirijisiniň ähmiýeti bellenilip geçildi

Yslamabatda geçirilen «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň sebitdäki strategiki ähmiýeti» atly okuw maslahatynda hindi we pakistan wekilleri parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde TOPH gaz geçirijisiniň ähmiýetini belläp geçdiler. Okuw maslahatynda eden çykyşynda Pakistanyň Parlament işleri boýunça Döwlet ministri Muhammad Ali Hansebitde parahatçylyk we sazlaşyk başlangyçlaryny öňe sürmegiň wagtynyň gelendigini belledi. Ministriň belleýşi ýaly, Pakistan sebitde parahatçylyk isleýär,...

Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmeklige 2018-nji ýylyň dekabrynda başlar

Pakistan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmeklige 2018-nji ýylyň dekabrynda başlar. Bu barada Measac syýasy meseleleri öwreniş merkeziniň direktory Abdul Rahman Bilal Sitara-e-Jurat sişenbe güni Yslamabatda geçirilen “Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň sebitdäki strategiki ähmiýeti” atly okuw maslahatynyň çäklerinde belledi, diýip «Pakistan Observer» habarlar agentligi belledi. Ol şeýle hem TOPH...

Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasy TOPH taslamasyna bagyşlanan okuw maslahatyny geçirdi

Pakistanyň paýtagty Yslamabatda ýerleşýän “Islamabad Club” köpmaksatly dabaralar jaýynda Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy Pakistanyň “Measae” syýasy meseleleri öwreniş merkezi bilen bilelikde “Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň sebitdäki strategiki ähmiýeti” atly okuw maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Bu çärä hormatly myhman hökmünde Pakistanyň Parlament işleri boýunça Döwlet ministri Muhammad Ali Han, “Measae” syýasy meseleleri öwreniş...

Nebitiň bahalary arzanlamagyny dowam edýär: «Brent» - $81,67, «WTI» - $71,99

Moskwa wagty bilen 8:04-de Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,42 dollar pese düşüp, 81,67 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 1,18 dollar aşaklap, 71,99 amerikan dollaryna barabar boldy. Meksikan aýlagynda «Maýkl» harasady zerarly nebitiň çykarylyşynyň pese düşmek howpuna garamazdan, 10-njy oktýabrda nebitiň bahalary pese...

Halkara pul gaznasy 2018-2019-njy ýyllarda Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüşini ykrar etdi

Halkara pul gaznasy 2018-2019-njy ýyllarda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine garanyňda has çalt depginler bilen ösjekdigini belleýär. HPG-niň dünýä ykdysadyýeti boýunça World Economic Outlook oktýabrdaky hasabatyna laýyklykda, Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 2018-nji ýylda 6,2 göterim, 2019-njy ýylda 5,6 göterim bolar. Bu barada Orient habarlar agentligi belleýär. Şol bir wagtda sebitdäki goňşy döwletleriň ykdysadyýetiň...

Biz Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyz diňe energetika ugry bilen çäklenmeýär — RF-iň wise-premýeri

« Türkmenistanyň Prezidenti bilen diýseň dostlukly ýagdaýda geçen duşuşykda biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň we ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy». Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenko sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren duşuşygynda belledi. — Möhüm ugurlar kesgitlenildi, täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Meniň pikirimçe,...

«Gazprom» 2019-njy ýylyň ýanwarynda başlap Türkmenistandan tebigy gazy satyn almaklygy dikeltmegi meýilleşdirýär – Alekseý Miller

«Gazprom» 2019-njy ýylyň ýanwarynda başlap Türkmenistandan tebigy gazy satyn almaklygy dikeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada «Gazprom» açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Miller 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti bilen bolan duşuşykdan soň «Watan» teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi. — Ägirt uly gaz ätiýaçlyklaryna eýe bolan Türkmenistan energetika ulgamynda biziň öňden gelýän hyzmatdaşymyzdyr. Häzirki wagtda Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2028-nji...

Özbegistan Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagy maksat edinýär — Şawkat Mirziýoýew

Özbegistan Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagy maksat edinýär. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda bellenilýär. Özbek-türkmen strategik hyzmatdaşlygynyň geljekde hem pugtalandyrylmagynyň, syýasy, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarynda köpugurly we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň biziň halklarymyzyň bähbitlerine, parahatçylygy, durnuklylygy hem-de Merkezi Aziýada durnukly ösüşi üpjün etmegiň umumy...

HPG 2018-2019-njy ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny az-kem peseltdi

Halkara pul gaznasy (HPG) 2018-nji hem-de 2019-njy ýyllar üçin nebitiň dünýä boýunça bahalarynyň çaklamasyny az kem peseltdi — degişlilikde, 69,38 dollar we 68,76 dollar. Bu barada Gaznanyň dünýä oktýabrdaky ykdysadyýeti boýunça World Economic Outlook hasabatynda bellenilýär. Bu barada Praým habar berýär. 2018-nji ýylda nebitiň ortaça bahasy boýunça çaklama 0,85 dollar, 2019-njy ýyl üçin 0,23 dollara pese...

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada TDH agentligi habar berýär. Söhbetdeşler özara hormat, netijeli we strategik hyzmatdaşlyk esasynda guralýan türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň üýtgewsiz dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Türkmenistanyň döwlet Baştutany pursatdan peýdalanyp, russiýaly kärdeşini düýn bellän doglan güni bilen gutlady hem-de berk jan saglyk...

Balkan welaýatynda gazhimiýa toplumynyň işe giriziljek senesi bellenildi

17-nji oktýabrda Balkan welaýatynda gazy gaýtadan işläp, polietilen we polipropilen öndürýän gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasy bolar. Täze toplum sebitde şunuň ýaly ilkinji desgadyr. Onuň önümçilik kuwwaty bir ýylda tebigy gazyň 5 milliard kub metrini gaýtadan işlemäge hem-de şonuň hasabyna ýokary dykyzlykdaky polietileniň 381 müň tonnasyny, polipropileniň 81 müň tonnasyny we beýleki gymmatly önümleri öndürmäge mümkinçilik...

Nebit arzanlaýar: «Brent» - $83,33, «WTI» - $73,81

2018-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Moskwa wagty bilen 8:29-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,99 göterim aşaklap, 83,33 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,71 göterim arzanlap, 73,81 amerikan dollaryna barabar boldy. ABŞ-nyň noýabr aýynda güýje girjek çäklendirmelerinde käbir satyn alyjylar üçin Eýrandan nebit import etmegiň şertlerini ýeňilleşdirmek mümkinçiligine kadadan çykma görnüşde...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden we Türkiýeden gelen telekeçiler tehniki kükürt (“Türkmengaz” DK), ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa tehniki uglerod (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. BAE-den gelen işewürler polipropilen haltalaryny hem satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, portlandsement, buýan köküniň...

2014